English

תפארת - 47, מכירת עודפים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 92:
צוואת הריב"ש אשר נשמעו מהבעל שם טוב, והנהגות ישרות. עדלין, תרצ"ד [1934].
צוואת הריב"ש אשר נשמעו מהבעל שם טוב, והנהגות ישרות. עדלין, תרצ"ד [1934]. צוואת הריב"ש אשר נשמעו מהבעל שם טוב, והנהגות ישרות. עדלין, תרצ"ד [1934].

מחיר פתיחה:

50

פריט 93:
ספר שבחי הר"ן, עם שיחות הר"נ מאת רבי נחמן מברסלב, ועם סדר נסיעתו לארץ הקדושה...
ספר שבחי הר"ן, עם שיחות הר"נ מאת רבי נחמן מברסלב, ועם סדר נסיעתו לארץ הקדושה... ספר שבחי הר"ן, עם שיחות הר"נ מאת רבי נחמן מברסלב, ועם סדר נסיעתו לארץ הקדושה [מאת תלמידו רבי נתן]. כרוך עם משיבת נפש והתיקון הכללי [פולין[?], שנות העשרים].

מחיר פתיחה:

70

פריט 94:
אגרת הקודש, מדברי הרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק, הרה"ק אברהם מקאליסקא, הרה"ק חיים חייקל מהמדורא...
אגרת הקודש, מדברי הרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק, הרה"ק אברהם מקאליסקא, הרה"ק חיים חייקל מהמדורא... אגרת הקודש, מדברי הרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק, הרה"ק אברהם מקאליסקא, הרה"ק חיים חייקל מהמדורא והנהגות מהרה"ק אלימלך. דפוס ורשה, תר"י 1850. נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 95:
מגן אבות, על התורה ומועדים, ב-[2] כרכים, דרושים מאת הרה"ק רבי שלמה זלמן מקאפוסט. דפוס...
מגן אבות, על התורה ומועדים, ב-[2] כרכים, דרושים מאת הרה"ק רבי שלמה זלמן מקאפוסט. דפוס... מגן אבות, על התורה ומועדים, ב-[2] כרכים, דרושים מאת הרה"ק רבי שלמה זלמן מקאפוסט. דפוס חיים יעקב שעפטיל, ברדיטשוב, תרס"ב [1902]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

120

פריט 96:
[2] חוברות, קונטרס מאמרים ושיחות מכ"ק אדמו"ר [הריי"צ] מליובאוויטש: [קונטרס ז] – מאמרי חסידות מכ"ק...
[2] חוברות, קונטרס מאמרים ושיחות מכ"ק אדמו"ר [הריי"צ] מליובאוויטש: [קונטרס ז] – מאמרי חסידות מכ"ק... [2] חוברות, קונטרס מאמרים ושיחות מכ"ק אדמו"ר [הריי"צ] מליובאוויטש: [קונטרס ז] – מאמרי חסידות מכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש נאמרו בריגא. וקונטרס יד - מאמרים ללמוד ברבים בימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז מכ"ק אדמו"ר [רבי יוסף יצחק] שליט"א מליובאוויטש. ריגא, תרצ"א.

מחיר פתיחה:

50

פריט 97:
ספר גאולת ישראל, חידושי תורה מאור שבעת הימים הבעש"ט הק' ותלמידיו. לבוב תר"י - 1850....
ספר גאולת ישראל, חידושי תורה מאור שבעת הימים הבעש"ט הק' ותלמידיו. לבוב תר"י - 1850.... ספר גאולת ישראל, חידושי תורה מאור שבעת הימים הבעש"ט הק' ותלמידיו. לבוב תר"י - 1850. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 98:
ספר יסוד בחסידות. קדושת לוי לסניגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. ורשה, תרל"ו...
ספר יסוד בחסידות. קדושת לוי לסניגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. ורשה, תרל"ו... ספר יסוד בחסידות. קדושת לוי לסניגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. ורשה, תרל"ו 1876.

מחיר פתיחה:

70

פריט 99:
מרגניתא דר' מאיר, ליקוטי תורה וחסידות מאת הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלן, [בעריכת רבי ראובן מרגליות]....
מרגניתא דר' מאיר, ליקוטי תורה וחסידות מאת הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלן, [בעריכת רבי ראובן מרגליות].... מרגניתא דר' מאיר, ליקוטי תורה וחסידות מאת הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלן, [בעריכת רבי ראובן מרגליות]. מהדורת צילום של הוצאת בית מסחר ספרים עתיקים וחדשים, [לבוב], תרפ"ו [1926].

