English

תפארת מיוחסים, סיון תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 102:
מכתב מאת רבי אברהם שמואל בנימין ב"ר עקיבא סופר, לרבי צדוק קרויז ראש כולל שומרי...
מכתב מאת רבי אברהם שמואל בנימין ב"ר עקיבא סופר, לרבי צדוק קרויז ראש כולל שומרי... מכתב מאת רבי אברהם שמואל בנימין ב"ר עקיבא סופר, לרבי צדוק קרויז ראש כולל שומרי החומות בירושלים. פרשבורג, תרצ"ה [1934].

מחיר פתיחה:

500

פריט 103:
איגרת ברכות הגאון האדיר הדעת סופר מפרעשבורג
איגרת ברכות הגאון האדיר הדעת סופר מפרעשבורג גלוית איגרת ברכות לשנה טובה, כולה בכתב יד ובחתימת הגה"ק רבי עקיבא סופר מפרעשבורג בעל 'דעת סופר'. ירושלים תשי"ב.

מחיר פתיחה:

500

פריט 104:
אוטוגרף חתום, כתב סמיכה מאת הגאון רבי שמחה בונים עהרנפעלד, נין החתם סופר, לגאון רבי...
אוטוגרף חתום, כתב סמיכה מאת הגאון רבי שמחה בונים עהרנפעלד, נין החתם סופר, לגאון רבי... אוטוגרף חתום, כתב סמיכה מאת הגאון רבי שמחה בונים עהרנפעלד, נין החתם סופר, לגאון רבי משה קאטצבורג. מאטרסדארף, תרנ"ד [1893].

מחיר פתיחה:

500

פריט 105:
שו"ת חתן סופר, מאת רבי שמואל עהרענפעלד. פאקש, תרע"ב [1912], כרוך עם שערי חיים, מאת...
שו"ת חתן סופר, מאת רבי שמואל עהרענפעלד. פאקש, תרע"ב [1912], כרוך עם שערי חיים, מאת... שו"ת חתן סופר, מאת רבי שמואל עהרענפעלד. פאקש, תרע"ב [1912], כרוך עם שערי חיים, מאת רבי אשר לעמיל הורוויץ. מונקאטש, תרע"ב [1911]. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 106:
מכתב מאת הדיין רבי ליב רובינשטיין, ראש "חברה נדבת בחורים" בפרסבורג. בכתב ידו, בחתימתו ובחותמו....
מכתב מאת הדיין רבי ליב רובינשטיין, ראש "חברה נדבת בחורים" בפרסבורג. בכתב ידו, בחתימתו ובחותמו.... מכתב מאת הדיין רבי ליב רובינשטיין, ראש "חברה נדבת בחורים" בפרסבורג. בכתב ידו, בחתימתו ובחותמו. עם חותמת רבי עקיבא סופר אב"ד פרסבורג. פרשבורג, תרס"ט [1909].

מחיר פתיחה:

500

פריט 107:
איגרת ארוכה מהגה"ק החשב סופר מפרעשבורג
איגרת ארוכה מהגה"ק החשב סופר מפרעשבורג איגרת שלומים ארוכה ששלח הגה"ק רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל 'חשב סופר' מפרעשבורג לרבני ר' צדוק קרויס, ובתוכה מזכיר את אביו הגה"ק הדעת סופר מפרעשבורג. תרצ"ו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 108:
ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – העותק של הגאון...
ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – העותק של הגאון... ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – העותק של הגאון רבי אברהם צבי קליין אב"ד סילאש באלאהש - עשרות הגהות למדניות ארוכות בכתב ידו

מחיר פתיחה:

500

פריט 109:
ספר קול יעקב על חמש מגלות מאת המגיד מדובנא – ווארשא תקע"ט – מהדורה ראשונה...
ספר קול יעקב על חמש מגלות מאת המגיד מדובנא – ווארשא תקע"ט – מהדורה ראשונה... ספר קול יעקב על חמש מגלות מאת המגיד מדובנא – ווארשא תקע"ט – מהדורה ראשונה – חתימותיהם והגהותיהם של הגאונים רבי וואלף ליב פיקסל אב"ד מעזאטור ורבי ישראל איסר טויבער, תלמידי מרן ה"חתם סופר" – הגהות ארוכות

מחיר פתיחה:

