English

תפארת - 47, מכירת עודפים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ספר עבודת הקודש, מאת הגאון חיד"א, עם ספרו לדוד אמת. נדפס על מכבש הדפוס משאת...
ספר עבודת הקודש, מאת הגאון חיד"א, עם ספרו לדוד אמת. נדפס על מכבש הדפוס משאת... ספר עבודת הקודש, מאת הגאון חיד"א, עם ספרו לדוד אמת. נדפס על מכבש הדפוס משאת משה ויהודית. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ז [1847]. נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 2:
שערי צדק לזרע יצחק, מאת רבי אביעזר ב"ר יצחק מטקטין. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ג...
שערי צדק לזרע יצחק, מאת רבי אביעזר ב"ר יצחק מטקטין. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ג... שערי צדק לזרע יצחק, מאת רבי אביעזר ב"ר יצחק מטקטין. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ג [1843]. מהדורה יחידה. נדיר.

מחיר פתיחה:

70

פריט 3:
מנחת כהן, ב, על כללי הש"ס, מאת רבי יוסף חיים הכהן. דפוס עזריאל, ירושלם, תרע"ב...
מנחת כהן, ב, על כללי הש"ס, מאת רבי יוסף חיים הכהן. דפוס עזריאל, ירושלם, תרע"ב... מנחת כהן, ב, על כללי הש"ס, מאת רבי יוסף חיים הכהן. דפוס עזריאל, ירושלם, תרע"ב [1912]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

70

פריט 4:
לחם שערים, שו"ת מאת רבי יחיאל מיכל [בורנשטיין]. דפוס שעהנבוים-ווייס, ירושלים, [תרס"ח 1908]. מהדורה ראשונה.
לחם שערים, שו"ת מאת רבי יחיאל מיכל [בורנשטיין]. דפוס שעהנבוים-ווייס, ירושלים, [תרס"ח 1908]. מהדורה ראשונה. לחם שערים, שו"ת מאת רבי יחיאל מיכל [בורנשטיין]. דפוס שעהנבוים-ווייס, ירושלים, [תרס"ח 1908]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 5:
אזן אהרן, מאת רבי אהרן עזריאל. ירושלים, תרמ"ו [1886]. מהדורה ראשונה, נדיר.
אזן אהרן, מאת רבי אהרן עזריאל. ירושלים, תרמ"ו [1886]. מהדורה ראשונה, נדיר. אזן אהרן, מאת רבי אהרן עזריאל. ירושלים, תרמ"ו [1886]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 6:
כור לזהב, מאת רבי שמואל צורף סג"ל. ירושלם, תרס"ד [1904].
כור לזהב, מאת רבי שמואל צורף סג"ל. ירושלם, תרס"ד [1904]. כור לזהב, מאת רבי שמואל צורף סג"ל. ירושלם, תרס"ד [1904].

מחיר פתיחה:

50

פריט 7:
שדה לבן, על מזמור קמ"ה בתהלים, מאת המקובל האלקי רבי ששון [שנדוך]. ירושלים, [תרס"ד 1904]....
שדה לבן, על מזמור קמ"ה בתהלים, מאת המקובל האלקי רבי ששון [שנדוך]. ירושלים, [תרס"ד 1904].... שדה לבן, על מזמור קמ"ה בתהלים, מאת המקובל האלקי רבי ששון [שנדוך]. ירושלים, [תרס"ד 1904]. מהדורה ראשונה. העותק של רבי חיים דוד סורנאגה. עותק חסר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 8:
סדר עבודת הקודש, מאת הגאון חיד"א. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"א [1841]. הספר העברי הראשון...
סדר עבודת הקודש, מאת הגאון חיד"א. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"א [1841]. הספר העברי הראשון... סדר עבודת הקודש, מאת הגאון חיד"א. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"א [1841]. הספר העברי הראשון שהודפס בירושלים. נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 9:
מבוא שערים לרבינו חיים ויטאל. ירושלים, תרס"ד [1904]. – הגהות - שער מוזהב.
מבוא שערים לרבינו חיים ויטאל. ירושלים, תרס"ד [1904]. – הגהות - שער מוזהב. מבוא שערים לרבינו חיים ויטאל. ירושלים, תרס"ד [1904]. – הגהות - שער מוזהב.