מחיר פתיחה:

50

פריט 100:
אהל נפתלי, כולל חידושי תורה, שיחות וסיפורים על הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ, מאת רבי...
אהל נפתלי, כולל חידושי תורה, שיחות וסיפורים על הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ, מאת רבי... אהל נפתלי, כולל חידושי תורה, שיחות וסיפורים על הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ, מאת רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן [אחרי תרע"א].

מחיר פתיחה:

50

פריט 101:
אור ישרים, ארבעה מטיבי לכם: רבי מרדכי מלעכיוויטש ובנו רבי נח, רבי משה מקאברין ותלמידו...
אור ישרים, ארבעה מטיבי לכם: רבי מרדכי מלעכיוויטש ובנו רבי נח, רבי משה מקאברין ותלמידו... אור ישרים, ארבעה מטיבי לכם: רבי מרדכי מלעכיוויטש ובנו רבי נח, רבי משה מקאברין ותלמידו רבי אברהם מסלונים, מאת רבי משה חיים קליינמאן. דפוס Sikora i Mylner, ורשה, תרפ"ד [1924].

מחיר פתיחה:

50

פריט 102:
נועם מגדים וכבוד התורה, מאת רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ. בארדיוב, תרפ"ו [1926].
נועם מגדים וכבוד התורה, מאת רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ. בארדיוב, תרפ"ו [1926]. נועם מגדים וכבוד התורה, מאת רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ. בארדיוב, תרפ"ו [1926].

מחיר פתיחה:

100

פריט 103:
מאור עינים, להרה"ק רבי מנחם נחום מטשארנאביל. למברג, תרל"א 1870.
מאור עינים, להרה"ק רבי מנחם נחום מטשארנאביל. למברג, תרל"א 1870. מאור עינים, להרה"ק רבי מנחם נחום מטשארנאביל. למברג, תרל"א 1870.

מחיר פתיחה:

100

פריט 104:
דגל מחנה אפרים, מאת הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקאב. למברג, תרל"ד 1874.
דגל מחנה אפרים, מאת הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקאב. למברג, תרל"ד 1874. דגל מחנה אפרים, מאת הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקאב. למברג, תרל"ד 1874.

מחיר פתיחה:

50

פריט 105:
גנזי נסתרות, מכתבים [מהגניזה החרסונית, המיוחסים] לבעש"ט ותלמידיו. ירושלים, תרפ"ד [1924]. מהדורה ראשונה.
גנזי נסתרות, מכתבים [מהגניזה החרסונית, המיוחסים] לבעש"ט ותלמידיו. ירושלים, תרפ"ד [1924]. מהדורה ראשונה. גנזי נסתרות, מכתבים [מהגניזה החרסונית, המיוחסים] לבעש"ט ותלמידיו. ירושלים, תרפ"ד [1924]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 106:
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרימשלאן. סעקעלהיד, [תש"א 1941?].
דרכי ישרים, הנהגות ישרות מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרימשלאן. סעקעלהיד, [תש"א 1941?]. דרכי ישרים, הנהגות ישרות מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרימשלאן. סעקעלהיד, [תש"א 1941?].

מחיר פתיחה:

100

פריט 107:
ליקוטי מהרי"א, על ילקוט שמעוני, א-ב: נביאים וכתובים, מאת הרה"ק יצחק איזייק מזידיטשוב. דפוס אורי...
ליקוטי מהרי"א, על ילקוט שמעוני, א-ב: נביאים וכתובים, מאת הרה"ק יצחק איזייק מזידיטשוב. דפוס אורי... ליקוטי מהרי"א, על ילקוט שמעוני, א-ב: נביאים וכתובים, מאת הרה"ק יצחק איזייק מזידיטשוב. דפוס אורי זאב סאלאט, למברג, תר"נ 1890. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 108:
הקדמה ודרך לעץ החיים, סור מרע ועשה טוב, מאת הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, עם...
הקדמה ודרך לעץ החיים, סור מרע ועשה טוב, מאת הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, עם... הקדמה ודרך לעץ החיים, סור מרע ועשה טוב, מאת הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, עם הוספות מהרצ"א מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב. דפוס צבי יעקב קאהן ומנחם קליין, מונקאטש, תרס"א 1900.

