English

פריט 63:

מספרי שארית הפליטה: ספר תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאי. לאנדסבערג,...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מספרי שארית הפליטה: ספר תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאי. לאנדסבערג, גרמניה, תש"ט [1949].


[1], רט דף, 21 ס"מ. עם רשימות להנצחת קרובי משפחה קדושים שנהרגו בשואה. דפוס צילום על פי מהדורת פשעמישל תרס"ט.

ספר תולדות יעקב יוסף, ספר החסידות הראשון שבא לדפוס, חיברו הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מראשקוב, שאריגראד, נעמרוב ופולנאה, תלמיד מובהק מבני היכלו של מרנא אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש. הספר הוא מהעמודים האיתנים עליהם נשענים מקהלות החסידות כולם. בקרב צדיקים וקדושים לא משו מספר חסידות חשוב זה.

כריכה קדמית מחוברת לדף השער ומנותקת משאר הספר, דפים ראשונים מנותקים, פגם בראש דף השער ללא פגיעה בטקסט, מצב בינוני-טוב.