English

תפארת מיוחסים, סיון תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
חתימת מרנא הגה"ק החפץ חיים, ועם הגהה בעצם כתי"ק, על ספר מספרייתו: שלחן עצי שטים,...
חתימת מרנא הגה"ק החפץ חיים, ועם הגהה בעצם כתי"ק, על ספר מספרייתו: שלחן עצי שטים,... חתימת מרנא הגה"ק החפץ חיים, ועם הגהה בעצם כתי"ק, על ספר מספרייתו: שלחן עצי שטים, ברלין תקכ"ב

מחיר פתיחה:

4000

פריט 52:
'ממש הקים את אבי החפץ חיים שליט"א על רגליו לעת זקנותו'. מכתב נדיר מרבי ארי' ליב בן מרנא החפץ חיים. ראדין - וארשא, תרצ"א.
'ממש הקים את אבי החפץ חיים שליט"א על רגליו לעת זקנותו'. מכתב נדיר מרבי ארי' ליב בן מרנא החפץ חיים. ראדין - וארשא, תרצ"א. מכתב נדיר בכתב יד רבי אריה ליב, בן מרנא החפץ חיים, ששלח לנדיב שהחיה והחזיק את אביו הגדול, לעת זקנותו ובזמן שתשו כוחותיו והאריך בכך ימיו. ווארשא – ראדין תרצ"א.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 53:
'סמוך לפטירת אבינו החפץ חיים' מכתב תודה נדיר וייחודי מאלמנת מרנא החפץ חיים ובנו הגדול – על החזקת גדול הדור. מרחשון תרצ"ד.
'סמוך לפטירת אבינו החפץ חיים' מכתב תודה נדיר וייחודי מאלמנת מרנא החפץ חיים ובנו הגדול – על החזקת גדול הדור. מרחשון תרצ"ד. מכתב עם בלאנק של מרן שר התורה והיראה הגאון הקדוש החפץ חיים. בכתב יד בנו הגאון רבי אהרן החותם גם בשם אמו, אלמנת מרנא החפץ חיים, בתודה לנדיב שתמך והחזיק בו בשנותיו האחרונות.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 54:
"מחזור הכולל תפלות מכל השנה עם פירוש וסליחות כמנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר" - נוסח...
"מחזור הכולל תפלות מכל השנה עם פירוש וסליחות כמנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר" - נוסח... "מחזור הכולל תפלות מכל השנה עם פירוש וסליחות כמנהג פולין, מעהרן, פיהם, הגר" - נוסח אשכנז - וינה תקע"ב - פורמט גדול של שליח ציבור - עשרות הגהות חשובות בפירוש הפיוטים מאת רבי אלעזר הופמן, בהם מובא פירוש ששמע מהגר"א

מחיר פתיחה:

500

פריט 55:
כתב-יד, שני עמודים בכתב-ידו של רבי אברהם בן הגר"א - מתוך חיבור לא ידוע -...
כתב-יד, שני עמודים בכתב-ידו של רבי אברהם בן הגר"א - מתוך חיבור לא ידוע -... כתב-יד, שני עמודים בכתב-ידו של רבי אברהם בן הגר"א - מתוך חיבור לא ידוע - לא נדפס

מחיר פתיחה:

5000

פריט 56:
בית ישראל, דרושים מאת רבי ישראל בנבשתי. קושטא, תל"ח [1678]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חתימת...
בית ישראל, דרושים מאת רבי ישראל בנבשתי. קושטא, תל"ח [1678]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חתימת... בית ישראל, דרושים מאת רבי ישראל בנבשתי. קושטא, תל"ח [1678]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם חתימת רבי ברוך עפשטיין בעל "תורה תמימה". 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 57:
ב' חלקי ספר עטרת ראש ועטרת תפארת, אמשטרדם תקכ"ו, עותק הגאון הקדוש רבי חיים ברלין...
ב' חלקי ספר עטרת ראש ועטרת תפארת, אמשטרדם תקכ"ו, עותק הגאון הקדוש רבי חיים ברלין... ב' חלקי ספר עטרת ראש ועטרת תפארת, אמשטרדם תקכ"ו, עותק הגאון הקדוש רבי חיים ברלין וחתנו הגרד"צ הירש מקריזבארג.

