English

פריט 66:

מספרי שארית הפליטה: שלשה ספרים נפתחים, זכרון זאת, זאת זכרון ודברי אמת, מאת מהרה"ק החוזה...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מספרי שארית הפליטה: שלשה ספרים נפתחים, זכרון זאת, זאת זכרון ודברי אמת, מאת מהרה"ק החוזה מלובלין. דפוס יפה, פערנואלד (גרמניה), תש"ז [1947].


שלשה ספרים נפתחים: זכרון זאת [עם קצת תולדות וסיפורים מרבינו הגה"ק המחבר], זאת זכרון, דברי אמת [עם ליקוטים יקרים בשם רבינו הקדוש והעתק הסכמה שנתן], מאת שר התורה אדונינו מורינו ורבינו מו"ה יעקב יצחק הלוי הורוויץ זצקלה"ה מק"ק לובלין. דפוס יפה, פערנואלד, גרמניה, תש"ז 1947. "נדפס בגרמניה ע"י יעקב הכהן פריעדמאן בן לאאמ"ו הה"ח מו"ה אברהם שמחה ובן לאמי מורתי מ' ליבא הי"ד".

[4], קסח; ריא, [1]; קעו עמו', 19 ס"מ. דפוס צילום. דף אחרון היה חסר והושלם בדפוס על גבי נייר עבה.

כריכה פשוטה עם מעט בלאי, מצב טוב מאד.