מחיר פתיחה:

50

פריט 109:
אורח לצדיק, מאת הרה"ק רבי אליעזר ליפא בנו של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק. דפוס אפרים...
אורח לצדיק, מאת הרה"ק רבי אליעזר ליפא בנו של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק. דפוס אפרים... אורח לצדיק, מאת הרה"ק רבי אליעזר ליפא בנו של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק. דפוס אפרים בוימריטטער, ורשה, תרנ"ג 1893. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 110:
מנחם ציון, ששמע רבי יחזקאל פאנעט מהרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב. דפוס יעקב משולם ניק,...
מנחם ציון, ששמע רבי יחזקאל פאנעט מהרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב. דפוס יעקב משולם ניק,... מנחם ציון, ששמע רבי יחזקאל פאנעט מהרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב. דפוס יעקב משולם ניק, למברג, תרל"ח 1878.

מחיר פתיחה:

80

פריט 111:
[5] ספרים בכרך אחד: בוצינא דנהורא השלם (1930), גדולת יהונתן (1934), גילת הזהב (1931), אגרת...
[5] ספרים בכרך אחד: בוצינא דנהורא השלם (1930), גדולת יהונתן (1934), גילת הזהב (1931), אגרת... [5] ספרים בכרך אחד: בוצינא דנהורא השלם (1930), גדולת יהונתן (1934), גילת הזהב (1931), אגרת הקודש (אחרי 1911) וקובץ מכתבים מהבעש"ט ותלמידיו (1924). העותק האישי של הרה"ק רבי דוד הלברשטאם אב"ד סאקאלוב. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 112:
שו"ת דברי חיים, א, מאת הרה"ק הגאון רבי חיים מצאנז. למברג, תרל"ה [1875]. מהדורה ראשונה.
שו"ת דברי חיים, א, מאת הרה"ק הגאון רבי חיים מצאנז. למברג, תרל"ה [1875]. מהדורה ראשונה. שו"ת דברי חיים, א, מאת הרה"ק הגאון רבי חיים מצאנז. למברג, תרל"ה [1875]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 113:
קל"ח פתחי חכמה, מאת רבינו רמח"ל. טשערנאוויץ, תר"ט 1848. מהדורה שניה.
קל"ח פתחי חכמה, מאת רבינו רמח"ל. טשערנאוויץ, תר"ט 1848. מהדורה שניה. קל"ח פתחי חכמה, מאת רבינו רמח"ל. טשערנאוויץ, תר"ט 1848. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 114:
ביאורי הגאון רבי ישראל איסרלין, מחבר שו"ת תרומת הדשן, בהסבר פירוש רש"י על התורה, [בראשית...
ביאורי הגאון רבי ישראל איסרלין, מחבר שו"ת תרומת הדשן, בהסבר פירוש רש"י על התורה, [בראשית... ביאורי הגאון רבי ישראל איסרלין, מחבר שו"ת תרומת הדשן, בהסבר פירוש רש"י על התורה, [בראשית - שמות]. טשערנאוויץ, תרט"ז 1856. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 115:
התחיה והפדות, לרבינו סעדיה גאון. דפוס דוד שקלאווער, ורשה, תר"א 1841. נדיר.
התחיה והפדות, לרבינו סעדיה גאון. דפוס דוד שקלאווער, ורשה, תר"א 1841. נדיר. התחיה והפדות, לרבינו סעדיה גאון. דפוס דוד שקלאווער, ורשה, תר"א 1841. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 116:
אמרי שפר, על שיר השירים, ביאור הנמשל, מאת רבי שמואל פתלי הירש סג"ל עפשטיין. דפוס...
אמרי שפר, על שיר השירים, ביאור הנמשל, מאת רבי שמואל פתלי הירש סג"ל עפשטיין. דפוס... אמרי שפר, על שיר השירים, ביאור הנמשל, מאת רבי שמואל פתלי הירש סג"ל עפשטיין. דפוס יהודה ליב מ"ץ, וילנה, תרל"ד 1873. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 117:
טהרת ישראל, דיני טומאת קרי, מאת רבי אביעזר ב"ר יצחק. [דפוס נ' שרעםטגיבבער], ורשה, תרל"ד...
טהרת ישראל, דיני טומאת קרי, מאת רבי אביעזר ב"ר יצחק. [דפוס נ' שרעםטגיבבער], ורשה, תרל"ד... טהרת ישראל, דיני טומאת קרי, מאת רבי אביעזר ב"ר יצחק. [דפוס נ' שרעםטגיבבער], ורשה, תרל"ד 1874.