מחיר פתיחה:

60

פריט 10:
כח מעשיו הגיד לעמו, א-ב, מאת הרב המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדאד. ירושלים, תרס"ו [1906]....
כח מעשיו הגיד לעמו, א-ב, מאת הרב המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדאד. ירושלים, תרס"ו [1906].... כח מעשיו הגיד לעמו, א-ב, מאת הרב המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדאד. ירושלים, תרס"ו [1906]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 11:
תורת הברית, מאת רבי שעפטל דוידזון. ירושלים, תרצ"ו [1936]. עם הקדשה בכתב יד המחבר. מהדורה...
תורת הברית, מאת רבי שעפטל דוידזון. ירושלים, תרצ"ו [1936]. עם הקדשה בכתב יד המחבר. מהדורה... תורת הברית, מאת רבי שעפטל דוידזון. ירושלים, תרצ"ו [1936]. עם הקדשה בכתב יד המחבר. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 12:
ראשון לציון, ביאור שיטות על שבעה מסכתות ועל דיני יורה דעה, מאת רבי חיים בן...
ראשון לציון, ביאור שיטות על שבעה מסכתות ועל דיני יורה דעה, מאת רבי חיים בן... ראשון לציון, ביאור שיטות על שבעה מסכתות ועל דיני יורה דעה, מאת רבי חיים בן עטר בעל "אור החיים" הקדוש. עם כללי ספק ספיקא, פירוש חמש מגילות, נביאים ומשלי. דפוס לעווי ושותפיו, ירושלים, תרע"ה [1915].

מחיר פתיחה:

50

פריט 13:
פסקי הראש, ב, מאת הרב המקובל רבי פינחס סעדון. תונס, תרע"א [1911].
פסקי הראש, ב, מאת הרב המקובל רבי פינחס סעדון. תונס, תרע"א [1911]. פסקי הראש, ב, מאת הרב המקובל רבי פינחס סעדון. תונס, תרע"א [1911].

מחיר פתיחה:

50

פריט 14:
ספר אהל יוסף, א, דרושים וחידושים על התורה מאת רבי יוסף בן הרוש. דפוס יעקב...
ספר אהל יוסף, א, דרושים וחידושים על התורה מאת רבי יוסף בן הרוש. דפוס יעקב... ספר אהל יוסף, א, דרושים וחידושים על התורה מאת רבי יוסף בן הרוש. דפוס יעקב גיג, [סוסה] תונס, תרפ"ז [1927]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 15:
ספר האגודה על סדר נזיקין, מאת רבי אלכסנדר זוסלין הכהן, עם הגהות רבי יוסף חיים...
ספר האגודה על סדר נזיקין, מאת רבי אלכסנדר זוסלין הכהן, עם הגהות רבי יוסף חיים... ספר האגודה על סדר נזיקין, מאת רבי אלכסנדר זוסלין הכהן, עם הגהות רבי יוסף חיים זוננפלד. הוצאת משה שמואל שעהנבוים, ירושלים, תרנ"ט [1899]. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 16:
חנוכת הבית לדוד, על חנוכה, מאת רבי שלמה תווינה. כלכלתה, תרמ"ה [1885]. מהדורה ראשונה. נדיר.
חנוכת הבית לדוד, על חנוכה, מאת רבי שלמה תווינה. כלכלתה, תרמ"ה [1885]. מהדורה ראשונה. נדיר. חנוכת הבית לדוד, על חנוכה, מאת רבי שלמה תווינה. כלכלתה, תרמ"ה [1885]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 17:
אוריין תליתאי, שלש שיטות מאת רבי פנחס שליט [עפשטיין]. דפוס שמואל הלוי צוקרמאן, ירושלים, תרע"ג...
אוריין תליתאי, שלש שיטות מאת רבי פנחס שליט [עפשטיין]. דפוס שמואל הלוי צוקרמאן, ירושלים, תרע"ג... אוריין תליתאי, שלש שיטות מאת רבי פנחס שליט [עפשטיין]. דפוס שמואל הלוי צוקרמאן, ירושלים, תרע"ג [1913]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 18:
"א מתנה פון ירושלים", חוברת הסברה ביידיש על ישיבת 'תורת חיים' בירושלים, מאת אבא צבי...
"א מתנה פון ירושלים", חוברת הסברה ביידיש על ישיבת 'תורת חיים' בירושלים, מאת אבא צבי... "א מתנה פון ירושלים", חוברת הסברה ביידיש על ישיבת 'תורת חיים' בירושלים, מאת אבא צבי ברזין. ירושלים, תרצ"ג [1933].