500

פריט 110:
שלחן ערוך יורה דעה, חלק שני, למברג תרכ"ה – העותק של הגאון הצדיק רבי אהרן...
שלחן ערוך יורה דעה, חלק שני, למברג תרכ"ה – העותק של הגאון הצדיק רבי אהרן... שלחן ערוך יורה דעה, חלק שני, למברג תרכ"ה – העותק של הגאון הצדיק רבי אהרן אקרמן אב"ד אטשאקוב ויאס, מגדולי מקורבי ורואי פני עטרת תפארת ישראל הס"ק מרוז'ין זי"ע ובנו אדמו"ר הזקן מסדיגורה זי"ע, ממעתיקי שמועותיהם – עם חתימותיו ועשרות הגהות בכתב-יד קדשו

מחיר פתיחה:

500

פריט 111:
'אוהבי נפשי ואנשי שלומי יבואו נא להתאחד עמנו ביום שמחתנו' איגרת קודש ממרן הרב הקדוש אדמו"ר הראשון מבאהוש, לנישואי בתו
'אוהבי נפשי ואנשי שלומי יבואו נא להתאחד עמנו ביום שמחתנו' איגרת קודש ממרן הרב הקדוש אדמו"ר הראשון מבאהוש, לנישואי בתו איגרת ציס"ע הרב הקדוש מופת הדור רבי יצחק מבוהוש – גדול נכדי מרן עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, שגדל אצלו בביתו כבנו.

מחיר פתיחה:

12000

פריט 112:
'יעזור ד' עד נצח' מכתב קודש הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין בכתי"ק ביידיש ובחתימתו
'יעזור ד' עד נצח' מכתב קודש הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין בכתי"ק ביידיש ובחתימתו כותרת פנימית: איגרת בעצם כתי"ק מרן הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי דורו, אל בתו הרבנית, ובחתימת ידו הטהורה.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 113:
וְסַכֹּתָ עַל הָאָרֹן אֶת הַפָּרֹכֶת פרוכת ארון הקודש בקלויז הגדול של הרה"ק מטשארטקוב
וְסַכֹּתָ עַל הָאָרֹן אֶת הַפָּרֹכֶת פרוכת ארון הקודש בקלויז הגדול של הרה"ק מטשארטקוב פרוכת קטיפה בגוון ארגמן שהייתה שייכת לבית המדרש קלויז דקהל יראים טשארטקוב. תרס"ו. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 114:
דפים בחידושי תורה ודעת בכתב יד הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט - איציקאן
דפים בחידושי תורה ודעת בכתב יד הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט - איציקאן ארבעה עמו' בדברי תורה וחידושי הלכה, הגות ודעת תבונות, בעצם כתב יד האדמו"ר רבי מנחם נחום משטפנשט, בוטושאן – איציקאן. ללא תאריך. ראשית שנות התר"צ.

מחיר פתיחה:

500

פריט 115:
מסכת נדרים, עותק הרה"ק רבי שלמה יעקב בהרה"ק מהרי"א מזידיטשויב.
מסכת נדרים, עותק הרה"ק רבי שלמה יעקב בהרה"ק מהרי"א מזידיטשויב. מסכת נדרים, עותק הרה"ק רבי שלמה יעקב בהרה"ק מהרי"א מזידיטשויב.

מחיר פתיחה:

500

פריט 116:
סגולה בדוקה ונשגבה לשמירה ולהצלחה! דף גדול בכתב יד הרה"ק מקאמארנא
סגולה בדוקה ונשגבה לשמירה ולהצלחה! דף גדול בכתב יד הרה"ק מקאמארנא 'והרמב"ם כל יקר ראתה עינו ברוך חכם הרזים שמגלה סודו ליראיו' דף אחד ועל גבי שני עמודיו חרוט בעצם כתב יד קודש הגה"ק רבי יצחק יהודה אייזיק מקאמארנא ביאוריו על משניות במסכת כלאים . נשגב ונקדש לאין ערוך וסגולה גדולה לשמירה מכל רע ח"ו!

מחיר פתיחה:

5000

פריט 118:
נזר ישראל להמגיד הקדוש מקאזניץ – בחתימת קדשו של הרה"ק רבי שמואל צבי וויס ממונקאטש אבי מרן האמרי יוסף מספינקא
נזר ישראל להמגיד הקדוש מקאזניץ – בחתימת קדשו של הרה"ק רבי שמואל צבי וויס ממונקאטש אבי מרן האמרי יוסף מספינקא ספר חסידות וקבלה נדיר במהדורה ראשונה! נזר ישראל, להמגיד הקדוש רבי ישראל מקאז'ניץ, על הזוהר וזוהר חדש לעמבערג תרכ"ד, עותק מיוחס וחשוב בחתימת הגה"ק רבי שמואל צבי ווייס ממונקאטש אבי מרן האמרי יוסף מספינקא ובחותם הגה"ק משאמלוי.