מחיר פתיחה:

100

פריט 118:
שער יהודה, חידושים על הש"ס ושו"ת, מאת רבי יהודה ליבש ספיר אב"ד הומנא.דפוס משה צבי...
שער יהודה, חידושים על הש"ס ושו"ת, מאת רבי יהודה ליבש ספיר אב"ד הומנא.דפוס משה צבי... שער יהודה, חידושים על הש"ס ושו"ת, מאת רבי יהודה ליבש ספיר אב"ד הומנא.דפוס משה צבי זיכערמאנן, סיגט, תרל"ז [1877]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 119:
דבר אליהו, ביאור על איוב, מאת הגאון רבי אליהו מוילנא. דפוס צבי יעקב באמבערג, ורשה,...
דבר אליהו, ביאור על איוב, מאת הגאון רבי אליהו מוילנא. דפוס צבי יעקב באמבערג, ורשה,... דבר אליהו, ביאור על איוב, מאת הגאון רבי אליהו מוילנא. דפוס צבי יעקב באמבערג, ורשה, 1857. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 120:
קונטרס ר' חיים יונה, עלה דיונה, מאת רבי חיים יונה [פרנקל תאומים]. דפוס נפתלי הירץ...
קונטרס ר' חיים יונה, עלה דיונה, מאת רבי חיים יונה [פרנקל תאומים]. דפוס נפתלי הירץ... קונטרס ר' חיים יונה, עלה דיונה, מאת רבי חיים יונה [פרנקל תאומים]. דפוס נפתלי הירץ גרוישמאן, למברג, תקס"ז [1807].

מחיר פתיחה:

50

פריט 121:
ילקוט טוב, פשטים על פסוקים ומאמרים בעריכת רבי חיים אשר [ליינר]. דפוס אפרים בוימריטטער, תרס"ב...
ילקוט טוב, פשטים על פסוקים ומאמרים בעריכת רבי חיים אשר [ליינר]. דפוס אפרים בוימריטטער, תרס"ב... ילקוט טוב, פשטים על פסוקים ומאמרים בעריכת רבי חיים אשר [ליינר]. דפוס אפרים בוימריטטער, תרס"ב 1903. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 122:
מאזניים למשפט ומשנה אחרונה על חושן המשפט, ב, מאת רבי צבי הירש קלישר. דפוס א'...
מאזניים למשפט ומשנה אחרונה על חושן המשפט, ב, מאת רבי צבי הירש קלישר. דפוס א'... מאזניים למשפט ומשנה אחרונה על חושן המשפט, ב, מאת רבי צבי הירש קלישר. דפוס א' זאמטער, קאניגסבערג, תרט"ו [1855]. מהדורה ראשונה. העותק האישי של רבי דוד טעבלי אפרתי.

מחיר פתיחה:

50

פריט 123:
שו"ת בנין דוד, א, מאת רבי דוד דוב בעריש מייזליש אב"ד אוהעל. דפוס L. Deutsch,...
שו"ת בנין דוד, א, מאת רבי דוד דוב בעריש מייזליש אב"ד אוהעל. דפוס L. Deutsch,... שו"ת בנין דוד, א, מאת רבי דוד דוב בעריש מייזליש אב"ד אוהעל. דפוס L. Deutsch, אוהעל, תרצ"ב 1931. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 124:
ספר טורי אבן, על מסכתות ראש השנה, חגיגה ומגילה, מאת הגאון רבי אריה ליב [גינצבורג]...
ספר טורי אבן, על מסכתות ראש השנה, חגיגה ומגילה, מאת הגאון רבי אריה ליב [גינצבורג]... ספר טורי אבן, על מסכתות ראש השנה, חגיגה ומגילה, מאת הגאון רבי אריה ליב [גינצבורג] בעל "שאגת אריה". עם קונטרס אחרון מאת המחבר. דפוס בנימין בן דוד ארי' סג"ל [רוטנברג], וילנה, תקצ"ו 1835.

