English

פריט 9:

מעבר יבק, דיני וענייני אבילות ע"פ תורת הח"ן, מאת רב אהרן ברכיה ממודינא. מנטובה, שפ"ו...

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מעבר יבק, דיני וענייני אבילות ע"פ תורת הח"ן, מאת רב אהרן ברכיה ממודינא. מנטובה, שפ"ו [1626]. מהדורה ראשונה. נידר.

ספה"ק מעבר יבוק מספרי הייסוד על ענייני אבילות ומנהגי יציאת נשמה וקבורה. מספרי הייסוד על עניינים אלו הן לענייני ההלכה והן לעניינים הקבליים של מנהגים אלו. דפוס יהודה שמואל מפרושה, מנטובה, שפ"ו [1626]. מהדורה ראשונה ונדירה.

א-מ דף, מא-נה עמו', נז-פד, קמו, קמט-קסב, קנה-קעב דף.

המחבר רבי אהרן ברכיה ממודינא מגדולי המקובלים והפוסקים של יהדות איטליה. מתלמידי רבי מנחם עזריה מפאנו וכן עמד בקשרים עם רבי יהודה אריה ממודינא ורבי ישראל סרוק מגורי האריז"ל. רבי אהרן ברכיה נסמך להוראה ע"י רבי יו"ט צהלון בעל שו"ת מהרי"ט. לבד מחיבורו זה חיבר עוד מספר ספרים.


כריכת עור מחודשת בלויה במקצת, כתמים, פגמים משוקמים עם פגיעה בטקסט בדף השער, במספר דפים נוספים ובדף האחרון, מעט קרעים והדבקות., מצב בינוני-טוב.

מידות: 19 CM