מחיר פתיחה:

700

פריט 119:
ספר המקח והממכר לרבינו האי גאון, ווין תק"ס. עותק הצדיקים הקדושים מאפטא – מעזיבוז'
ספר המקח והממכר לרבינו האי גאון, ווין תק"ס. עותק הצדיקים הקדושים מאפטא – מעזיבוז' ספר המקח והממכר לרבינו האי גאון, ווין תק"ס. עותק הצדיקים הקדושים מאפטא – מעזיבוז'

מחיר פתיחה:

500

פריט 120:
עותק הרה"ק רבי יצחק גדליה מסלאוויטא נכד הרה"ק רבי זאב וואלף טשארני אוסטראה
עותק הרה"ק רבי יצחק גדליה מסלאוויטא נכד הרה"ק רבי זאב וואלף טשארני אוסטראה ספר שאלות ותשובות מהר"י וויל, נדפס בקאפוסט בשנת תקצ"ה [1834] עותק חתום בחתימת 

מחיר פתיחה:

600

פריט 121:
שו"ת עולת שמואל מאת רבי שמואל ליב קוידער – פראג תקפ"ג – מהדורה ראשונה –...
שו"ת עולת שמואל מאת רבי שמואל ליב קוידער – פראג תקפ"ג – מהדורה ראשונה –... שו"ת עולת שמואל מאת רבי שמואל ליב קוידער – פראג תקפ"ג – מהדורה ראשונה – עשרות הגהות ארוכות בכתב ידו של הגאון רבי ישראל איסרל ליסא אב"ד קלדי והאכענעמס, בהם התקפות ופירכות רבות על דברי המחבר שנודע ב"כחא דהיתרא" שלו - חתימות

מחיר פתיחה:

1500

פריט 122:
עותק עם הגהות הגה"ק רבי שמואל העליר ובחתימת ידו הטהורה.
עותק עם הגהות הגה"ק רבי שמואל העליר ובחתימת ידו הטהורה. ספר שו"ת השיב ר' אליעזר ושיח השדה - נייאוויט, תק"ט. עותק עם הגהות בכתי"ק הגה"ק רבי שמואל העליר אב"ד צפת ובחתימות יד קדשו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 123:
אגרת רמב"ם – עותק חתום בחותם הגה"ק הלב העברי
אגרת רמב"ם – עותק חתום בחותם הגה"ק הלב העברי אגרת תשובת רמב"ם, מהדורת לעמברג תרנ"ז – 1857. עותקו האישי של הגה"ק רבי עקיבה יוסף שלזינגער מירושלים, חתום בחותמתו האישית.

מחיר פתיחה:

500

פריט 124:
אמרי בינה, חלק שני. עם הקדשת המחבר הגה"צ רבי מאיר אויערבאך - בכתי"ק ובחותמו.
אמרי בינה, חלק שני. עם הקדשת המחבר הגה"צ רבי מאיר אויערבאך - בכתי"ק ובחותמו. חלק שני של הספר החשוב 'אמרי בינה' על חושן משפט, מאת הגאון הגדול רבי מאיר אויערבאך רבה של קאליש וראב"ד ירושלים, עם הקדשתו בראש הספר.

מחיר פתיחה:

700

פריט 125:
מהיחידים בעולם! חיבור 'שפת אמת' על פולמוס צאנז – סאדיגורה
מהיחידים בעולם! חיבור 'שפת אמת' על פולמוס צאנז – סאדיגורה מהיחידים בעולם! קונטרס 'שפת אמת' מאת חסידי צאנז על פולמוס צאנז – סאדיגורה – אונגוואר תרכ"ט – יקר המציאות

מחיר פתיחה:

3500

פריט 126:
מגיד דבריו ליעקב. מראשוני ספרי החסידות. קארעץ תקמ"ד.
מגיד דבריו ליעקב. מראשוני ספרי החסידות. קארעץ תקמ"ד. מגיד דבריו ליעקב, הנקרא ליקוטי אמרים מהמגיד הגדול ממעזריטש הרה"ק רבי דוב בער. קארעץ תקמ"ד. מהדורה תניינא בתוספת מאמרים חדשים מהמחבר הק'.  