מחיר פתיחה:

500

פריט 58:
עלה דיונה, פיורדא תנ"ד, עותק ראשי גולת אריאל, מרנן הבית הלוי מבריסק ובנו רבי חיים הלוי מבריסק
עלה דיונה, פיורדא תנ"ד, עותק ראשי גולת אריאל, מרנן הבית הלוי מבריסק ובנו רבי חיים הלוי מבריסק עלה דיונה, מהדורה ראשונה, פיורדא תנ"ד. שהיה שייך לגאוני ישראל, רשכבה"ג מרן הבית הלוי מסלוצק ומבריסק ובנו אחריו מרן רשכבה"ג רבי חיים מבריסק.

מחיר פתיחה:

500

פריט 59:
ג' כרכי שו"ת מרן חתם סופר, עותק מרן הקדוש רבי איצ'לה בלאזער - פעטערבורגער
ג' כרכי שו"ת מרן חתם סופר, עותק מרן הקדוש רבי איצ'לה בלאזער - פעטערבורגער שלושה כרכים משאלות ותשובות חתם סופר, על חושן משפט ואבן העזר, דפוס ראשון, עותקים שהיו שייכים להגה"ק המופלא רבי איצ'לה בלאזער' מקאוונא.

מחיר פתיחה:

700

פריט 60:
ספר מחנה אפרים – לבוב תר"כ – העותק האישי של הגאון הצדיק רבי שאול הלוי...
ספר מחנה אפרים – לבוב תר"כ – העותק האישי של הגאון הצדיק רבי שאול הלוי... ספר מחנה אפרים – לבוב תר"כ – העותק האישי של הגאון הצדיק רבי שאול הלוי קצנלבויגן אב"ד קוסובה וקוברין, אבי אמו של בעל ה"חזון איש" זצוק"ל

מחיר פתיחה:

500

פריט 61:
ספר הים התלמוד – האלברשטט [תרכ"ב] – הגהות ארוכות למדניות
ספר הים התלמוד – האלברשטט [תרכ"ב] – הגהות ארוכות למדניות ספר הים התלמוד – האלברשטט [תרכ"ב] – הגהות ארוכות למדניות

מחיר פתיחה:

500

פריט 62:
שורות שמות לתפילה וקוויטל בעצם כתב יד גאון מרן החזון איש, מעבר למכתב שקיבל מהגה"צ...
שורות שמות לתפילה וקוויטל בעצם כתב יד גאון מרן החזון איש, מעבר למכתב שקיבל מהגה"צ... שורות שמות לתפילה וקוויטל בעצם כתב יד גאון מרן החזון איש, מעבר למכתב שקיבל מהגה"צ ר' יצחק דוד גוטפארב מירושלים.

מחיר פתיחה:

700

פריט 63:
תשובה ארוכה מפוסק הדור רבי משה פיינשטיין, בדיני טומאת כהן ובדין הדברים המותרים לאכול קודם...
תשובה ארוכה מפוסק הדור רבי משה פיינשטיין, בדיני טומאת כהן ובדין הדברים המותרים לאכול קודם... תשובה ארוכה מפוסק הדור רבי משה פיינשטיין, בדיני טומאת כהן ובדין הדברים המותרים לאכול קודם התפילה. ניו יורק, תשכ"ז (1967).

מחיר פתיחה:

800

פריט 64:
קבלה בחתימת המקובל הגה"צ רבי חיים לייב אויערבאך
קבלה בחתימת המקובל הגה"צ רבי חיים לייב אויערבאך קבלה לצדקה בחתימת הגאון הצדיק המקובל רבי חיים לייב אויערבאך ראש ישיבת שער השמים לחכמת הקבלה. ירושלים, תש"ח.

