English

תפארת - 47, מכירת עודפים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 142:
נתיבות חן, א, מאת המקובל רבי אלתר נח כ"ץ. לונדון, תרנ"ט. מהדורה ראשונה.
נתיבות חן, א, מאת המקובל רבי אלתר נח כ"ץ. לונדון, תרנ"ט. מהדורה ראשונה. נתיבות חן, א, מאת המקובל רבי אלתר נח כ"ץ. לונדון, תרנ"ט. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

70

פריט 143:
מרבה תבונה, עניני תוכחת מוסר מאת רבי יהושע אייזיק מסלאנימא. וילנה, תרל"ב 1872. מהדורה ראשונה.
מרבה תבונה, עניני תוכחת מוסר מאת רבי יהושע אייזיק מסלאנימא. וילנה, תרל"ב 1872. מהדורה ראשונה. מרבה תבונה, עניני תוכחת מוסר מאת רבי יהושע אייזיק מסלאנימא. וילנה, תרל"ב 1872. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 144:
מאזניים למשפט ומשנה אחרונה, מאת רבי צבי הירש קאלישר. קראטאשין, תרט"ו [1855].
מאזניים למשפט ומשנה אחרונה, מאת רבי צבי הירש קאלישר. קראטאשין, תרט"ו [1855]. מאזניים למשפט ומשנה אחרונה, מאת רבי צבי הירש קאלישר. קראטאשין, תרט"ו [1855].

מחיר פתיחה:

50

פריט 145:
הוצאת דביר, רשימת הספרים, תל אביב, סיון תשי"ט יוני 1959.
הוצאת דביר, רשימת הספרים, תל אביב, סיון תשי"ט יוני 1959. הוצאת דביר, רשימת הספרים, תל אביב, סיון תשי"ט יוני 1959.

מחיר פתיחה:

50

פריט 146:
ספר אור הגנוז, מאת המהר"ם א"ש. דפוס איצק ב"ב. פיורדא, תקכ"ו [1766]. מהדורה ראשונה.
ספר אור הגנוז, מאת המהר"ם א"ש. דפוס איצק ב"ב. פיורדא, תקכ"ו [1766]. מהדורה ראשונה. ספר אור הגנוז, מאת המהר"ם א"ש. דפוס איצק ב"ב. פיורדא, תקכ"ו [1766]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 147:
המתיבתא, ירחון תורני בהוצאת חבר תלמידי המתיבתא תורה ודעת. ברוקלין, טבת תש"ג [1943]. 
המתיבתא, ירחון תורני בהוצאת חבר תלמידי המתיבתא תורה ודעת. ברוקלין, טבת תש"ג [1943].  המתיבתא, ירחון תורני בהוצאת חבר תלמידי המתיבתא תורה ודעת. ברוקלין, טבת תש"ג [1943]. 

מחיר פתיחה:

70

פריט 148:
וזאת הברכה, ספר למוד לדת פאר שולע און הויז, מאת מרדכי בוימבערג. ערשטער טייל. דפוס...
וזאת הברכה, ספר למוד לדת פאר שולע און הויז, מאת מרדכי בוימבערג. ערשטער טייל. דפוס... וזאת הברכה, ספר למוד לדת פאר שולע און הויז, מאת מרדכי בוימבערג. ערשטער טייל. דפוס לעווין-עפשטיין, [ורשה], [תרפ"-?].

מחיר פתיחה:

50

פריט 149:
מלין יקירין, מנופך צדיקים, על סדר התורה מאת רבי אברהם יצחק דזובאס. ורשה, תרס"ט 1909.
מלין יקירין, מנופך צדיקים, על סדר התורה מאת רבי אברהם יצחק דזובאס. ורשה, תרס"ט 1909. מלין יקירין, מנופך צדיקים, על סדר התורה מאת רבי אברהם יצחק דזובאס. ורשה, תרס"ט 1909.

