English

תפארת מיוחסים, סיון תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 156:
חידושי אגדה בכת"י הגאון רבי דוד אופנהיים לא נדפס!
חידושי אגדה בכת"י הגאון רבי דוד אופנהיים לא נדפס! חידושים באגדה בכתב ידו של הגאון הקדוש רבי דוד אופנהיים. פראג, בערך שנת תק"פ. לא נדפס מעולם.

מחיר פתיחה:

800

פריט 157:
דף כתב יד קודש בעל הישועות הצדיק מגריידיץ
דף כתב יד קודש בעל הישועות הצדיק מגריידיץ דף עמוס בחידושי תורה מופלאים בעצם כתב יד קודש של הצדיק עושה פלאות מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר, לא נדפס.

מחיר פתיחה:

800

פריט 158:
ארץ צבי, מאת המגיד הק' רבי צבי הירש מוואיידסלוב, אבי הרה"ק רבי בונים מפרשיסחה. פראג,...
ארץ צבי, מאת המגיד הק' רבי צבי הירש מוואיידסלוב, אבי הרה"ק רבי בונים מפרשיסחה. פראג,... ארץ צבי, מאת המגיד הק' רבי צבי הירש מוואיידסלוב, אבי הרה"ק רבי בונים מפרשיסחה. פראג, תקמ"ו 1786. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 159:
הלבוש של מרן האבני נזר והגה"ק רבי בנימין מקאצק
הלבוש של מרן האבני נזר והגה"ק רבי בנימין מקאצק לבוש עיר שושן, חתום בחתי"ק ובחותם מרן אביר הרועים הגה"ק האבני נזר  מסוכטשוב והגה"ק רבי בנימין מקאצק

מחיר פתיחה:

6000

פריט 160:
האורים ותומים של הצדיק הגה"ק רבי יחזקאל מאוסטראווצא
האורים ותומים של הצדיק הגה"ק רבי יחזקאל מאוסטראווצא ב' כרכי ספרי אורים ותומים לרבינו הגדול רבי יהונתן אייבשיץ, מהדורת ווארשא תרמ"ב. עותקים חתומים שהיו שייכים להגאון הצדיק המפורסם רבי יחזקאל בהרה"ק מופת הדור מאוסטרובצה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 161:
בקדושה של מעלה! פרשת שמע שבתפילין. מכתיבת יד קודש רבי צבי סופר, סופרו של מרנא...
בקדושה של מעלה! פרשת שמע שבתפילין. מכתיבת יד קודש רבי צבי סופר, סופרו של מרנא... בקדושה של מעלה! פרשת שמע שבתפילין. מכתיבת יד קודש רבי צבי סופר, סופרו של מרנא אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש.

מחיר פתיחה:

25000

פריט 162:
פרשיות תפילין של יד מקלף, בכתיבת יד קדשו של האי צדיקא קדישא עילאה רבי משה...
פרשיות תפילין של יד מקלף, בכתיבת יד קדשו של האי צדיקא קדישא עילאה רבי משה... פרשיות תפילין של יד מקלף, בכתיבת יד קדשו של האי צדיקא קדישא עילאה רבי משה סופר מפשעווארסק עליהן התבטא הרבי רבי זושא מהאניפולי כי כאשר היה רבי משה כותב היה להב אש יוצא מקולמוסו ומהקלף.

מחיר פתיחה:

50000

פריט 163:
תפילין בכתב האר"י – בכתיבת יד סופר חסידי לפני כ-150 שנה וכדוגמת פרשיות מסופרי החסידות...
תפילין בכתב האר"י – בכתיבת יד סופר חסידי לפני כ-150 שנה וכדוגמת פרשיות מסופרי החסידות... תפילין בכתב האר"י – בכתיבת יד סופר חסידי לפני כ-150 שנה וכדוגמת פרשיות מסופרי החסידות בדורות הקודמים.

מחיר פתיחה:

500

פריט 164:
*
* ספר תורה מיוחס וחשוב שנכתב בפקודת הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר והיה בבית מדרשו באלכסנדר, ובבית מדרשם של הרה"ק אדמו"ר הזקן מאלכסנדר ובנו הישמח ישראל מאלכסנדר.