מחיר פתיחה:

500

פריט 65:
דפי חידושי תורה בכתב יד עמוד ההוראה רבי שלמה זלמן אויערבאך
דפי חידושי תורה בכתב יד עמוד ההוראה רבי שלמה זלמן אויערבאך שמונה דפים כתובים בכתב יד פוסק הדור עמוד ההלכה רבי שלמה זלמן אויערבאך ראש ישיבת קול תורה בעל 'מנחת שלמה', בסוגיית תשלומי כופר במסכת בבא קמא.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 66:
קול קורא מגדולי פוסקי הדור האחרון לפדיון שבויים ליהודי איראן
קול קורא מגדולי פוסקי הדור האחרון לפדיון שבויים ליהודי איראן קול קורא להצלת 13 יהודים בטהרן, איראן, בחתימת פוסקי הדור מרנן הגר"ש ואזנר, הגר"נ קרליץ, הגראי"ל שטיינמן, הגרמי"ל ליפקוביץ והגר"ח קניבסקי. תשנ"ט.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 67:
כתב-יד, ספר ארעא דרבנן מאת רבי יעקב אלגאזי עם הגהות עפרא דארעא מאת רבי יהודה...
כתב-יד, ספר ארעא דרבנן מאת רבי יעקב אלגאזי עם הגהות עפרא דארעא מאת רבי יהודה... כתב-יד, ספר ארעא דרבנן מאת רבי יעקב אלגאזי עם הגהות עפרא דארעא מאת רבי יהודה עייאש – העתקה בכתב ידו של רבי דוד בן אברהם מבלבירשוק (ליטא), תר"ג - עותק מיוחס

מחיר פתיחה:

600

פריט 68:
כתב-יד, כרך חידושים וביאורים על אגדות חז"ל במסכת שבת – שנות הת"ק - כתיבה אשכנזית
כתב-יד, כרך חידושים וביאורים על אגדות חז"ל במסכת שבת – שנות הת"ק - כתיבה אשכנזית כתב-יד, כרך חידושים וביאורים על אגדות חז"ל במסכת שבת – שנות הת"ק - כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

500

פריט 69:
ספר אבן העזר הוא ספר ראב"ן, לאחד מגדולי הראשונים רבי אליעזר בן נתן ממגנצא. יצא...
ספר אבן העזר הוא ספר ראב"ן, לאחד מגדולי הראשונים רבי אליעזר בן נתן ממגנצא. יצא... ספר אבן העזר הוא ספר ראב"ן, לאחד מגדולי הראשונים רבי אליעזר בן נתן ממגנצא. יצא לאור בידי הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרענרייך אב"ד שאמלויא, עם הקדשה בכתב יד קדשו ובחתימת 'המחבר'.

מחיר פתיחה:

500

פריט 70:
דמשק אליעזר! עותק המחבר הגה"ק רבי זוסמאן סופר מפאקש להגה"ק משאמלוי, עם הגהות בכתי"ק
דמשק אליעזר! עותק המחבר הגה"ק רבי זוסמאן סופר מפאקש להגה"ק משאמלוי, עם הגהות בכתי"ק דמשק אליעזר, על חמשה חומשי תורה. עותק חתום מהמחבר הגה"ק רבי זוסמאן סופר מפאקש שנתנו להגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משאמלוי, עם הגהות בכתי"ק הרב משאמלוי.

מחיר פתיחה:

800

פריט 71:
כרך גמרא מסכתות עבודה זרה, הוריות ועדיות, עם הגהות בכתב יד קודש 'דער הייליגער שאמלויער רב'
כרך גמרא מסכתות עבודה זרה, הוריות ועדיות, עם הגהות בכתב יד קודש 'דער הייליגער שאמלויער רב' גמרא, מהדורת ווילנא תרפ"ז, כרך גדול מאוד עם גיליונות רחבים, על מסכתות עבודה זרה, הוריות, עדיות. עם הגהות ארוכות וקצרות מהגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך אבדק"ק שאמלוי.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 72:
ההפלאה של מרן המהר"ם א"ש מאונגוואר ובנו רבי מנחם א"ש מסיגעט ואונגוואר
ההפלאה של מרן המהר"ם א"ש מאונגוואר ובנו רבי מנחם א"ש מסיגעט ואונגוואר הפלאה, חידושי הלכות על מסכת כתובות והלכות כתובה, מרבי פינחס הלוי הורויץ, לבוב תקע"ו – לעמברג 1816.

