English

פריט 10:

כח מעשיו הגיד לעמו, א-ב, מאת הרב המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדאד. ירושלים, תרס"ו [1906]....

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כח מעשיו הגיד לעמו, א-ב, מאת הרב המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדאד. ירושלים, תרס"ו [1906]. מהדורה ראשונה.


ספר כח מעשיו הגיד לעמו, דרושים לשבתות ומועדים, ולקוטים על סדר הפרשיות ועל הש"ס, מאת רבי מסעוד ב"ר דוד הכהן אלחדאד. ירושלים, תרס"ו [1906]. שני חלקים בכרך אחד.

[2], צה; [1], לא, לז, [12] דף, 33 ס"מ. עם הקדשה מודפסת מאת המחבר, ובו כתב המחבר את שם מקבל הספר בכתב ידו: "הרב הכולל כמוה"ר יוסף חיים הכהן יצ'". שער נוסף לחלק ב.

הרב הגאון המקובל רבי מסעוד ב"ר דוד הכהן אלחדאד (תק"ף לערך-תרפ"ז, 1820-1927) – עלה בצעירותו ממרוקו לארץ ישראל, ביחד עם אביו. לאחר נישואיו למד קבלה בישיבת "בית אל". הוא נשלח פעמיים כשד"ר לצפון אפריקה ולאירופה ונודע כפוסק, מקובל ובעל מופת. משנת תרס"ג (1903) ובמשך למעלה מעשרים שנה כיהן כשילוח הציבור וכראש ישיבת המקובלים "בית אל". מחבר הספרים: "בן מכבד אב", "כח מעשיו הגיד לעמו", ו"שמחת כהן" שו"ת ודרושים. בנוסף כתב הגהות והוספות על סידור הרש"ש שיצאו לאור עשרות שנים לאחר פטירתו. נפטר בזקנה מופלגת והובא למנוחות בהר הזיתים.

כריכת חצי עור בלויה, כתמים קלים, מעט קרעים בשל הפרדת דפים שלא הופרדו בדפוס, מצב טוב.