מחיר פתיחה:

80

פריט 125:
מסכת ברכות ירושלמי עם פירוש רבי שלמה בכר יוסף סיריליאו ממגורשי ספרד, עם הערות "מאיר...
מסכת ברכות ירושלמי עם פירוש רבי שלמה בכר יוסף סיריליאו ממגורשי ספרד, עם הערות "מאיר... מסכת ברכות ירושלמי עם פירוש רבי שלמה בכר יוסף סיריליאו ממגורשי ספרד, עם הערות "מאיר נתיב", מאת הרב ד"ר מאיר ליהמן. דפוס י' קויפמאנן, פרנקפורט אמיין, תרל"ה [1875]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 126:
שו"ת תורת יקותיאל, [מהדורה קמא], מאת רבי יקותיאל יהודה רוזנברגר. בארדיוב, תר"פ 1920. מהדורה ראשונה.
שו"ת תורת יקותיאל, [מהדורה קמא], מאת רבי יקותיאל יהודה רוזנברגר. בארדיוב, תר"פ 1920. מהדורה ראשונה. שו"ת תורת יקותיאל, [מהדורה קמא], מאת רבי יקותיאל יהודה רוזנברגר. בארדיוב, תר"פ 1920. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 127:
תורת האדם, מאת רבי שמואל ב"ר שלום. למברג, תרי"ח 1858.
תורת האדם, מאת רבי שמואל ב"ר שלום. למברג, תרי"ח 1858. תורת האדם, מאת רבי שמואל ב"ר שלום. למברג, תרי"ח 1858.

מחיר פתיחה:

50

פריט 128:
שו"ת כנף רננה, [ג], מאת רבי נתן נטע לנדא. קראקא, תרנ"ט 1899. מהדורה ראשונה.
שו"ת כנף רננה, [ג], מאת רבי נתן נטע לנדא. קראקא, תרנ"ט 1899. מהדורה ראשונה. שו"ת כנף רננה, [ג], מאת רבי נתן נטע לנדא. קראקא, תרנ"ט 1899. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 129:
כליל החשבון, יסודות אלגברה וחכמת המדידה, מאת רבי דוד פריזנהויזן מפיורדא. ברלין, 1796. מהדורה ראשונה,...
כליל החשבון, יסודות אלגברה וחכמת המדידה, מאת רבי דוד פריזנהויזן מפיורדא. ברלין, 1796. מהדורה ראשונה,... כליל החשבון, יסודות אלגברה וחכמת המדידה, מאת רבי דוד פריזנהויזן מפיורדא. ברלין, 1796. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 130:
אנשי שם, ביוגרפיות של מאות רבנים ופרנסים בלבוב בין השנים ר"ס-תר"ן, מאת שלמה בובר. קראקא,...
אנשי שם, ביוגרפיות של מאות רבנים ופרנסים בלבוב בין השנים ר"ס-תר"ן, מאת שלמה בובר. קראקא,... אנשי שם, ביוגרפיות של מאות רבנים ופרנסים בלבוב בין השנים ר"ס-תר"ן, מאת שלמה בובר. קראקא, תרנ"ה 1895. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 131:
שער הציון, מאת רבי חיים יעקב [קרמר] מאסמינא. וילנה, תרל"ז 1877. מהדורה ראשונה.
שער הציון, מאת רבי חיים יעקב [קרמר] מאסמינא. וילנה, תרל"ז 1877. מהדורה ראשונה. שער הציון, מאת רבי חיים יעקב [קרמר] מאסמינא. וילנה, תרל"ז 1877. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 132:
כתב עת משכילי ידוע! כוכבי יצחק, גיליון, ווינה, 1862.
כתב עת משכילי ידוע! כוכבי יצחק, גיליון, ווינה, 1862. כתב עת משכילי ידוע! כוכבי יצחק, גיליון, ווינה, 1862.