מחיר פתיחה:

100

פריט 19:
כתונת יוסף, א, מאת רבי יוסף ברדוגו מהעיר מקנס. טבריה, תרפ"ב [1922]. מהדורה ראשונה.
כתונת יוסף, א, מאת רבי יוסף ברדוגו מהעיר מקנס. טבריה, תרפ"ב [1922]. מהדורה ראשונה. כתונת יוסף, א, מאת רבי יוסף ברדוגו מהעיר מקנס. טבריה, תרפ"ב [1922]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 20:
בית דוד, [ב], מאת רב דוד טעביל. ירושלים, תרס"ד [1904]. מהדורה שניה.
בית דוד, [ב], מאת רב דוד טעביל. ירושלים, תרס"ד [1904]. מהדורה שניה. בית דוד, [ב], מאת רב דוד טעביל. ירושלים, תרס"ד [1904]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 21:
אוצרות חיים, מאת רבי חיים ויטל, מוהרח"ו, אר קיבל מפי רבו האר"י. דפוס ציון וזאן,...
אוצרות חיים, מאת רבי חיים ויטל, מוהרח"ו, אר קיבל מפי רבו האר"י. דפוס ציון וזאן,... אוצרות חיים, מאת רבי חיים ויטל, מוהרח"ו, אר קיבל מפי רבו האר"י. דפוס ציון וזאן, תונס, [תרע"ג 1913]. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 22:
מחנה ד"ן. חדושים ודרשות מאת רבי דוד נחמייאש. ירושלם, תרפ"ז [1927], עם הקדשת המחבר. מהדורה...
מחנה ד"ן. חדושים ודרשות מאת רבי דוד נחמייאש. ירושלם, תרפ"ז [1927], עם הקדשת המחבר. מהדורה... מחנה ד"ן. חדושים ודרשות מאת רבי דוד נחמייאש. ירושלם, תרפ"ז [1927], עם הקדשת המחבר. מהדורה יחידה

מחיר פתיחה:

80

פריט 23:
מכלל מציון, דברים המושכים לבו שלל אדם לאביו שבשמים, מאת רבי יעקב דוד [וינטרוב] מראדמסק....
מכלל מציון, דברים המושכים לבו שלל אדם לאביו שבשמים, מאת רבי יעקב דוד [וינטרוב] מראדמסק.... מכלל מציון, דברים המושכים לבו שלל אדם לאביו שבשמים, מאת רבי יעקב דוד [וינטרוב] מראדמסק. דפוס ברסלב, ירושלים, תרפ"ו [1926]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 24:
מים חיים, שו"ת על אורח חיים, מאת רבי יוסף משאש. דפוס מסעוד שרביט ועמרם חזאן,...
מים חיים, שו"ת על אורח חיים, מאת רבי יוסף משאש. דפוס מסעוד שרביט ועמרם חזאן,... מים חיים, שו"ת על אורח חיים, מאת רבי יוסף משאש. דפוס מסעוד שרביט ועמרם חזאן, פאס, תרצ"ד [1934].

מחיר פתיחה:

150

פריט 25:
קריאי מועד, תיקונים לשביעי של פסח, ליל שבועות, הושענא רבה וז' באדר. דפוס שלמה בילפורטי...
קריאי מועד, תיקונים לשביעי של פסח, ליל שבועות, הושענא רבה וז' באדר. דפוס שלמה בילפורטי... קריאי מועד, תיקונים לשביעי של פסח, ליל שבועות, הושענא רבה וז' באדר. דפוס שלמה בילפורטי וחבירו, ליוורנו, תרס"ב [1902]. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 26:
יוסף אברהם, [א], מאת רבי יוסף שאלתיאל. שאלוניקי, תרי"ב [1852].
יוסף אברהם, [א], מאת רבי יוסף שאלתיאל. שאלוניקי, תרי"ב [1852]. יוסף אברהם, [א], מאת רבי יוסף שאלתיאל. שאלוניקי, תרי"ב [1852].

