English

פריט 89:

אוטוגרף חתום! תשובה ארוכה בהלכה מהגה"ק רבי שלמה אייגר ! שינויים מהנדפס!

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אוטוגרף חתום! תשובה ארוכה בהלכה מהגה"ק רבי שלמה אייגר ! שינויים מהנדפס! 


תשובה ארוכה ומפורטת בהלכה, כולה בעצם כתיבת ידו של הגאון הקדוש הנודע רבי שלמה איגר בן רשכבה"ג רבי עקיבא אייגר, ובחתימת יד קדשו, פאזען תר"א – 1841.

התשובה שלפנינו, נכתבה ונחתמה כולה בידי הגאון רבי שלמה אייגר, בחתימתו במיוחדת המשלבת לשון הקודש עם החתימה בלועזית, הק' ש. אייגר S.Eiger , נשלחה למחותנו הדיין המצויין בעיר בערלין הגאון רבי אלחנן רוזנשטיין.
התשובה נחתמת במילות ברכה: 'הנני ידידו דורש שלומו ומברכו בכל טוב'.

התשובה נדפסה בשינויים רבים וחשובים מאוד, בשו"ת רבי שלמה אייגר חלק יורה דעה סי' לא, ושם נדפסה בהרחבה גדולה. המכתב שלפנינו, נשלח ככל הנראה בראשי פרקים כראוי לעצמת השגתו של מקבל המכתב בלימוד, ואולם בספר הורחבו הדברים. לפנינו שינויים המלמדים רבות על סדר כתיבת תשובותיו, קודם שהועתקו והורחבו בידי התלמידים המסדרים ושולחים הדברים.

בראש הדף כתב הגאון רבי שלמה אייגר 'פאזען', כי הוא נשלח מעיר כהונתו ברבנות, אחר פטירת אביו אביר הרועים מרנא רבי עקיבא אייגר, בשנת תר"א, בשנתו הראשונה בכהונת רבה של פוזנן, מינוי שניטשה עליו מחלוקת עזה.

חשיבות יתרה לאוטוגרף זה, בשל היותו כתוב כולו בעצם כתב ידו, חתום בחתימתו, ומשום השינויים הרבים שבו על פני הנדפס בספר השו"ת, וכן משום לימוד החידושים בדרך קצרה.

הגאון האדיר רבי שלמה איגר [תקמ"ז- תרי"ב] בנו ממשיך דרכו הגדול של אביו מרנא ורבנא רשכבה"ג רבי עקיבא אייגר . רבן של פוזנן וקאליש. ממשיך דרך אביו הגדול ברבנות ובמלחמה במשכילים. אביו החשיב במיוחד את דעתו והרבה להיוועץ בו, סמך עליו בכל העניינים וסמך מחכמתו עליו ומרוחו הגדולה והכבירה. גאון עצום שהעמיד תלמידים רבים. ספריו 'שו"ת רבי שלמה אייגר' 'ספר העיקרים'וגיליון מהרש"א, הינם נכסי צאן ברזל. בנו אחריו היה הגה"ק רבי לייב אייגר תלמיד הרה"ק מאיזביצא וממנו שושלת לובלין.


[1] אוטוגרף. משוקם מבלאי בשוליו. פגיעה מסויימת בטקסט ופגיעה קלה בחתימה. מצב טוב.

מידות: 22 x 27.5 CM

מידות: 22 x 27.5 CM