מחיר פתיחה:

30000

פריט 165:
עותק אישי של הגה"ק רבי גרשון קיטווער גיסו של אור שבעת הימים מרנא בעל שם טוב הקדוש.
עותק אישי של הגה"ק רבי גרשון קיטווער גיסו של אור שבעת הימים מרנא בעל שם טוב הקדוש. ספר חידושים 'שני המאורות', קושטא, תק"ט -1749. עותק האישי של הגה"ק רבי אברהם גרשון מקיטוב, גיסו של מרנא הבעל שם טוב הקדוש, שעלה לירושלים.

מחיר פתיחה:

4500

פריט 166:
כתב יד בקבלה בכתי"ק הרה"ק רבי משולם פייביש מזאבריז' בעל 'יושר דברי אמת'
כתב יד בקבלה בכתי"ק הרה"ק רבי משולם פייביש מזאבריז' בעל 'יושר דברי אמת' כותרת בפנים: ב' עמודים בקבלה, עצם כתב יד קדשו של ה-'יושר דברי אמת' מרן הרב הקדוש רבי משולם פייביש מזאבריז', ממאורי וגדולי צדיקי החסידות הראשונים מהעתקת ספר 'עץ חיים' לרבינו מהרח"ו.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 167:
העתקת עשרות מכתבים של גדולי החסידות המפורסמים שבארץ הקודש - הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק...
העתקת עשרות מכתבים של גדולי החסידות המפורסמים שבארץ הקודש - הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק... העתקת עשרות מכתבים של גדולי החסידות המפורסמים שבארץ הקודש - הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק זי"ע, בעל "פרי הארץ", והרה"ק רבי אברהם מקאליסק ותלמידיהם, שנכתבו בשנים תקל"ח-תקס"ט – בהם העתקה מדוייקת ונדירה של מכתבי הפולמוס החריפים של הרה"ק מקאליסק כנגד הרב בעל התניא – הנהגות והדרכות מאת גדולי החסידות – [צאנז, תרל"ו]

מחיר פתיחה:

800

פריט 168:
'שיתברך האדם בעבורה' גיליון דף הספר הקדוש 'ערבי נחל' בעצם כתב יד המחבר
'שיתברך האדם בעבורה' גיליון דף הספר הקדוש 'ערבי נחל' בעצם כתב יד המחבר דף גדול בכתיבת יד הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ הערבי נחל והלבושי שרד, מתוך חיבורו הקדוש והגדול 'ערבי נחל'.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 169:
מכתב ארוך ולבבי בכתב יד קדשו וחתימת ידו של איש האלוקים הרה"ק רבי משה מקוברין...
מכתב ארוך ולבבי בכתב יד קדשו וחתימת ידו של איש האלוקים הרה"ק רבי משה מקוברין... מכתב ארוך ולבבי בכתב יד קדשו וחתימת ידו של איש האלוקים הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע – מנחם אב, תרי"ג - בעניין איסוף "מעות ארץ ישראל" עבור היישוב החסידי בטבריה - ברכת "שנה טובה ומבורכת וכתיבה וחתימה טובה" - שמונה שורות בכתב יד-קדשו וחתימת ידו

מחיר פתיחה:

30000

פריט 170:
אש שחורה על גבי אש לבנה – מסכת נזיר שהגה בה מרן הגאון הקדוש רבינו...
אש שחורה על גבי אש לבנה – מסכת נזיר שהגה בה מרן הגאון הקדוש רבינו... אש שחורה על גבי אש לבנה – מסכת נזיר שהגה בה מרן הגאון הקדוש רבינו ישראל הופשטיין, המגיד מקוזניץ, עם הגהות ותיקונים בכתב יד קדשו – סגולה לשיפור הראייה – "די אותיות לייכטען"

מחיר פתיחה:

80000

פריט 171:
חידושי הרי"מ חושן המשפט, חלק ראשון, דפוס ראשון ווארשא תרמ"ו - 1886. עותק חתום בחותם...
חידושי הרי"מ חושן המשפט, חלק ראשון, דפוס ראשון ווארשא תרמ"ו - 1886. עותק חתום בחותם... חידושי הרי"מ חושן המשפט, חלק ראשון, דפוס ראשון ווארשא תרמ"ו - 1886. עותק חתום בחותם נכדו הקדוש המוציא לאור הרה"ק השפתי צדיק מפילץ.

