English

פריט 87:

אוהב ישראל, להרה"ק מאפטא. דפוס נתן שריפטגיססער, ורשה, תרמ"א [1881]. נדיר.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אוהב ישראל, להרה"ק מאפטא. דפוס נתן שריפטגיססער, ורשה, תרמ"א [1881]. נדיר.


ק דף, 22 ס"מ. דפוס סטריאוטיפי של מהדורת ורשה תרל"ו. לא נמצא בספריה הלאומית.

הגה"ק איש האלוקים רבינו אברהם יהושע העשיל, בעל ה"אוהב ישראל" (תק"ח-תקפ"ה) – היה מגדולי החסידות המפורסמים שבכל הדורות, מתלמידיו המובהקים של רבינו הרה"ק רבי אלימלך מליזנסק זי"ע ומממשיכי דרכו, ומגדולי הרבנים שבדורו. כיהן ברבנות במספר ערים חשובות, בקולבסוב (לפחות מתקמ"ה), אפטא (מתק"ס), בעיר הבירה יאס שבמולדובה (מתקס"ח) ומעז'יבוז' (מתקע"ו). בעשור האחרון לחייו היה זקן האדמו"רים שבדורו. השפעתו במזרח אירופה הייתה עצומה. חלק נכבד מצדיקי דורו היו מהמסתופפים בצילו. נודע כאיש אלוקים קדוש ונורא, הפועל ישועות בקרב הארץ. שנים רבות לאחר פטירתו נדפסו דברי תורתו בספריו הקדושים "תורת אמת" (למברג תרי"ד), ובספרו המפורסם "אוהב ישראל" (זיטומיר תרכ"ג). נכדו המו"ל הרה"ק רבי משולם זוסיא מזינקוב כותב בהקדמה מדוע נקרא הספר בשם זה: "יען כי הוי מרגלי בפומי דרב, אשר במדה זאת יוכל להתפארה אפילו לפני בית דין של מעלה, אשר אהבת ישראל תקועה בלבו. וטרם הלקח ארון אלקים צוה לבניו, שלא ירשמו על מצבת אבן שיציינו על בנין הנפש שלו שום שבח, רק אוהב ישראל…". רבי יוסף שאול נתנזון, בעל שואל ומשיב", כותב בהסכמתו (למהדורת לבוב): "…היה אוהב בכל לבו ונפשו כל ישראל, ובפרט להתלמידי חכמים היה מקרבם בכל עוז. ואבותינו ספרו לנו בעת שהיה כאן [לבוב] היו הכל כל גדולי ישראל שבעירינו, והיו משכימים ובאים אצלו, וראו נפלאות מתורתו…".

ללא כריכה, דף שער מנותק, כתם דיו בדף השער מסתיר את חתימת הבעלים, פגמים קלים בהיקף דף השער, מצב בינוני-טוב.