מחיר פתיחה:

150

פריט 27:
יריעות שלמה, דרושים על התורה, מאת רבי שלמה וזאן. דפוס וזאן וכאסתרו, תונס, תרנ"א [1891]....
יריעות שלמה, דרושים על התורה, מאת רבי שלמה וזאן. דפוס וזאן וכאסתרו, תונס, תרנ"א [1891].... יריעות שלמה, דרושים על התורה, מאת רבי שלמה וזאן. דפוס וזאן וכאסתרו, תונס, תרנ"א [1891]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 28:
שני ספרים כרוכים יחד: שיעור קומה ויוסף חן. ליוורנו, תקפ"ה [1825].
שני ספרים כרוכים יחד: שיעור קומה ויוסף חן. ליוורנו, תקפ"ה [1825]. שני ספרים כרוכים יחד: שיעור קומה ויוסף חן. ליוורנו, תקפ"ה [1825].

מחיר פתיחה:

50

פריט 29:
תורת חיים, מאת רבי חיים הכהן. ליוורנו, תרנ"ד [1894].
תורת חיים, מאת רבי חיים הכהן. ליוורנו, תרנ"ד [1894]. תורת חיים, מאת רבי חיים הכהן. ליוורנו, תרנ"ד [1894].

מחיר פתיחה:

50

פריט 30:
כתונת יוסף, ב, מאת רבי יעקב חי בירדוגו. דפוס יהודה ראזון, קזבלנקה, תרצ"ה [1935]. מהדורה...
כתונת יוסף, ב, מאת רבי יעקב חי בירדוגו. דפוס יהודה ראזון, קזבלנקה, תרצ"ה [1935]. מהדורה... כתונת יוסף, ב, מאת רבי יעקב חי בירדוגו. דפוס יהודה ראזון, קזבלנקה, תרצ"ה [1935]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 31:
שירי דוד, מפי סופרים וספרים, עם דברי דוד, על התורה וליקוטים, מאת רבי דוד ב"ר...
שירי דוד, מפי סופרים וספרים, עם דברי דוד, על התורה וליקוטים, מאת רבי דוד ב"ר... שירי דוד, מפי סופרים וספרים, עם דברי דוד, על התורה וליקוטים, מאת רבי דוד ב"ר משה הכהן [השני]. ליוורנו, תרמ"ב [1882]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 32:
לב שומע, מאת רבי חיים הכהן מטריפולי. דפוס ישראל קושטא וחברו, ליוורנו, תרמ"ה [1885].
לב שומע, מאת רבי חיים הכהן מטריפולי. דפוס ישראל קושטא וחברו, ליוורנו, תרמ"ה [1885]. לב שומע, מאת רבי חיים הכהן מטריפולי. דפוס ישראל קושטא וחברו, ליוורנו, תרמ"ה [1885].

מחיר פתיחה:

50

פריט 33:
זרע יעקב, א-ב, חידושים על הש"ס ועל השלחן ערוך, מאת רבי רפאל כדיר צבאן. דפוס...
זרע יעקב, א-ב, חידושים על הש"ס ועל השלחן ערוך, מאת רבי רפאל כדיר צבאן. דפוס... זרע יעקב, א-ב, חידושים על הש"ס ועל השלחן ערוך, מאת רבי רפאל כדיר צבאן. דפוס צבאן עידאן כהן חדאד, ג'רבה, תשט"ז [1956]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 34:
מחנה ראובן, מאת רבי ראובן זעליג מזאמושט. ליוורנו, תקל"ז [1777]. העותק של רבי בן ציון,...
מחנה ראובן, מאת רבי ראובן זעליג מזאמושט. ליוורנו, תקל"ז [1777]. העותק של רבי בן ציון,... מחנה ראובן, מאת רבי ראובן זעליג מזאמושט. ליוורנו, תקל"ז [1777]. העותק של רבי בן ציון, בנו של ה'ערוך לנר'. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 35:
[2] ספרים בכרך אחד: שו"ת כנסת ישראל, א, מאת רבי ישראל ב"ר יוסף ששון וספר...
[2] ספרים בכרך אחד: שו"ת כנסת ישראל, א, מאת רבי ישראל ב"ר יוסף ששון וספר... [2] ספרים בכרך אחד: שו"ת כנסת ישראל, א, מאת רבי ישראל ב"ר יוסף ששון וספר ישועת ישראל, א, מאת בנו רבי ישועה ששון (ליוורנו, תרט"ז). מהדורה יחידה. לא יצאו לאור חלקים נוספים.

