English

תפארת מיוחסים, סיון תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 205:
מנחת כהן, חידושי גאונים בעריכת רבי שבתי הכהן. פיורדא, תק"א [1741]. מהדורה ראשונה.
מנחת כהן, חידושי גאונים בעריכת רבי שבתי הכהן. פיורדא, תק"א [1741]. מהדורה ראשונה. מנחת כהן, חידושי גאונים בעריכת רבי שבתי הכהן. פיורדא, תק"א [1741]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 206:
טהרת הקודש, דברי מוסר והנהגות בדרך הקבלה, [המביא לראשונה לבית הדפוס: רבי בנימין וואלף ב"ר...
טהרת הקודש, דברי מוסר והנהגות בדרך הקבלה, [המביא לראשונה לבית הדפוס: רבי בנימין וואלף ב"ר... טהרת הקודש, דברי מוסר והנהגות בדרך הקבלה, [המביא לראשונה לבית הדפוס: רבי בנימין וואלף ב"ר מתתיהו]. בשער: בילזורקע, תקנ"ו [1796]. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 207:
ספר חובת הלבבות – אמשטרדם תקכ"ח – מהדורת כיס – כריכה מקורית - חתימות, חותמות...
ספר חובת הלבבות – אמשטרדם תקכ"ח – מהדורת כיס – כריכה מקורית - חתימות, חותמות... ספר חובת הלבבות – אמשטרדם תקכ"ח – מהדורת כיס – כריכה מקורית - חתימות, חותמות ורישומי בעלות

מחיר פתיחה:

500

פריט 208:
מנחת אהרן, מאת רבי אהרן [פאדווא] מבריסק. נאווי דוואהר, תקנ"ב 1792. מהדורה ראשונה.
מנחת אהרן, מאת רבי אהרן [פאדווא] מבריסק. נאווי דוואהר, תקנ"ב 1792. מהדורה ראשונה. מנחת אהרן, מאת רבי אהרן [פאדווא] מבריסק. נאווי דוואהר, תקנ"ב 1792. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 209:
מסכת יבמות ירושלמי, עם מפרשים. ורשה, תקצ"ז 1837. עותק מיוחס.
מסכת יבמות ירושלמי, עם מפרשים. ורשה, תקצ"ז 1837. עותק מיוחס. מסכת יבמות מן תלמוד ירושלמי, עם פירוש פני משה ומראה הפנים. ורשה, תקצ"ז 1837.

מחיר פתיחה:

500

פריט 210:
שו"ת נודע ביהודה (קמא) – ברדיטשוב תקע"ב – הגהות ארוכות למדניות משנות הת"ק
שו"ת נודע ביהודה (קמא) – ברדיטשוב תקע"ב – הגהות ארוכות למדניות משנות הת"ק שו"ת נודע ביהודה (קמא) – ברדיטשוב תקע"ב – הגהות ארוכות למדניות משנות הת"ק

מחיר פתיחה:

500