English

פריט 84:

'לכל המסייעים יעמוד בכל מילי דמיטב *בזה ובבא* איגרת ארוכה ממרן רבי דוד יודא זילבערשטיין מוויטצען

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ארוכה, כולה בכתב יד קודש הגאון הגדול רבי דוד יודא זילבערשטיין אב"ד וויטצען אל ראשי ארגון תומכי תורה בארה"ב. וואיטצען, תרצ"ט.


במכתבו שנשלח לרב אליהו יונג נשיא חברת תומכי תורה והרב הצדיק אברהם פרידמאנן, מבקש עבור מאות תלמידי הישיבה הרמה הקיימת מזה 30 שנה בעיר וויטצען.

הגאון רבי דוד יודא מוויטצען מבטיח מברכות פיו לכל המסייעים לישיבה הק'.

המכתב חתום בחתימת יד קדשו ובחותמתו העגולה.

הגאון הקדוש רבי דוד יהודה זילברשטיין, בנו של הגאון מוויטצען מרן המעשי למלך, תלמיד הגאונים הקדושים רבי שאול בראך ורבי מרדכי ליב ווינקלר ה"לבושי מרדכי". בעודו בחור בשנת תרס"ה, הוציא לאור ספר "יד דוד" שזכה להסכמות נלהבות מגדולי הדור. – ראה חומר מצורף. בשנת תרע"ה רב בהעלישטאבא. בשנת תרפ"ח דומ"ץ בוויטצען לעזר לאביו שנפטר בשנת תר"צ, ועלה לכהן על מקום אביו.

[1] ניר מכתבים רשמי. כולו בכתב יד. סימני קיפול ניכרים. בלאי וקרעים קלים בסימני הקיפול. מצב טוב.

מידות: 23 x 30 CM

מידות: 23 x 30 CM