מחיר פתיחה:

500

פריט 172:
עותק הרה"ק האמרי אמת מגור. העיקרים וינציאה שע"ח. מהדורה ראשונה.
עותק הרה"ק האמרי אמת מגור. העיקרים וינציאה שע"ח. מהדורה ראשונה. עותק הרה"ק האמרי אמת מגור. העיקרים וינציאה שע"ח. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 173:
מכתב הגאון הלבושי מרדכי ממאהד אל חתנו המהרי"ץ דושינסקיא
מכתב הגאון הלבושי מרדכי ממאהד אל חתנו המהרי"ץ דושינסקיא מכתב שלומים וידידות שכתב החותן הגה"ק רבי מרדכי לייב ווינקלער ממאהד אל חתנו מרן מהרי"צ דושינסקיא גאב"ד ירושלים ומרא דארעא דישראל. ברעזאווא, תרנ"ב.

מחיר פתיחה:

750

פריט 174:
איגרת הגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקיא גאב"ד ירושלים, מימי שבתו בחוסט. תרפ"ג.
איגרת הגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקיא גאב"ד ירושלים, מימי שבתו בחוסט. תרפ"ג. איגרת חשובה וארוכה בעצם כתי"ק הגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקיא גאב"ד ירושלים ומרא 

מחיר פתיחה:

500

פריט 175:
מדרש רבה למברג תרי"ט. עותק בו הגה ולמד רבה ומאורה של ירושלים מהרי"צ דושינסקיא
מדרש רבה למברג תרי"ט. עותק בו הגה ולמד רבה ומאורה של ירושלים מהרי"צ דושינסקיא ג' כרכי מדרש רבה, על חומשים שמות, ויקרא ובמדבר, חתומים בחתימת הגאון הקדוש רבי יוסף צבי דושינסקיא מרא דארעא דישראל, ואביו רבי ישראל דושינסקיא מפאקש, בהם הגו ולמדו אגדות חז"ל.

מחיר פתיחה:

600

פריט 176:
רבנו בחיי, ב' כרכים. העותק של הגר"ז בענגיס
רבנו בחיי, ב' כרכים. העותק של הגר"ז בענגיס ב' כרכי רבינו בחיי על התורה, ווארשא תרי"ב – 1852. עותק הגאון האדיר רבי זעליג ראובן בענגיס גאב"ד העדה החרדית בירושלים בעל 'לפלגות ראובן'.

מחיר פתיחה:

500

פריט 178:
קבלה בענייני צדקה מ'אבי ההוראה' טעפליקער רב' – בחתימת קדשו
קבלה בענייני צדקה מ'אבי ההוראה' טעפליקער רב' – בחתימת קדשו קבלה חתומה בחתימת יד הגאון האדיר מטעפליק, אבי ההוראה ומסורת הפסק רבי שמשון אהרן פולנסקי. ירושלים תש"ב.

מחיר פתיחה:

500

פריט 179:
מכתב עמוד ההוראה המנחת יצחק במלחמה על פרצות בחומת הדת
מכתב עמוד ההוראה המנחת יצחק במלחמה על פרצות בחומת הדת מכתב הגאון האדיר עמוד ההוראה רבי יצחק יעקב וויס בעל מנחת יצחק, משנות כהונתו ברבנות מאנטשעסטער, נשלח אל כ"ק מרן אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש מהעלמאץ, אודות פריצת גדרי בתי הכנסת בהכנסת 'עוגב' לבית התפילה. מנצ'סטר, תשכ"ז.

מחיר פתיחה:

500

פריט 180:
מכתב ייחודי בחתימת הגה"ק מטשעבין
מכתב ייחודי בחתימת הגה"ק מטשעבין מכתב ייחודי ששלח הגאון האדיר מטשעבין בעניין הפצת ספריו 'דובב מישרים' שכתב בכפור הסיבירי. ירושלים, מנחם אב תשי"א.

מחיר פתיחה:

500

פריט 181:
'עיני ירדו מים על שבר בת עמי' קינות לתשעה באב של הצדיקים מרנן הדרכי תשובה והמנחת אלעזר ממונקאטש
'עיני ירדו מים על שבר בת עמי' קינות לתשעה באב של הצדיקים מרנן הדרכי תשובה והמנחת אלעזר ממונקאטש הקינות לתשעה באב, לעמבערג תרכ"א, שבהם בכו וקוננו הצדיקים הגאונים הקדושים מרן רבי צבי הירש שפירא בעל דרכי תשובה ממונקאטש ובנו רבי חיים אלעזר בעל מנחת אלעזר ממונקאטש, עם סימני הדמעות ושומן הנרות. נדיר ביותר!

