English

פריט 78:

כרך כתב-יד, ספר "גנזי יוסף" בכתב-יד המחבר הגאון רב הפעלים רבי יוסף הכהן שווארץ הי"ד,...

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרך כתב-יד, ספר "גנזי יוסף" בכתב-יד המחבר הגאון רב הפעלים רבי יוסף הכהן שווארץ הי"ד, רבה של קהילת "מחזיקי תורה" בגרוסורדיין – גרוסוורדיין תר"צ


הכרך שלפנינו כולל העתקה של התכתבות הלכתית עם גדולי דורו, בהם: אביו הגאון רבי נפתלי אב"ד מאד, בעל "בית נפתלי", חמיו הגאון רבי אליעזר דייטש אב"ד באניאהד, בעל "תבואות השדה", ועם רבו המבהק הגאון רבי יעקב טננבוים, בעל "נהרי אפרסמון", וכן תשובותיו וחידושיו של המלקט העורך.

בתחילת הכרך דף שער מאוייר בכתיבת יד המחבר העורך, ובסופו מפתחות מפורטים של תוכן העניינים. בדפי הפורזץ ובשולי הגליון רישומים רבים בכת"י המחבר, כמעין טיטות ומראי מקומות לזכרון.

על חלקים גדולים מהכרך (אולי אף רובו) הועברו קווים למחיקה, כנראה לסמן שהדברים כבר נדפסו. הספר "גנזי יוסף" נדפס בחיי המחבר בשנת תר"ץ.

המחבר הגאון החסיד רבי יוסף הכהן שווארץ (תרל"ה-תש"ד) היה בנו של אביו הגאון רבי נפתלי שווארץ אב"ד מאד בעל "בית נפתלי", ותלמידו המובהק של הג"ר יעקב טננבוים בעל "נהרי אפרסמון". נסמך להוראה ע"י גדולי רבני הונגריה. היה חתנו חביבו ויד ימינו של הגאון המפורסם רבי אליעזר דייטש אב"ד באניהאד בעל "תבואות השדה". בשלהי תרנ"ז כשחמיו התמנה לאב"ד בניאהד לקח את חתנו עמו לשם כדי שישא עמו בעול ההוראה והנהלת הישיבה. כמו"כ סייע לחמיו הגדול בעריכת ספריו המפורסמים. לאחר פטירת חמיו בסוף תרע"ו התמנה למו"צ בקהלתו בבאניאהד. בתרפ"ד התמנה בגרוסוורדיין לרבה של קהילת "מחזיקי תורה". ר' יוסף היה מחבר פורה. ספרים וספרונים רבים במגוון נושאים הוציא בחייו מתחת ידיו, בהם שו"ת, פלפולים וחידושים, הלכה למעשה והספדים. המפורסם שבהם הוא כתב העת התורני "וילקט יוסף" שיצא לאור על ידו במשך 20 שנה. במסגרת עבודתו זו יצא לו להתכתב עם עשרות מגדולי הדור ההוא. היה מהסופרים הקבועים שהרבו לכתוב בגליונות "מחזיקי הדת" שנדפסו בלבוב. כמו"כ הרבה לשלוח מחידושיו-אוצרותיו לירחונים תורניים רבים. בימי מלחמת העולם הראשונה הרבה לסייע ולעזור לפליטים בגשם וברוח ככל יכולתו. הרה"ק בעל "אהבת ישראל" מוויזניץ חיבבו וקרבו עד מאד והתבטא על אהבתם בפה קדשו: "וישראל אהב את יוסף". לאחר הסתלקות הס"ק מוויזניץ הדפיס עליו ר' יוסף קונטרס הספד מיוחד בשם "אבל ישראל".

נרצח על קידוש ה' על ידי הנאצים באושוויץ בט' סיון תש"ד.

 [140] דף (מעל 270 עמודים כתובים). 33 ס"מ. מצב טוב-בינוני. חלק מהדפים מנותקים. קרעים במספר דפים. נייר שביר. כריכה ישנה מקורית.