מחיר פתיחה:

800

פריט 127:
נופת צופים. קבלה וחסידות. לעמבערג תקס"ד
נופת צופים. קבלה וחסידות. לעמבערג תקס"ד נופת צופים בענייני קבלה וחסידות, הובא לדפוס על ידי הרה"ק רבי יהושע אברהם בן רבי ישראל מזיטאמיר בעל גאולת ישראל. לעמבערג תקס"ד, אולם נדפס כנראה בתק"ץ לערך. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 128:
ספר הקדוש דגל מחנה אפרים, ב' עותקים ממהדורות חשובות, ועותק מיוחס. רוסיה - פולין, תק"פ/תק"צ.
ספר הקדוש דגל מחנה אפרים, ב' עותקים ממהדורות חשובות, ועותק מיוחס. רוסיה - פולין, תק"פ/תק"צ. ספר הקדוש דגל מחנה אפרים, ב' עותקים ממהדורות חשובות, ועותק מיוחס. רוסיה - פולין, תק"פ/תק"צ.

מחיר פתיחה:

500

פריט 129:
ספר חסידות נדיר בדפוס ראשון: קול אריה, קארעץ תקנ"ח.
ספר חסידות נדיר בדפוס ראשון: קול אריה, קארעץ תקנ"ח. קול ארי', להרב המוכיח מפולנאה, מראשוני בני היכלא דבעש"ט הקדוש. דפוס ראשון. קארעץ, תקנ"ח. עם הסכמת סניגורן של ישראל, הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 130:
ספר נועם אלימלך – המהדורה השניה הנדירה – שקלוב, תק"נ – ספר החסידות הראשון שנדפס...
ספר נועם אלימלך – המהדורה השניה הנדירה – שקלוב, תק"נ – ספר החסידות הראשון שנדפס... ספר נועם אלימלך – המהדורה השניה הנדירה – שקלוב, תק"נ – ספר החסידות הראשון שנדפס בעיר שקלאוו. חסר.

מחיר פתיחה:

30000

פריט 131:
מלא הרועים, א-ב. דפוס ראשון. זאלקווא, תקצ"ח [1838]. מהדורה ראשונה, עם הסכמה מיוחדת מהבני יששכר.
מלא הרועים, א-ב. דפוס ראשון. זאלקווא, תקצ"ח [1838]. מהדורה ראשונה, עם הסכמה מיוחדת מהבני יששכר. מלא הרועים, א-ב. דפוס ראשון. זאלקווא, תקצ"ח [1838]. מהדורה ראשונה, עם הסכמה מיוחדת מהבני יששכר.

מחיר פתיחה:

600

פריט 132:
נדיר ומקודש מאוד! פרי הארץ. דפו"ר, קאפוסט תקע"ד, כולל 9 דפים נדירים. עותק ציס"ע מאור...
נדיר ומקודש מאוד! פרי הארץ. דפו"ר, קאפוסט תקע"ד, כולל 9 דפים נדירים. עותק ציס"ע מאור... נדיר ומקודש מאוד! פרי הארץ. דפו"ר, קאפוסט תקע"ד, כולל 9 דפים נדירים. עותק ציס"ע מאור ישראל וקדושו רבי אהרן מטשערנאביל.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 133:
הדור ומפואר ! סט ספרי צדיקי קוסוב וויז'ניץ – במהדורה ראשונה!
הדור ומפואר ! סט ספרי צדיקי קוסוב וויז'ניץ – במהדורה ראשונה! ספרי צדיקי בית ויז'ניץ מהאהבת שלום ועד האהבת ישראל, במהדורתם הראשונה. כריכות עור מפוארות ומהודרות.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 134:
זאת זכרון מהרבי הקדוש מלובלין 'החוזה'. מהדורה ראשונה. למברג, תרי"א.
זאת זכרון מהרבי הקדוש מלובלין 'החוזה'. מהדורה ראשונה. למברג, תרי"א. ספר זאת זכרון, מהרבי הקדוש מלובלין 'החוזה'. מהדורה ראשונה. למברג, תרי"א.