מחיר פתיחה:

50

פריט 150:
ספר דברי יהונתן, על התורה ומועדים, מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ. דפוס שאול חנניה דייטשער,...
ספר דברי יהונתן, על התורה ומועדים, מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ. דפוס שאול חנניה דייטשער,... ספר דברי יהונתן, על התורה ומועדים, מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ. דפוס שאול חנניה דייטשער, פאדגורזע אצל קראקא, תרס"ג 1903. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 151:
אשי ישראל, א, חדושים ובאורים על מסכת שבת, מאת רבי ישראל איסר איסערלין. דפוס ש"י...
אשי ישראל, א, חדושים ובאורים על מסכת שבת, מאת רבי ישראל איסר איסערלין. דפוס ש"י... אשי ישראל, א, חדושים ובאורים על מסכת שבת, מאת רבי ישראל איסר איסערלין. דפוס ש"י פיין וא"צ ראזענקראנץ, וילנה, תרכ"ד 1864. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 152:
ספר ילקוט הגרשוני, על של שלחן ערוך יורה דעה, [א], הלכות שחיטה וכיסוי הדם. דפוס...
ספר ילקוט הגרשוני, על של שלחן ערוך יורה דעה, [א], הלכות שחיטה וכיסוי הדם. דפוס... ספר ילקוט הגרשוני, על של שלחן ערוך יורה דעה, [א], הלכות שחיטה וכיסוי הדם. דפוס מאיר סג"ל רוזנבוים, פאקש, תרס"ז [1907]. מהדורה ראשונה. עם חותמות המחבר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 153:
בית מאיר, על שולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי מאיר פוזנר. דפוס שלמה וברוך זעצר...
בית מאיר, על שולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי מאיר פוזנר. דפוס שלמה וברוך זעצר... בית מאיר, על שולחן ערוך אורח חיים, מאת רבי מאיר פוזנר. דפוס שלמה וברוך זעצר ויחזקאל רענר, תרל"ה 1876. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 154:
ספר חסידים, מאת רבי יהודה החסיד, עם שני פירושים. דפוס האחים לעווין-עפשטיין, ורשה, תרס"ב 1901.
ספר חסידים, מאת רבי יהודה החסיד, עם שני פירושים. דפוס האחים לעווין-עפשטיין, ורשה, תרס"ב 1901. ספר חסידים, מאת רבי יהודה החסיד, עם שני פירושים. דפוס האחים לעווין-עפשטיין, ורשה, תרס"ב 1901.

מחיר פתיחה:

50

פריט 155:
שלשלת הקבלה, דרושים וחדושים מאת רבי גדליהו בן ייחיא. דפוס אהרן מרדכי זיברעג ומאיר יחיאל...
שלשלת הקבלה, דרושים וחדושים מאת רבי גדליהו בן ייחיא. דפוס אהרן מרדכי זיברעג ומאיר יחיאל... שלשלת הקבלה, דרושים וחדושים מאת רבי גדליהו בן ייחיא. דפוס אהרן מרדכי זיברעג ומאיר יחיאל האלטער, ורשה, תרמ"א 1881.

מחיר פתיחה:

50

פריט 156:
אמרי שפר, [א-ב, בכרך אחד], ענייני תורה ומוסר לילדים בלשון הקודש ובתרגום אשכנזים, מאת [נפתלי]...
אמרי שפר, [א-ב, בכרך אחד], ענייני תורה ומוסר לילדים בלשון הקודש ובתרגום אשכנזים, מאת [נפתלי]... אמרי שפר, [א-ב, בכרך אחד], ענייני תורה ומוסר לילדים בלשון הקודש ובתרגום אשכנזים, מאת [נפתלי] הערץ הומברג. דפוס אנטאן שמיד, וינה, תקע"ו 1816. מהדורה שנייה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 157:
אמרי ספר, כולל שמות ספרי תנ"ך, הש"ס, מדרשים, ספרי קבלה ועוד. הוצאת אייזיק טייכער, [דפוס...
אמרי ספר, כולל שמות ספרי תנ"ך, הש"ס, מדרשים, ספרי קבלה ועוד. הוצאת אייזיק טייכער, [דפוס... אמרי ספר, כולל שמות ספרי תנ"ך, הש"ס, מדרשים, ספרי קבלה ועוד. הוצאת אייזיק טייכער, [דפוס מ' בילואוס], קאלאמנע, תר"ם [1880].

מחיר פתיחה:

50

פריט 158:
לב אריה, על כל מסכת חולין, מאת רבי אריה יהודה מבראד. דפוס חיים ראהטין, למברג,...
לב אריה, על כל מסכת חולין, מאת רבי אריה יהודה מבראד. דפוס חיים ראהטין, למברג,... לב אריה, על כל מסכת חולין, מאת רבי אריה יהודה מבראד. דפוס חיים ראהטין, למברג, תרנ"ח 1898.