מחיר פתיחה:

60

פריט 36:
שני ספרים בכרך אחד: קנין פירות, מאת רבי נתן עמרם (ליוורנו, ת"ר), מהדורה ראשונה ונדירה....
שני ספרים בכרך אחד: קנין פירות, מאת רבי נתן עמרם (ליוורנו, ת"ר), מהדורה ראשונה ונדירה.... שני ספרים בכרך אחד: קנין פירות, מאת רבי נתן עמרם (ליוורנו, ת"ר), מהדורה ראשונה ונדירה. ועותק חסר של ספרא דחיי (ליוורנו, תקצ"ט). מהדורה יחידה ונדירה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 37:
חקרי לב, ד: יורה דעה ג, מאת רבי יוסף ב"ר חיים חזן. דפוס סעדי הלוי...
חקרי לב, ד: יורה דעה ג, מאת רבי יוסף ב"ר חיים חזן. דפוס סעדי הלוי... חקרי לב, ד: יורה דעה ג, מאת רבי יוסף ב"ר חיים חזן. דפוס סעדי הלוי אשכנזי, שאלוניקי, תקס"ו [1806]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 38:
משנת ר' אליעזר, [א], מאת רבי אליעזר די טולידו. שאלוניקי, תרי"ג [1853]. מהדורה יחידה ונדירה.
משנת ר' אליעזר, [א], מאת רבי אליעזר די טולידו. שאלוניקי, תרי"ג [1853]. מהדורה יחידה ונדירה. משנת ר' אליעזר, [א], מאת רבי אליעזר די טולידו. שאלוניקי, תרי"ג [1853]. מהדורה יחידה ונדירה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 38:
משנת ר' אליעזר, [א], מאת רבי אליעזר די טולידו. שאלוניקי, תרי"ג [1853]. מהדורה יחידה ונדירה.
משנת ר' אליעזר, [א], מאת רבי אליעזר די טולידו. שאלוניקי, תרי"ג [1853]. מהדורה יחידה ונדירה. משנת ר' אליעזר, [א], מאת רבי אליעזר די טולידו. שאלוניקי, תרי"ג [1853]. מהדורה יחידה ונדירה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 39:
חיים מדבר, מאת רבי חיים די טולידו, על השו"ע ושו"ת. שאלוניקי, תקע"ח [1818]. מהדורה יחידה.
חיים מדבר, מאת רבי חיים די טולידו, על השו"ע ושו"ת. שאלוניקי, תקע"ח [1818]. מהדורה יחידה. חיים מדבר, מאת רבי חיים די טולידו, על השו"ע ושו"ת. שאלוניקי, תקע"ח [1818]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 40:
ספר ברכות מים, מאת רבי משה מרדכי מיוחס. שאלוניקי, תקמ"ט [1789]. מהדורה ראשונה.
ספר ברכות מים, מאת רבי משה מרדכי מיוחס. שאלוניקי, תקמ"ט [1789]. מהדורה ראשונה. ספר ברכות מים, מאת רבי משה מרדכי מיוחס. שאלוניקי, תקמ"ט [1789]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 41:
פני יוסף, מאת רבי ישעיה יוסף פונטרימולי. אזמיר, תר"ם [1880]. מהדורה ראשונה.
פני יוסף, מאת רבי ישעיה יוסף פונטרימולי. אזמיר, תר"ם [1880]. מהדורה ראשונה. פני יוסף, מאת רבי ישעיה יוסף פונטרימולי. אזמיר, תר"ם [1880]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

