English

פריט 20:

בית דוד, [ב], מאת רב דוד טעביל. ירושלים, תרס"ד [1904]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בית דוד, [ב], מאת רב דוד טעביל. ירושלים, תרס"ד [1904]. מהדורה שניה.


ספר בית דוד, [ב], דרשות מאת רבי דוד טעביל אב"ד מינסק, כולל אלון בכות – הספד על רבי חיים מוולאזין. בסופו הודפס קונטרס פרי עץ חיים, מאת רבי שאול חיים הורוויץ, מייסד ישיבת מאה שערים. דפוס הרא"ל הורוויץ, ירושלים, תרס"ד [1904].

[8], ד-עה; [1], כ דף, 37 ס"מ. שני דפי שערים לספר בית דוד ודף שער נוסף לפרי עץ חיים. בגב דף השער הראשון "תבנית היכל הישיבה הגדולה והתלמוד תורה מאה שערים בירושלם ת"ו". עם חותמות יוסף יצחק תארי מתל אביב.

כריכה פשוטה מנותקת חלקית, חורי עש רבים, כתמים, הדבקות בצד שנים מדפי השער, מצב בינוני.