מחיר פתיחה:

800

פריט 73:
עותק מיוחס! [2] ספרים בכרך אחד: קבוצת הגאונים (לבוב, תקפ"א) ושמלה שניה מאת רבי בנימין...
עותק מיוחס! [2] ספרים בכרך אחד: קבוצת הגאונים (לבוב, תקפ"א) ושמלה שניה מאת רבי בנימין... עותק מיוחס! [2] ספרים בכרך אחד: קבוצת הגאונים (לבוב, תקפ"א) ושמלה שניה מאת רבי בנימין זאב רפפורט (וינה, תק"ס).

מחיר פתיחה:

800

פריט 74:
מחנה ראובן עם הגהות ארוכות בעצם כתי"ק הגאון האדיר רבי יהודא אסאד
מחנה ראובן עם הגהות ארוכות בעצם כתי"ק הגאון האדיר רבי יהודא אסאד 'ונעלמו ממנו לפי שעה דברי הגמרא...' מחנה ראובן, חידושים וביאורים נחמדים בגפ"ת לרבי ראובן זעליג מזאמוטש, ליוורנו תקנ"ז. עם הגהות בעצם כתב יד קדשו של הגאון האדיר רבי יהודא אסאד רב אב"ד סערעדהעלי.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 75:
של"ה הק', שני לוחות הברית, [א]-ב. אוסטרהא, תקס"ב [1802], עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק...
של"ה הק', שני לוחות הברית, [א]-ב. אוסטרהא, תקס"ב [1802], עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק... של"ה הק', שני לוחות הברית, [א]-ב. אוסטרהא, תקס"ב [1802], עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. העותק של הגאון רבי בנימין וואלף לעוו בעל ה"שערי תורה".

מחיר פתיחה:

3000

פריט 76:
מכתב מעניין בכתב יד קדשו של הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור שלחן ערוך"...
מכתב מעניין בכתב יד קדשו של הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור שלחן ערוך"... מכתב מעניין בכתב יד קדשו של הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור שלחן ערוך" – בענייני רמזים וגימטריות והלכות הנלמדים מהם – נכתב אל הגאון רבי אהרן ק"פ [=קורנפלד] מפראג, בקשר להדפסת ספרו "ציונים לדברי הקבלה" – נכתב בין השנים תרכ"ה-תרמ"ב

מחיר פתיחה:

1000

פריט 77:
כתב-יד, ארבעה עמודים, העתקה מחידושי תורתו של הגה"ק רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג על פרק...
כתב-יד, ארבעה עמודים, העתקה מחידושי תורתו של הגה"ק רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג על פרק... כתב-יד, ארבעה עמודים, העתקה מחידושי תורתו של הגה"ק רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלשבורג על פרק "איזהו נשך" – נעתק בחייו על ידי אחד מתלמידיו – החידושים לא נדפסו

מחיר פתיחה:

500

פריט 78:
כרך כתב-יד, ספר "גנזי יוסף" בכתב-יד המחבר הגאון רב הפעלים רבי יוסף הכהן שווארץ הי"ד,...
כרך כתב-יד, ספר "גנזי יוסף" בכתב-יד המחבר הגאון רב הפעלים רבי יוסף הכהן שווארץ הי"ד,... כרך כתב-יד, ספר "גנזי יוסף" בכתב-יד המחבר הגאון רב הפעלים רבי יוסף הכהן שווארץ הי"ד, רבה של קהילת "מחזיקי תורה" בגרוסורדיין – גרוסוורדיין תר"צ

מחיר פתיחה:

1000

פריט 79:
אספקלריה המאירה, על הזוהר הקדוש, מאת רבי צבי הירש [הורוויץ]. פיורדא, תקל"ו [1776]. מהדורה ראשונה.
אספקלריה המאירה, על הזוהר הקדוש, מאת רבי צבי הירש [הורוויץ]. פיורדא, תקל"ו [1776]. מהדורה ראשונה. אספקלריה המאירה, על הזוהר הקדוש, מאת רבי צבי הירש [הורוויץ]. פיורדא, תקל"ו [1776]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 80:
התכתבות תורנית בהלכות מזוזה בין רבי אשר אנשל הלוי יונגרייז הי"ד אב"ד קאזינץ מחשובי חסידי...
התכתבות תורנית בהלכות מזוזה בין רבי אשר אנשל הלוי יונגרייז הי"ד אב"ד קאזינץ מחשובי חסידי... התכתבות תורנית בהלכות מזוזה בין רבי אשר אנשל הלוי יונגרייז הי"ד אב"ד קאזינץ מחשובי חסידי מונקאטש, לבין ידידו רבי זאב גולדברגר – קאזינץ, אדר ת"ש – לא נדפס

מחיר פתיחה:

500

פריט 81:
איגרת מהגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי עם שורות בעצם כתי"ק
איגרת מהגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי עם שורות בעצם כתי"ק איגרת ארוכה בענייני תמיכה בישיבה ובהפצת הספרים הקדושים, מהגאון הקדוש רבי שאול 

מחיר פתיחה:

500

פריט 82:
עותק חתום בחתימת קודש הויגד יעקב מפאפא
עותק חתום בחתימת קודש הויגד יעקב מפאפא ספר הלכתא בטעמא על הלכות מליחה, ווארשא תרנ"א, חתום בחתימת יד קדשו של הגה"ק רבי יעקב יחזקי' גרינוואלד מפאפא, בעל 'ויגד יעקב' ובחותם הרה"ק רבי יעקב מטשאקאווא.

מחיר פתיחה:

600

פריט 83:
איגרת ארוכה בכתי"ק הבנין דוד מאוהעל ורבי קאפיל רייך מפעסט
איגרת ארוכה בכתי"ק הבנין דוד מאוהעל ורבי קאפיל רייך מפעסט איגרת ארוכה לצדקה ולהצלת נפשות כולה בעצם כתב יד הגאון הקדוש רבי דוד דוב בעריש מייזליש מאוהעל ועליו תוספת בחתימת הגאון הקדוש רבי קאפיל רייך אב"ד קהל יראים פעסט.

מחיר פתיחה:

500

פריט 84:
'לכל המסייעים יעמוד בכל מילי דמיטב *בזה ובבא* איגרת ארוכה ממרן רבי דוד יודא זילבערשטיין מוויטצען
'לכל המסייעים יעמוד בכל מילי דמיטב *בזה ובבא* איגרת ארוכה ממרן רבי דוד יודא זילבערשטיין מוויטצען איגרת ארוכה, כולה בכתב יד קודש הגאון הגדול רבי דוד יודא זילבערשטיין אב"ד וויטצען אל ראשי ארגון תומכי תורה בארה"ב. וואיטצען, תרצ"ט.

מחיר פתיחה:

500

פריט 85:
כותרת: מכתב בענייני צדקת ארץ ישראל מהילקוט סופר מפאקש
כותרת: מכתב בענייני צדקת ארץ ישראל מהילקוט סופר מפאקש מכתב ארוך כולו בכתב יד ובחתימת הגאון הצדיק רבי יוסף ליב סופר מפאקש אל הפרנס רבי צדוק קרויז בירושלים, אודות חלוקת כספי צדקת ארץ ישראל.