מחיר פתיחה:

80

פריט 133:
כרך אחד עם [2] ספרי שחיטה ובדיקה על דרך שאלות ותשובות קצרות: שו"ת שו"ב, מאת...
כרך אחד עם [2] ספרי שחיטה ובדיקה על דרך שאלות ותשובות קצרות: שו"ת שו"ב, מאת... כרך אחד עם [2] ספרי שחיטה ובדיקה על דרך שאלות ותשובות קצרות: שו"ת שו"ב, מאת רבי אברהם יצחק שטרן (בודפסט, תרס"ח), וזבחי שלמים, מאת רבי יעקב בעק (וינה, תרל"ח). העותק האישי של רבי ישראל ברונפמן.

מחיר פתיחה:

50

פריט 134:
Schulworterbuch, uber das alte Testament; מילון עברי-ארמי תנ"כי בתרגום לגרמנית, מאת יוהאן היידריך ביזנטל. ברלין,...
Schulworterbuch, uber das alte Testament; מילון עברי-ארמי תנ"כי בתרגום לגרמנית, מאת יוהאן היידריך ביזנטל. ברלין,... Schulworterbuch, uber das alte Testament; מילון עברי-ארמי תנ"כי בתרגום לגרמנית, מאת יוהאן היידריך ביזנטל. ברלין, 1837.

מחיר פתיחה:

50

פריט 135:
קול צהלה, א, מאת רבי צדוק הלוי הורוויץ. פיעטרקוב, תרס"ה 1906. מהדורה ראשונה.
קול צהלה, א, מאת רבי צדוק הלוי הורוויץ. פיעטרקוב, תרס"ה 1906. מהדורה ראשונה. קול צהלה, א, מאת רבי צדוק הלוי הורוויץ. פיעטרקוב, תרס"ה 1906. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 136:
אהבת דוד, חידושים מאת רבי דוד דוב מייזלש. ורשה, תרמ"ה 1884.
אהבת דוד, חידושים מאת רבי דוד דוב מייזלש. ורשה, תרמ"ה 1884. אהבת דוד, חידושים מאת רבי דוד דוב מייזלש. ורשה, תרמ"ה 1884.

מחיר פתיחה:

50

פריט 137:
יד חיים, מאת ר' חיים אנגלנדר. אדלני, ת"ש [1940]. מהדורה יחידה, נדיר.
יד חיים, מאת ר' חיים אנגלנדר. אדלני, ת"ש [1940]. מהדורה יחידה, נדיר. יד חיים, מאת ר' חיים אנגלנדר. אדלני, ת"ש [1940]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

70

פריט 138:
הספר הקדוש שצדיקי הדורות הרבו במעלתו: אלפא ביתא, אותיות מחכימות, עם מילי דאבות, מאת הרה"ק...
הספר הקדוש שצדיקי הדורות הרבו במעלתו: אלפא ביתא, אותיות מחכימות, עם מילי דאבות, מאת הרה"ק... הספר הקדוש שצדיקי הדורות הרבו במעלתו: אלפא ביתא, אותיות מחכימות, עם מילי דאבות, מאת הרה"ק צבי הירש מנאדבורנא בעל "צמח ה' לצבי". ורשה, תרל"ח 1878.

מחיר פתיחה:

80

פריט 139:
חיי עולם, [מאת הרב דב בר צייטלין]. ורשה, תרמ"א 1881. עותק חסר.
חיי עולם, [מאת הרב דב בר צייטלין]. ורשה, תרמ"א 1881. עותק חסר. חיי עולם, [מאת הרב דב בר צייטלין]. ורשה, תרמ"א 1881. עותק חסר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 140:
עמודי כסף ומשכיות כסף, מאת רבי יוסף אבן כספי. פרנקפורט דמיין, תר"ח 1848.
עמודי כסף ומשכיות כסף, מאת רבי יוסף אבן כספי. פרנקפורט דמיין, תר"ח 1848. עמודי כסף ומשכיות כסף, מאת רבי יוסף אבן כספי. פרנקפורט דמיין, תר"ח 1848.

מחיר פתיחה:

50

פריט 141:
זרע ברוך, מאת רבי ברוך אב"ד סאכיטשוב ווישעגראד. ורשה, [תרל"ז 1877]. מהדורה יחידה.
זרע ברוך, מאת רבי ברוך אב"ד סאכיטשוב ווישעגראד. ורשה, [תרל"ז 1877]. מהדורה יחידה. זרע ברוך, מאת רבי ברוך אב"ד סאכיטשוב ווישעגראד. ורשה, [תרל"ז 1877]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

70