מחיר פתיחה:

12000

פריט 182:
איגרת פולמוס בענייני הכוללים בירושלים – בחתי"ק רבי דויד'ל מלעלוב
איגרת פולמוס בענייני הכוללים בירושלים – בחתי"ק רבי דויד'ל מלעלוב 'פרנסת עניין וחיי אלפים ורבבות נפשות מישראל בירושלים' איגרת פולמוס חשובה חתומה בחתימת יד קודש מרן הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב הכותב לשד"ר רבי אברהם יעקב הכהן. תרס"א.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 183:
איגרת הרה"ק רבי מאיר מאמשינוב עם ברכת אביו הרה"ק רבי שמעון שלו'
איגרת הרה"ק רבי מאיר מאמשינוב עם ברכת אביו הרה"ק רבי שמעון שלו' איגרת ארוכה בכתב יד הרה"ק אוהב ישראל עושה פלאות רבי ירחמיאל יהודה מאיר מאמשינוב, ומזכיר ברכות מאביו הקדוש רבי שמעון שלו', ערב פסח תשי"ג.

מחיר פתיחה:

500

פריט 184:
מכתב ידידות, כולו בכתי"ק הנתיבות שלום מסלונים
מכתב ידידות, כולו בכתי"ק הנתיבות שלום מסלונים איגרת ידידות וברכות, כולה בכתב יד הרה"ק הנתיבות שלום מסלונים ובחתימתו. ירושלים תשכ"ז.

מחיר פתיחה:

500

פריט 185:
דברי התעוררות לפתיחת הזמן בעצם כתי"ק האמרי חיים.
דברי התעוררות לפתיחת הזמן בעצם כתי"ק האמרי חיים. 'שמח בחור בילדותך' דרשה וחידושי תורה בעניין ימי הבחרות בעצם כתי"ק האמרי חיים מוויז'ניץ

מחיר פתיחה:

500

פריט 186:
'מנחה היא שלוחה מהמחבר החכם צבי' ! שאלות ותשובות חכם צבי, א. אמשטרדם, תע"ב [1712]....
'מנחה היא שלוחה מהמחבר החכם צבי' ! שאלות ותשובות חכם צבי, א. אמשטרדם, תע"ב [1712].... 'מנחה היא שלוחה מהמחבר החכם צבי' ! שאלות ותשובות חכם צבי, א. אמשטרדם, תע"ב [1712]. מהדורה ראשונה שנתנה במתנה מאת המחבר. נדיר.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 187:
ארבע צוואות חתומות שנכתבו ונערכו בבית הדין באיטינגן (דרום גרמניה) בשנים תקל"ז-תקמ"ח – חתימות הגאון...
ארבע צוואות חתומות שנכתבו ונערכו בבית הדין באיטינגן (דרום גרמניה) בשנים תקל"ז-תקמ"ח – חתימות הגאון... ארבע צוואות חתומות שנכתבו ונערכו בבית הדין באיטינגן (דרום גרמניה) בשנים תקל"ז-תקמ"ח – חתימות הגאון רבי יעקב קצנלבוגן-איטינגר אב"ד איטינגן ומיץ

מחיר פתיחה:

500

פריט 188:
שו"ת הב"ח החדשות. קארעץ, תקמ"ה [1785]. מהדורה ראשונה, עותק של רבי חיים סתהון.
שו"ת הב"ח החדשות. קארעץ, תקמ"ה [1785]. מהדורה ראשונה, עותק של רבי חיים סתהון. שו"ת הב"ח החדשות. קארעץ, תקמ"ה [1785]. מהדורה ראשונה, עותק של רבי חיים סתהון.

מחיר פתיחה:

500

פריט 189:
שלחן ערוך אבן העזר – פיורדא תקכ"א – עשרות הגהות בכתב-יד
שלחן ערוך אבן העזר – פיורדא תקכ"א – עשרות הגהות בכתב-יד שלחן ערוך אבן העזר – פיורדא תקכ"א – עשרות הגהות בכתב-יד

מחיר פתיחה:

500

פריט 190:
תולדות אדם וחוה, מאת רבינו ירוחם. קאפוסט, תקס"ח [1808]. עם הסכמות רבי לוי יצחק מבארדיטשוב,...
תולדות אדם וחוה, מאת רבינו ירוחם. קאפוסט, תקס"ח [1808]. עם הסכמות רבי לוי יצחק מבארדיטשוב,... תולדות אדם וחוה, מאת רבינו ירוחם. קאפוסט, תקס"ח [1808]. עם הסכמות רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, רבי חיים מוולוז'ין ועוד. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 191:
ספר מורה נבוכים להרמב"ם – יעסניץ תק"ב.
ספר מורה נבוכים להרמב"ם – יעסניץ תק"ב. ספר מורה נבוכים להרמב"ם – יעסניץ תק"ב.