מחיר פתיחה:

500

פריט 86:
ספר שב שמעתתא – למברג תקצ"ז – חתימתו והגהותיו של הגאון הצדיק רבי שמואל בנימין...
ספר שב שמעתתא – למברג תקצ"ז – חתימתו והגהותיו של הגאון הצדיק רבי שמואל בנימין... ספר שב שמעתתא – למברג תקצ"ז – חתימתו והגהותיו של הגאון הצדיק רבי שמואל בנימין סופר אב"ד דרטשקה, בעל "דברי סופרים"

מחיר פתיחה:

500

פריט 87:
דיוקן מקורי של רבן של ישראל רבי עקיבא איגר בשנה שאחר הסתלקותו, מיקרוגרפיה של מזמורי...
דיוקן מקורי של רבן של ישראל רבי עקיבא איגר בשנה שאחר הסתלקותו, מיקרוגרפיה של מזמורי... דיוקן מקורי של רבן של ישראל רבי עקיבא איגר בשנה שאחר הסתלקותו, מיקרוגרפיה של מזמורי ופרקי תהלים בעבודת יד אמנותית. פרוישטאט [פרוסיה], תקצ"ט [1839]. נדיר.  הראשון שנעשה אחר פטירתו!

מחיר פתיחה:

12000

פריט 88:
אוטוגרף חתום גדול, תשובה נדירה ויסודית כולה בכתי"ק הגאון האדיר רבינו שלמה אייגר ובחתימתו ובה מענה...
אוטוגרף חתום גדול, תשובה נדירה ויסודית כולה בכתי"ק הגאון האדיר רבינו שלמה אייגר ובחתימתו ובה מענה... אוטוגרף חתום גדול, תשובה נדירה ויסודית כולה בכתי"ק הגאון האדיר רבינו שלמה אייגר ובחתימתו ובה מענה למתפקרים וחיוב כיסוי ראש האשה. לא נדפסה מעולם! 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 89:
אוטוגרף חתום! תשובה ארוכה בהלכה מהגה"ק רבי שלמה אייגר ! שינויים מהנדפס!
אוטוגרף חתום! תשובה ארוכה בהלכה מהגה"ק רבי שלמה אייגר ! שינויים מהנדפס! אוטוגרף חתום! תשובה ארוכה בהלכה מהגה"ק רבי שלמה אייגר ! שינויים מהנדפס! 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 90:
לחם הפנים. מהדו"ר, פירודא תקכ"ו. העותק של הגה"ק הנשר הגדול רבי נתן אדלער מפפד"מ
לחם הפנים. מהדו"ר, פירודא תקכ"ו. העותק של הגה"ק הנשר הגדול רבי נתן אדלער מפפד"מ לחם הפנים. מהדורה ראשונה, פיורדא, תקכ"ו. העותק של הגה"ק הנשר הגדול רבי נתן אדלר מפפד"מ רבו של מרנא החתם סופר. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 91:
כתב-יד, שו"ת "רחש לבב" מאת הגאון הצדיק רבי חיים שמואל הלוי בירנבוים, בעל "מעשה חושב",...
כתב-יד, שו"ת "רחש לבב" מאת הגאון הצדיק רבי חיים שמואל הלוי בירנבוים, בעל "מעשה חושב",... כתב-יד, שו"ת "רחש לבב" מאת הגאון הצדיק רבי חיים שמואל הלוי בירנבוים, בעל "מעשה חושב", חתנו של רבי עקיבא איגר – העתקה בכתב ידו של חתנו רבי עקיבא סופר מלבוב (בנו של בעל "התעוררות תשובה") – כתב היד ממנו נדפס הספר "רחש לבב"

מחיר פתיחה:

800

פריט 92:
תמונת מרן רבינו החתם סופר ז"ל מימי זקנותו. איור מודפס.
תמונת מרן רבינו החתם סופר ז"ל מימי זקנותו. איור מודפס. תמונת מרן רבינו החתם סופר ז"ל מימי זקנותו. איור מודפס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 93:
ומתורץ בזה קושיית המהרש"א! דף חידושי תורה בעצם כתי"ק מרנא ורבנא החתם סופר, מימי חורפו
ומתורץ בזה קושיית המהרש"א! דף חידושי תורה בעצם כתי"ק מרנא ורבנא החתם סופר, מימי חורפו גיליון דף אחד - על שני עמודיו, עליהם כתב וחרט מרנא ורבנא החתם סופר, כולל תירוץ דברי 