120

פריט 42:
[2] ספרים שיצאו לאור יחד: יפה ענף, מערכות ודרושים, מאת רבי נסים פלומבו, וענף עץ,...
[2] ספרים שיצאו לאור יחד: יפה ענף, מערכות ודרושים, מאת רבי נסים פלומבו, וענף עץ,... [2] ספרים שיצאו לאור יחד: יפה ענף, מערכות ודרושים, מאת רבי נסים פלומבו, וענף עץ, על הלכות טרפות, מאת רבי שלמה עוזיאל. דפוס בן ציון רודיטי, אזמיר, תרל"ז (1877). מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 42:
[2] ספרים שיצאו לאור יחד: יפה ענף, מערכות ודרושים, מאת רבי נסים פלומבו, וענף עץ,...
[2] ספרים שיצאו לאור יחד: יפה ענף, מערכות ודרושים, מאת רבי נסים פלומבו, וענף עץ,... [2] ספרים שיצאו לאור יחד: יפה ענף, מערכות ודרושים, מאת רבי נסים פלומבו, וענף עץ, על הלכות טרפות, מאת רבי שלמה עוזיאל. דפוס בן ציון רודיטי, אזמיר, תרל"ז (1877). מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 43:
נחפה בכסף, [א], מאת רבי יונה נבון. קושטא, תק"ח [1748]. מהדורה ראשונה, נדיר.
נחפה בכסף, [א], מאת רבי יונה נבון. קושטא, תק"ח [1748]. מהדורה ראשונה, נדיר. נחפה בכסף, [א], מאת רבי יונה נבון. קושטא, תק"ח [1748]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

120

פריט 44:
סידור דרך החיים, עם פירוש יעב"ץ ועם נהורא השלים, כמנהג פולין, בעמען, מעהרן ואונגארן. דפוס...
סידור דרך החיים, עם פירוש יעב"ץ ועם נהורא השלים, כמנהג פולין, בעמען, מעהרן ואונגארן. דפוס... סידור דרך החיים, עם פירוש יעב"ץ ועם נהורא השלים, כמנהג פולין, בעמען, מעהרן ואונגארן. דפוס סטריאוטיפי [וינה, תחילת המאה העשרים?].

מחיר פתיחה:

50

פריט 44:
סידור דרך החיים, עם פירוש יעב"ץ ועם נהורא השלים, כמנהג פולין, בעמען, מעהרן ואונגארן. דפוס...
סידור דרך החיים, עם פירוש יעב"ץ ועם נהורא השלים, כמנהג פולין, בעמען, מעהרן ואונגארן. דפוס... סידור דרך החיים, עם פירוש יעב"ץ ועם נהורא השלים, כמנהג פולין, בעמען, מעהרן ואונגארן. דפוס סטריאוטיפי [וינה, תחילת המאה העשרים?].

מחיר פתיחה:

50

פריט 45:
מחזור לחג השבועות, עם כוונת הפייטן, נוסח אשכנז. זולצבך, תקע"ט [1819].
מחזור לחג השבועות, עם כוונת הפייטן, נוסח אשכנז. זולצבך, תקע"ט [1819]. מחזור לחג השבועות, עם כוונת הפייטן, נוסח אשכנז. זולצבך, תקע"ט [1819].

מחיר פתיחה:

50

פריט 45:
מחזור לחג השבועות, עם כוונת הפייטן, נוסח אשכנז. זולצבך, תקע"ט [1819].
מחזור לחג השבועות, עם כוונת הפייטן, נוסח אשכנז. זולצבך, תקע"ט [1819]. מחזור לחג השבועות, עם כוונת הפייטן, נוסח אשכנז. זולצבך, תקע"ט [1819].

מחיר פתיחה:

50

פריט 46:
בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין...
בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין... בירת מגדל עוז. מסידורו של הגאון הקדוש רבי יעקב עמדין. בראשו ההסכמה הנדירה מהרה"ק מרוז'ין והרה"ק מטשערנאביל. זיטאמיר, תרל"ד 1874.

מחיר פתיחה:

70