מחיר פתיחה:

500

פריט 192:
ירושלמי קדשים המזוייף! סט שלם של סדר קדשים המזויף שעוררו פולמוס גדול באירופה. ס. וואראהל...
ירושלמי קדשים המזוייף! סט שלם של סדר קדשים המזויף שעוררו פולמוס גדול באירופה. ס. וואראהל... ירושלמי קדשים המזוייף! סט שלם של סדר קדשים המזויף שעוררו פולמוס גדול באירופה. ס. וואראהל (סעאיני) תרס"ז-תרס''ט 1906-1909. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

700

פריט 193:
מכילתא עם פירוש "זה ינחמנו" – אמשטרדם תע"ב – מהדורה ראשונה – חתימת ידו של...
מכילתא עם פירוש "זה ינחמנו" – אמשטרדם תע"ב – מהדורה ראשונה – חתימת ידו של... מכילתא עם פירוש "זה ינחמנו" – אמשטרדם תע"ב – מהדורה ראשונה – חתימת ידו של הגאון הצדיק רבי יונה באנדי מפראג, תלמידו של ה"נודע ביהודה" – העותק של הגאון הצדיק המפורסם בדורו רבי משה קצנלבויגן אב"ד אנסבך ופיורדא (אביו של בעל "יש מנחילין") – חתימה ורישום בעלות של בנו הגאון רבי נפתלי הירש אב"ד מערגיטהאל והיידלבורג (חתנו של ה"שב יעקב")

מחיר פתיחה:

500

פריט 194:
כתב סמיכה מהבאר חיים מרדכי מניאמץ ורבי צבי קינסטליכער מסעבען
כתב סמיכה מהבאר חיים מרדכי מניאמץ ורבי צבי קינסטליכער מסעבען כתב יורה יורה ידין ידין ארוך, כולו בכתב יד הגאון הגדול רבי צבי קינסטליכער, הגאון הנודע רבי חיים מרדכי ראללער מניאמץ בעל 'באר חיים מרדכי' והגאון רבי יחזקאל ראטטער מקלויזנבורג. תרפ"ז.

מחיר פתיחה:

500

פריט 195:
גלוית איגרת מהגה"ק הצור יעקב מפראביז'נא
גלוית איגרת מהגה"ק הצור יעקב מפראביז'נא גלוית איגרת בכתב ידו ובחתימתו של מרן הגאון הצדיק רבי אברהם יעקב הורוויץ מפראבוזינא, בעל 'צור יעקב' מגדולי המשיבים בגאליציה ומעמודי ההוראה בדורו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 196:
דברי חיים מהדורה ראשונה, מונקאטש. עותק הרה"ק מבארנוב
דברי חיים מהדורה ראשונה, מונקאטש. עותק הרה"ק מבארנוב ספר דברי חיים למרנא הרב הקדוש מצאנז– חלק ראשון על התורה, וחלק שני על המועדים ועל מסכת בבא מציעא. מונקאטש, דפוס פנחס בלייער, תרל"ז-תרל"ח 1877. מהדורה ראשונה, בהוצאת "בני המחבר". שני חלקים בשני כרכים.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 197:
ספר חמדה גנוזה, תשובות הגאונים - ירושלים תרכ"ג – מהדורה ראשונה - שוליים רחבים במיוחד...
ספר חמדה גנוזה, תשובות הגאונים - ירושלים תרכ"ג – מהדורה ראשונה - שוליים רחבים במיוחד... ספר חמדה גנוזה, תשובות הגאונים - ירושלים תרכ"ג – מהדורה ראשונה - שוליים רחבים במיוחד – עותק הרה"ק רבי יהודה ליב בן ציון טברסקי מהורנסטייפל, נכד מרנא 'דברי חיים' מצאנז.

מחיר פתיחה:

500

פריט 198:
עותק הרב הקדוש רבי יחיאל נתן מבארדיוב
עותק הרב הקדוש רבי יחיאל נתן מבארדיוב עצי לבונה, על שולחן ערוך יורה דעה, לעמבערג תרל"ה. עותק חתום בחתימת קודשו של הרה"ק רבי יחיאל נתן מבארדיוב – צאנז ובנו ממשיך דרכו רבי משה אהרן מסטראפקוב.

