English

פריט 29:

תורת חיים, מאת רבי חיים הכהן. ליוורנו, תרנ"ד [1894].

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תורת חיים, מאת רבי חיים הכהן. ליוורנו, תרנ"ד [1894].


ספר תורת חיים, ביאור על רבינו בחיי על התורה, מאת רבי חיים הכהן. דפוס ישראל קושטא, ליוורנו, תרנ"ד [1894].

[4], קד דף. עם הסכמת רבי שאול אלישר. עם הקדשה מודפסת מאת המחבר, עם מילוי תארי הנמען ושמו, ר' נסים נחום, בכתב יד. עם חתימת ר' נסים נחום.

רבי חיים ב"ר שלמה הכהן (1827 לערך-1905) – נולד בג'רבה והיה מרבני טריפולי שבלוב. רב מובהק ומחבר הספרים "מצות המלך", "מקרא בכורים", "לב שומע", "תורת חיים", אלון בכות" וחיבורים נוספים.

כריכת חצי עור בלויה, חורי עש, כתמים, מצב בינוני-טוב.