English

פריט 40:

ספר ברכות מים, מאת רבי משה מרדכי מיוחס. שאלוניקי, תקמ"ט [1789]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר ברכות מים, מאת רבי משה מרדכי מיוחס. שאלוניקי, תקמ"ט [1789]. מהדורה ראשונה.


[2], רסז דף, 29 ס"מ. חתימה בכתב יד ספרדי בדף השער.

הראשון לציון, רבי [משה] יוסף מרדכי מיוחס (תצ"ח-תקס"ו, 1738-1806) – בנו של הראשון לציון רבי רפאל מיוחס, וחתנו של הראשון לציון רבי יום טוב אלגאזי. מחכמי ירושלים, שלמד עם רבינו החיד"א בישיבת "בית אל". משנת תקכ"א (1760) היה ראש ישיבת כנסת ישראל, משנת תקנ"ד (1794) היה שד"ר למצרים ולהודו, ומשנת תקס"ב (1802) כיהן כראשון לציון. חיבר ספרים רבים בהלכה וחיבור על תולדות חכמי ישראל.

כריכת חצי עור ללא כריכה קדמית, פגמים בדף השער ובפינות דפים ראשונים עם פגיעה בטקסט, קפלים בפינות, כתמים קלים, מצב בינוני.