מחיר פתיחה:

500

פריט 199:
נועם אלימלך, טארנא תרס"ד. העותק של הרה"ק רבי אלישע מגארליץ
נועם אלימלך, טארנא תרס"ד. העותק של הרה"ק רבי אלישע מגארליץ כותרת: ספר הק' נועם אלימלך, שיצא לאור בטארנא תרס"ד, בהסכמת הרה"ק רבי יחזקאל משינאווא, מעין דפו"ר. עותק הצדיק רבי אלישע מגארליץ.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 200:
איגרת ברכות לרפואה ולפרנסה בכתי"ק הרה"ק רבי איציק'ל וחתנו הרה"ק רבי יענק'לי מפשעווארסק
איגרת ברכות לרפואה ולפרנסה בכתי"ק הרה"ק רבי איציק'ל וחתנו הרה"ק רבי יענק'לי מפשעווארסק גלוית איגרת ברכות, כולה בכתי"ק הצדיקים הקדושים הרב הקדוש רבי איציק'ל מפשעווארסק וחתנו הרב הקדוש רבי יענקל'י מפשעווארסק. בברכות לבריאות השלימות ופרנסה טובה ורחבה בניקל. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 201:
לקוטי שושנים ונטעי שושנים, מאת רבי יצחק ב"ר יעקב מייזלוש. פאריצק, תקע"ח [1818]. נדיר.
לקוטי שושנים ונטעי שושנים, מאת רבי יצחק ב"ר יעקב מייזלוש. פאריצק, תקע"ח [1818]. נדיר. לקוטי שושנים ונטעי שושנים, מאת רבי יצחק ב"ר יעקב מייזלוש. פאריצק, תקע"ח [1818]. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 202:
בית פרץ, מאת רבי פרץ מבראדי. זאלקווא, תקי"ט [1759]. מהדורה ראשונה, נדיר.
בית פרץ, מאת רבי פרץ מבראדי. זאלקווא, תקי"ט [1759]. מהדורה ראשונה, נדיר. בית פרץ, מאת רבי פרץ מבראדי. זאלקווא, תקי"ט [1759]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 203:
אגודת אזוב, מאת רבי משה זאב [מרגליות]. ביאליסטוק, תקפ"ד-[תקפ"ה, 1824-1825]. מהדורה ראשונה. עם הסכמת רבי...
אגודת אזוב, מאת רבי משה זאב [מרגליות]. ביאליסטוק, תקפ"ד-[תקפ"ה, 1824-1825]. מהדורה ראשונה. עם הסכמת רבי... אגודת אזוב, מאת רבי משה זאב [מרגליות]. ביאליסטוק, תקפ"ד-[תקפ"ה, 1824-1825]. מהדורה ראשונה. עם הסכמת רבי עקיבא איגר והספד על הגר"א.

מחיר פתיחה:

500

פריט 204:
חידושי מהר"י, מאת רבי יעקב ב"ר לוי מבריסק. הוראדנא, תקנ"ג [1793]. מהדורה יחידה. נדיר.
חידושי מהר"י, מאת רבי יעקב ב"ר לוי מבריסק. הוראדנא, תקנ"ג [1793]. מהדורה יחידה. נדיר. חידושי מהר"י, מאת רבי יעקב ב"ר לוי מבריסק. הוראדנא, תקנ"ג [1793]. מהדורה יחידה. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 205:
מנחת כהן, חידושי גאונים בעריכת רבי שבתי הכהן. פיורדא, תק"א [1741]. מהדורה ראשונה.
מנחת כהן, חידושי גאונים בעריכת רבי שבתי הכהן. פיורדא, תק"א [1741]. מהדורה ראשונה. מנחת כהן, חידושי גאונים בעריכת רבי שבתי הכהן. פיורדא, תק"א [1741]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 206:
טהרת הקודש, דברי מוסר והנהגות בדרך הקבלה, [המביא לראשונה לבית הדפוס: רבי בנימין וואלף ב"ר...
טהרת הקודש, דברי מוסר והנהגות בדרך הקבלה, [המביא לראשונה לבית הדפוס: רבי בנימין וואלף ב"ר... טהרת הקודש, דברי מוסר והנהגות בדרך הקבלה, [המביא לראשונה לבית הדפוס: רבי בנימין וואלף ב"ר מתתיהו]. בשער: בילזורקע, תקנ"ו [1796]. 

מחיר פתיחה:

500