מחיר פתיחה:

22000

פריט 94:
כתב-יד, שתים עשרה עמודים מתורת רבן של ישראל בעל ה"חתם סופר", מחידושיו על פרק "גיד...
כתב-יד, שתים עשרה עמודים מתורת רבן של ישראל בעל ה"חתם סופר", מחידושיו על פרק "גיד... כתב-יד, שתים עשרה עמודים מתורת רבן של ישראל בעל ה"חתם סופר", מחידושיו על פרק "גיד הנשה" במסכת חולין – העתקת תלמידו רבי שמואל העדיעס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 95:
כותרת: 'שלא ייבש המעיין' כת"י צוואת קדשו של מרנא החתם סופר – בכת"י ביידיש-דייטש סמוך...
כותרת: 'שלא ייבש המעיין' כת"י צוואת קדשו של מרנא החתם סופר – בכת"י ביידיש-דייטש סמוך... כותרת: 'שלא ייבש המעיין' כת"י צוואת קדשו של מרנא החתם סופר – בכת"י ביידיש-דייטש סמוך להסתלקותו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 96:
חתם סופר של הגאון בעל 'שבט הלוי'! ספר חידושי רבנו חתם סופר זצ"ל על מסכת...
חתם סופר של הגאון בעל 'שבט הלוי'! ספר חידושי רבנו חתם סופר זצ"ל על מסכת... חתם סופר של הגאון בעל 'שבט הלוי'! ספר חידושי רבנו חתם סופר זצ"ל על מסכת גיטין נדרים, בהוצאת הגאון רבי משה שטערן אב"ד דעבערצין, ברוקלין תשט"ו.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 97:
פסק דין בחתימת שלשה דיינים מתלמידי החתם סופר. תר"א [1840].
פסק דין בחתימת שלשה דיינים מתלמידי החתם סופר. תר"א [1840]. פסק דין בחתימת שלשה דיינים מתלמידי החתם סופר. תר"א [1840].

מחיר פתיחה:

500

פריט 98:
גיליון איגרת תשובה ארוכה בעצם כתי"ק מרן שבט סופר מפרעשבורג
גיליון איגרת תשובה ארוכה בעצם כתי"ק מרן שבט סופר מפרעשבורג מכתב תשובה ארוכה, כולו בעצם כתב יד קדשו של מרן רבי שמחה בונים סופר בעל 'שבט סופר' מפרעשבורג, שנשלחה לגאון רבי משה פעלדמאן אב"ד גאלאנטא.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 99:
ספר חידושי הרמב"ן על סדר מועד ומסכת חולין – פרשבורג תרי"ח – חתימת רבי יצחק...
ספר חידושי הרמב"ן על סדר מועד ומסכת חולין – פרשבורג תרי"ח – חתימת רבי יצחק... ספר חידושי הרמב"ן על סדר מועד ומסכת חולין – פרשבורג תרי"ח – חתימת רבי יצחק ליב סופר, בנו של ה"כתב סופר"

מחיר פתיחה:

500

פריט 100:
מכתב פוליטי אנונימי בעניין הנהלת "כולל גליציה" שנשלח אל נשיא הכולל הגאון רבי יצחק ליב...
מכתב פוליטי אנונימי בעניין הנהלת "כולל גליציה" שנשלח אל נשיא הכולל הגאון רבי יצחק ליב... מכתב פוליטי אנונימי בעניין הנהלת "כולל גליציה" שנשלח אל נשיא הכולל הגאון רבי יצחק ליב סופר, בעל "סופר מהיר", בנו של ה"כתב סופר" – קראקא תרנ"ב - במכתב מצוטטים דברי בקורת של "כ"ק אדומו"ר שליט"א משינאווע" ששמעם הכותב מפיו בעניין הנהלת "כולל גליציה"

מחיר פתיחה:

500