מחיר פתיחה:

500

פריט 135:
דברים נחמדים מהרה"ק מקאריץ. מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ תרי"ח.
דברים נחמדים מהרה"ק מקאריץ. מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ תרי"ח. ספר דברים נחמדים, מאת הרה"ק מקאריץ. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרי"ח - 1857

מחיר פתיחה:

500

פריט 136:
ליקוטי שושנים להרה"ק רבי פינחס מקאריץ. מהדורה תניינא, טשערנאוויץ תרי"ח. ספר דברים נחמדים, מפה קדוש הרב הגאון איש אלוקי בוצינא קדישא חסידא ופרישא אספקלוריא המאורה מו"מ ר' פנחס מקאריץ זצוקללה"ה. המה הי' בכתובים אשר לא יצאו עדיין לאור עולם. הוצאת הגיסים משה
ליקוטי שושנים להרה"ק רבי פינחס מקאריץ. מהדורה תניינא, טשערנאוויץ תרי"ח. ספר דברים נחמדים, מפה קדוש הרב הגאון איש אלוקי בוצינא קדישא חסידא ופרישא אספקלוריא המאורה מו"מ ר' פנחס מקאריץ זצוקללה"ה. המה הי' בכתובים אשר לא יצאו עדיין לאור עולם. הוצאת הגיסים משה ספר ליקוטי שושנים להרה"ק רבי פינחס מקאריץ. מהדורה תניינא, טשערנאוויץ תרי"ח – 1857. מהדורה נדירה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 137:
שפתי צדיקים, עה"ת בדרך החסידות, מאת רבי פנחס [לרנר] אב"ד דינוביץ. לעמבערג, תרכ"ד 1863. מהדורה...
שפתי צדיקים, עה"ת בדרך החסידות, מאת רבי פנחס [לרנר] אב"ד דינוביץ. לעמבערג, תרכ"ד 1863. מהדורה... שפתי צדיקים, עה"ת בדרך החסידות, מאת רבי פנחס [לרנר] אב"ד דינוביץ. לעמבערג, תרכ"ד 1863. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 138:
אגרא דכלה - דפוס ראשון. לעמבערג תרכ"ח.
אגרא דכלה - דפוס ראשון. לעמבערג תרכ"ח. אגרא דכלה, ב' חלקים. להגה"ק רבי צבי אלימלך מדינאוו. דפוס ראשון לעמבערג תרכ"ח.

מחיר פתיחה:

800

פריט 139:
מאור עיניים, מהדורת לעמבערג תר"ח ישמח לב, מהדורת לעמבערג תר"ח.
מאור עיניים, מהדורת לעמבערג תר"ח ישמח לב, מהדורת לעמבערג תר"ח. ספר הק' מאור עינים להמגיד הקדוש מטשערנאביל, נדפס כעין דפוס סלאוויטא, בלעמבערג תר"ח [1848]. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 140:
קדוש וטהור! 'דרך חיים' למהר"ל – בו הגה בוצינא קדישא המגיד הקודש מטשערנאביל 'מעולם לא ירד משולחנו'
קדוש וטהור! 'דרך חיים' למהר"ל – בו הגה בוצינא קדישא המגיד הקודש מטשערנאביל 'מעולם לא ירד משולחנו' ספר דרך החיים למהר"ל מפראג, העותק של המגיד הקדוש מטעשרנאביל ובנו המגיד הקדוש ממקארוב.

מחיר פתיחה:

50000

פריט 141:
עותק הרב הקדוש ציס"ע רבי אהרן מטשערנאביל
עותק הרב הקדוש ציס"ע רבי אהרן מטשערנאביל ספר תורת יוסף, פירוש על מסורת התורה, מאת רבי יוסף יוזל ב"ר משה. ווילהרמרש דארף, תפ"ה [1725]

מחיר פתיחה:

500

פריט 142:
איגרת בצדקה, כולה בכתי"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא
איגרת בצדקה, כולה בכתי"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא המלצה לצדקה, כולה בכתי"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, עבור אחד מנקיי הדעת בירושלים, נשלחה למוסד עזרת תורה בארה"ב. תשמ"ו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 143:
חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת...
חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת... חתימה קדושה של הרה"ק רבי ישראל מרדכי מראחמיסטריווקא, בימי אברכותו, על קבלת כספי צדקה והחזקת תלמידי חכמים וצדיקים מכולל וואהלין. ירושלים, תשכ"ז.