מחיר פתיחה:

50

פריט 159:
משלי, עם תרגום גרמנית-יהודית וביאור [מאת יששכר בר שלזינגר]. דפוס מ"י לאנדא, פראג, תקצ"ג 1833....
משלי, עם תרגום גרמנית-יהודית וביאור [מאת יששכר בר שלזינגר]. דפוס מ"י לאנדא, פראג, תקצ"ג 1833.... משלי, עם תרגום גרמנית-יהודית וביאור [מאת יששכר בר שלזינגר]. דפוס מ"י לאנדא, פראג, תקצ"ג 1833. מדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 160:
ספר דברי דוד, טורי זהב, א-ב בכרך אחד, ביאור על פירוש רש"י על התורה, מאת...
ספר דברי דוד, טורי זהב, א-ב בכרך אחד, ביאור על פירוש רש"י על התורה, מאת... ספר דברי דוד, טורי זהב, א-ב בכרך אחד, ביאור על פירוש רש"י על התורה, מאת רבי דוד, הט"ז. דפוס חיים יהודה גולדברג ויוסף העכט, סוואליווע, תרע"ב 1912.

מחיר פתיחה:

50

פריט 161:
וידבר משה, ד-ה: במדבר-דברים [בכרך אחד], מאת רבי משה הלוי פאללאק אב"ד ור"מ באנהרט. דפוס...
וידבר משה, ד-ה: במדבר-דברים [בכרך אחד], מאת רבי משה הלוי פאללאק אב"ד ור"מ באנהרט. דפוס... וידבר משה, ד-ה: במדבר-דברים [בכרך אחד], מאת רבי משה הלוי פאללאק אב"ד ור"מ באנהרט. דפוס ישראל רויביטשעק הלוי, באניהאד, תרנ"ה [1895]. מהדורה ראשונה. עותק חסר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 162:
צמח צדיק, בסדר קריאה מידי אור השישי בלימודי זוהר והתקונים. אזמיר, תצ"ד [1734]. מהדורה ראשונה....
צמח צדיק, בסדר קריאה מידי אור השישי בלימודי זוהר והתקונים. אזמיר, תצ"ד [1734]. מהדורה ראשונה.... צמח צדיק, בסדר קריאה מידי אור השישי בלימודי זוהר והתקונים. אזמיר, תצ"ד [1734]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 163:
יסודי העבור, סדר חשבון עבור השנים לבני ישראל, עם לוחות, מאת חיים זעליג סלאנימקי. דפוס...
יסודי העבור, סדר חשבון עבור השנים לבני ישראל, עם לוחות, מאת חיים זעליג סלאנימקי. דפוס... יסודי העבור, סדר חשבון עבור השנים לבני ישראל, עם לוחות, מאת חיים זעליג סלאנימקי. דפוס יצחק משה באקשט, זיטאמיר, תרכ"ה 1865. מהדורה שניה עם הוספות והערות רבות מאת המחבר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 164:
אורים: קובץ לשאלות חינוך והוראה, בהוצאת המרכז לחינוך שעל יד ההסתדרות הכללית, דפוס אחדות, תל...
אורים: קובץ לשאלות חינוך והוראה, בהוצאת המרכז לחינוך שעל יד ההסתדרות הכללית, דפוס אחדות, תל... אורים: קובץ לשאלות חינוך והוראה, בהוצאת המרכז לחינוך שעל יד ההסתדרות הכללית, דפוס אחדות, תל אביב, אדר ב' תש"ח [1948].

מחיר פתיחה:

50

פריט 165:
זיר יצחק, כללי דרבנן, שו"ת ודרושים, מאת רבי יוסף זונדל ב"ר יצחק אב"ד יאנובה. דפוס...
זיר יצחק, כללי דרבנן, שו"ת ודרושים, מאת רבי יוסף זונדל ב"ר יצחק אב"ד יאנובה. דפוס... זיר יצחק, כללי דרבנן, שו"ת ודרושים, מאת רבי יוסף זונדל ב"ר יצחק אב"ד יאנובה. דפוס יהודה ליב מ"ץ, וילנה, תרל"ו 1876. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

70

פריט 166:
אמרי יהודה, א, בירור הלכות עמוקות וסוגיות הש"ס על פי א-ב, מאת הגה"ק מסעקעלהיד, רבי...
אמרי יהודה, א, בירור הלכות עמוקות וסוגיות הש"ס על פי א-ב, מאת הגה"ק מסעקעלהיד, רבי... אמרי יהודה, א, בירור הלכות עמוקות וסוגיות הש"ס על פי א-ב, מאת הגה"ק מסעקעלהיד, רבי יהודה סג"ל רוזנר. דפוס שבתי קאהן, סעקעלהיד, תרפ"ח [1928]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 167:
שו"ת רבי משולם איגרא, על ארבעת חלקי השלחן ערוך. ורשה, תרמ"ה 1885.
שו"ת רבי משולם איגרא, על ארבעת חלקי השלחן ערוך. ורשה, תרמ"ה 1885. שו"ת רבי משולם איגרא, על ארבעת חלקי השלחן ערוך. ורשה, תרמ"ה 1885.

