English

פריט 36:

שני ספרים בכרך אחד: קנין פירות, מאת רבי נתן עמרם (ליוורנו, ת"ר), מהדורה ראשונה ונדירה....

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר: $150 - $200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני ספרים בכרך אחד: קנין פירות, מאת רבי נתן עמרם (ליוורנו, ת"ר), מהדורה ראשונה ונדירה. ועותק חסר של ספרא דחיי (ליוורנו, תקצ"ט). מהדורה יחידה ונדירה.


* ספר קנין פירות, ליקוטי דינים לימים נוראים בסדר א-ב, מאת רבי נתן עמרם. דפוס אליעזר מנחם אוטילינגי, ליוורנו, ת"ר [1840]. מהדורה ראשונה ונדירה.
[2], קצד, [2] דף, 15 ס"מ.

כרוך עם:
* ספרא דחיי: תפלות לימים הנוראים, עם תפילת בית עלמין כמנהג חברון, תפלה זכה מבעל חיי אדם וסדר כתר מלכות מהגאון הרדב"ז. ליוורנו, ת"ר [1840]. מהדורה יחידה ונדירה.
מז דף, 15 ס"מ. עותק חסר ללא דפים מח-סד.
* [4] עמו', בדיני המפטיר וההפטרה, מתוך ספרו של רבי ישראל יעקב אלגאזי "אמת ליעקב".

כריכה מחודשת, חורי עש, כתמים, [17] דפים חסרים, מצב בינוני-טוב.