מחיר פתיחה:

500

פריט 145:
מעגלי צדק, להרה"ק מוהר"ן מברסלב, מהדורה ראשונה בדפוס שפירא יוזעפוף - סלאוויטא תר"ו. נדיר!
מעגלי צדק, להרה"ק מוהר"ן מברסלב, מהדורה ראשונה בדפוס שפירא יוזעפוף - סלאוויטא תר"ו. נדיר! ספר מעגלי צדק לרבינו נחמן מברסלב. יוזעפוף - סלאוויטא, תר"ו. עותק נדיר מהמהדורה הראשונה והנדירה של הספר שנדפסה ביוזעפוף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא בהוצאות ובהשגחת הרבני מו' חנינא ליפא שפירא נכד הרב מסלאוויטא, בשנת תר"ו.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 146:
מסעות הים למוהר"ן מברסלב, מהדורה ראשונה, יוזעפאף – סלאוויטא תר"ו
מסעות הים למוהר"ן מברסלב, מהדורה ראשונה, יוזעפאף – סלאוויטא תר"ו ספר מסעות הים לרבי נחמן מברסלב. מהדורה ראשונה. נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה בסלאוויטא בהוצאת רבי חנינא ליפא שפירא נכד הרב מסלאוויטא, תר"ו – 1846. חסר.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 148:
כותרת: ספר סגולה! בת עין של הגה"ק מסעקעלהיד . זיטאמיר – שאדאוו, תרכ"ט
כותרת: ספר סגולה! בת עין של הגה"ק מסעקעלהיד . זיטאמיר – שאדאוו, תרכ"ט ספר הקדוש בת עין חיברו הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש. זיטאמיר, תרכ"ט - 1869. עם חלק השאלות ותשובות הנדיר. עותקו האישי החתום של הגה"ק רבי יהודא סג"ל ראזנער אב"ד סעקעלהיד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 149:
מחזור לשליח ציבור לשלש רגלים, זיטאמיר תרי"א. עותק שלם !
מחזור לשליח ציבור לשלש רגלים, זיטאמיר תרי"א. עותק שלם ! מחזור קרבן אהרן, חלק ב' לשלש רגלים, דפוס הצדיקים שפירא בזיטאמיר תרי"א

מחיר פתיחה:

1000

פריט 152:
ש"ס זיטאמיר שלם! תלמוד בבלי, זיטומיר, תרי"ח-תרכ"ד. סט שלם עם כריכות עור מקוריות.
ש"ס זיטאמיר שלם! תלמוד בבלי, זיטומיר, תרי"ח-תרכ"ד. סט שלם עם כריכות עור מקוריות. ש"ס זיטאמיר שלם! תלמוד בבלי, זיטומיר, תרי"ח-תרכ"ד. סט שלם עם כריכות עור מקוריות.

מחיר פתיחה:

10000

פריט 153:
חרות על הלוחות - חתימת יד קדשו של "מרא דארעא דישראל" רבינו השל"ה הקדוש על...
חרות על הלוחות - חתימת יד קדשו של "מרא דארעא דישראל" רבינו השל"ה הקדוש על... חרות על הלוחות - חתימת יד קדשו של "מרא דארעא דישראל" רבינו השל"ה הקדוש על גבי שער השו"ת מהר"ם גאלנטי, ונציה שס"ח, מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80000

פריט 154:
חידושי הלכה ואגדה בכתב ידו של הגאון האדיר רבי בצלאל רנשבורג – חידושים שלא נדפסו
חידושי הלכה ואגדה בכתב ידו של הגאון האדיר רבי בצלאל רנשבורג – חידושים שלא נדפסו חידושי הלכה ואגדה בכתב ידו של הגאון האדיר רבי בצלאל רנשבורג – חידושים שלא נדפסו

מחיר פתיחה:

500

פריט 155:
שלשה עמודים בכתב ידו של הגאון הגדול רבי אשר אב"ד קרלסרוא, בנו של בעל ה"שאגת...
שלשה עמודים בכתב ידו של הגאון הגדול רבי אשר אב"ד קרלסרוא, בנו של בעל ה"שאגת... שלשה עמודים בכתב ידו של הגאון הגדול רבי אשר אב"ד קרלסרוא, בנו של בעל ה"שאגת אריה" – מתוך פלפול שנשא בדרשת שבת שובה בעניין "טומאה הותרה בציבור"

מחיר פתיחה:

500

פריט 156:
חידושי אגדה בכת"י הגאון רבי דוד אופנהיים לא נדפס!
חידושי אגדה בכת"י הגאון רבי דוד אופנהיים לא נדפס! חידושים באגדה בכתב ידו של הגאון הקדוש רבי דוד אופנהיים. פראג, בערך שנת תק"פ. לא נדפס מעולם.

מחיר פתיחה:

800