English

פריט 11:

תורת הברית, מאת רבי שעפטל דוידזון. ירושלים, תרצ"ו [1936]. עם הקדשה בכתב יד המחבר. מהדורה...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תורת הברית, מאת רבי שעפטל דוידזון. ירושלים, תרצ"ו [1936]. עם הקדשה בכתב יד המחבר. מהדורה יחידה.


ספר תורת הברית, על עניני מצות מילה לכל פרטיה ע"פ התורה והרפואה, מאת רבי שעפטל ב"ר שמואל זאב וואלף דוידזון. בסופו הודפס ספר אמרי נעם מאת אביו. דפוס ש' וינגרטן, ירושלים, תרצ"ו [1936]. מהדורה יחידה.

[10], 4, [2], נג; [6], נב, [3] עמו', 21 ס"מ. עם הסכמת הרה"ק רבי זאב מראחמסטריווקא הכותב "החיוב לכל מוהל ליקח את הספר הזה ולהגות בו". עם הסכמות רבי יהודה ליב צירלזאהן הי"ד ורבני ירושלים, ועם הסכמות הרופאים המומחים ד"ר בנימין הופמן וד"ר פליק שלזינגר לחלק הרפואי של הספר. בתורת הברית עמו' לו ציור שפופרת המציצה.

על גבי מעטפת הספר הקדשה בכתב ידו וחתימתו של המחבר "לבית האולפנא הקדושה… דעיה"ק טברי'".

כריכת מעטפת, שדרה פגומה, כתמים, מצב בינוני-טוב.