English

פריט 23:

מכלל מציון, דברים המושכים לבו שלל אדם לאביו שבשמים, מאת רבי יעקב דוד [וינטרוב] מראדמסק....

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכלל מציון, דברים המושכים לבו שלל אדם לאביו שבשמים, מאת רבי יעקב דוד [וינטרוב] מראדמסק. דפוס ברסלב, ירושלים, תרפ"ו [1926]. מהדורה יחידה.


[2], כט, [1] עמו', 21 ס"מ. עם הסכמות רבי יוסף חיים זוננפלד ורבי ישראל ניסן ממאקאווע.

ללא כריכה, כתמי זמן, קרע זעיר בשולי דף השער, מצב בינוני-טוב.