English

פריט 34:

מחנה ראובן, מאת רבי ראובן זעליג מזאמושט. ליוורנו, תקל"ז [1777]. העותק של רבי בן ציון,...

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מחנה ראובן, מאת רבי ראובן זעליג מזאמושט. ליוורנו, תקל"ז [1777]. העותק של רבי בן ציון, בנו של ה'ערוך לנר'. מהדורה ראשונה.


ספר מחנה ראובן, חידושים בגפ"ת, וישובים לשיטת הרמב"ם ושאר פוסקים, מאת רבי ראובן זעליג ב"ר ישראל אליעזר. הוצאת NELLA STAMPERIA DI GIO. VINCENZO FALORNI, ליוורנו, תקל"ז [1777]. מהדורה ראשונה.

[2], סג דף, 29 ס"מ. עם חותמת 'בן ציון בלא"אמו הרב מוהר"ר יעקב עטטלינגער ז"ל', בנו של בעל הערוך לנר. ועם רישום בעלות "קניתי מהתורני המופלג מו"ה זלמן פרעשבורג מפראג, הק' חיים ליב בן מו"ה שמחה… זצלה"ה ממנהיים יע"א".

כריכה מפורקת מנותקת ופגומה, שדרה פגומה עם דפים ומקבץ דפים מנותקים, פגמים והדבקות עם פגיעה בטקסט, כתמים, חורי עש, מצב בינוני.