English

פריט 48:

[6] כרכים, מחזורים למועדים כמנהג אשכנז ופולין, מבואר ומתורגם אשכנזית. מיץ, תקע"ז [1817].

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[6] כרכים, מחזורים למועדים כמנהג אשכנז ופולין, מבואר ומתורגם אשכנזית. מיץ, תקע"ז [1817].


[6] חלקים מתוך סט מחזורים למועדים כמנהג אשכנז ופולין, עם ביאור מאת משה ישראל בידינגן, מתורגם אשכנזית. דפוס אפרים האדאמאר, מיץ, תקע"ז [1817].
ששה מתוך תשעת כרכי מחזור מיץ תקע"ז:
– [כרך ב]: יום שני של ראש השנה: [1], קיב, כו, [6], ח דף. עם רישומי שמות בני משפחה ותאריכי פטירה בכתב יד בפנים הכריכה הקדמית.
– [כרך ד]: יום כפור [ב]: [1], טו [צ"ל טז], צו, קמג, [1] דף.
– [כרך ה]: יום ראשון ושני של סוכות: [1], ה, קיח, ה-ח דף. חסרים דפים א-ד משיר היחוד בסוף הכרך. עם רישומי שמות בני משפחה ותאריכי פטירה בכתב יד בפנים הכריכה.
– [כרך ו]: שמיני עצרת: [1], טו [צ"ל טז], סב, ה-ח דף. חסרים דפים א-ד משיר היחוד בסוף הכרך.
– [כרך ז]: יום ראשון ושני של פסח: [1], קמ, ח דף.
– [כרך ט]: יום ראשון ושני של שבועות: [1], קעו, ח דף.

כריכות עור, אחת מהן פגומה, כתמים, מצב טוב.

מידות: 21 CM