English

פריט 44:

סידור דרך החיים, עם פירוש יעב"ץ ועם נהורא השלים, כמנהג פולין, בעמען, מעהרן ואונגארן. דפוס...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סידור דרך החיים, עם פירוש יעב"ץ ועם נהורא השלים, כמנהג פולין, בעמען, מעהרן ואונגארן. דפוס סטריאוטיפי [וינה, תחילת המאה העשרים?].


סדר התפלה מכל השנה, א-ב, עם פירוש מלוקט מסדור הגאון יעב"ץ, ועם נהורא השלם, מאת רבי שלמה זלמן נטר. דפוס סטריאוטיפי של הוצאת יוסף שלזינגר [וינה, תחילת המאה העשרים?].

[1], רלא, [3], ריד-רלד; קעב, ט, [2]; נא, [21] דף, 22 ס"מ.

כריכה עור עם הדבקות, שדרה פגומה, קבצי דפים ומספר דפים מנותקים, כתמים, קרעים קצרים בשולי מספר דפים, מצב בינוני.