English

פריט 28:

שני ספרים כרוכים יחד: שיעור קומה ויוסף חן. ליוורנו, תקפ"ה [1825].

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר: $150 - $200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני ספרים כרוכים יחד: שיעור קומה ויוסף חן. ליוורנו, תקפ"ה [1825].


* שיעור קומה, תיקונים לקומת האדם ואבריו, לא נודע מחברו הקדוש. בהוצאת רבי יוסף קורקס. . דפוס יעקב טובייאנא, ליוורנו, תקפ"ה [1825].
נג [צ"ל נט], [1] דף, 18 ס"מ. עם חתימות בעלים ובהם "הק' מאיר טוביאנה ס"ט".

כרוך עם:
* יוסף חן על התורה וליקוטים, מאת רבי יוסף קורקס. דפוס יעקב טובייאנא, ליוורנו, תקפ"ה [1825].
[1], מו דף, 18 ס"מ.

כריכת עור שחוקה, חורי עש, כתמים, פגם באחד הדפים עם פגיעה בטקסט, מצב בינוני.