מחיר פתיחה:

50

פריט 168:
שלש עשרה יסודי התורה לרמב"ם, עם ביאור יסוד התורה מאת הרמ"ג, הרופא מרדכי גומפל שנאבר....
שלש עשרה יסודי התורה לרמב"ם, עם ביאור יסוד התורה מאת הרמ"ג, הרופא מרדכי גומפל שנאבר.... שלש עשרה יסודי התורה לרמב"ם, עם ביאור יסוד התורה מאת הרמ"ג, הרופא מרדכי גומפל שנאבר. [המבורג], תקנ"ב [1792]. מהדורה יחידה. נדיר.

מחיר פתיחה:

70

פריט 169:
ספר החינוך, מיש לוי מברצלוני, עם הגהות מהר"רי רוזאניס בעל משנה למלך, והגהות רבי מנחם...
ספר החינוך, מיש לוי מברצלוני, עם הגהות מהר"רי רוזאניס בעל משנה למלך, והגהות רבי מנחם... ספר החינוך, מיש לוי מברצלוני, עם הגהות מהר"רי רוזאניס בעל משנה למלך, והגהות רבי מנחם הלוי. פרנקפורט אודר, תקמ"ג [1783].

מחיר פתיחה:

50

פריט 170:
[2] ספרים בכרך אחד: מדרש אגדת בראשית דרושים מחכמי הש"ס עם ביאור נחלת בנימין (זיטאמיר,...
[2] ספרים בכרך אחד: מדרש אגדת בראשית דרושים מחכמי הש"ס עם ביאור נחלת בנימין (זיטאמיר,... [2] ספרים בכרך אחד: מדרש אגדת בראשית דרושים מחכמי הש"ס עם ביאור נחלת בנימין (זיטאמיר, תר"ס 1899) ומדרש משלי רבתא עם הגהות וחדושים, מאת רבי בנימין עפשטיין (זיטאמיר, תרנ"א 1890). מהדורות ראשונות של ביאורים אלו.

מחיר פתיחה:

50

פריט 171:
אהל דוד, חדושים על מסכתות שונות, מאת רבי דוד דייטש. אונגוואר, תרכ"ז 1867. מהדורה שנייה.
אהל דוד, חדושים על מסכתות שונות, מאת רבי דוד דייטש. אונגוואר, תרכ"ז 1867. מהדורה שנייה. אהל דוד, חדושים על מסכתות שונות, מאת רבי דוד דייטש. אונגוואר, תרכ"ז 1867. מהדורה שנייה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 172:
פתחי שערים, חידושי הלכות על סדר זרעים ומועד ושו"ת, מאת רבי ישכר אב"ד טשענסטחוב. דפוס...
פתחי שערים, חידושי הלכות על סדר זרעים ומועד ושו"ת, מאת רבי ישכר אב"ד טשענסטחוב. דפוס... פתחי שערים, חידושי הלכות על סדר זרעים ומועד ושו"ת, מאת רבי ישכר אב"ד טשענסטחוב. דפוס נתן נטע קראנענבערג, בילוגורייא, תרס"ט 1909. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 173:
ערוגות הבושם, על שלחן ערוך יורה דעה, א, פלפולים בש"ס, שו"ת וקונטרס ארוך, מאת רבי...
ערוגות הבושם, על שלחן ערוך יורה דעה, א, פלפולים בש"ס, שו"ת וקונטרס ארוך, מאת רבי... ערוגות הבושם, על שלחן ערוך יורה דעה, א, פלפולים בש"ס, שו"ת וקונטרס ארוך, מאת רבי אריה ליבוש [ליפשיץ]. דפוס יוסף ראובן ראם, וילנה, תר"ל 1869. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 174:
חדושי הרשב"א על מסכת חולין. דפוס J. LEBENSOHN, ורשה, תר"כ 1859.
חדושי הרשב"א על מסכת חולין. דפוס J. LEBENSOHN, ורשה, תר"כ 1859. חדושי הרשב"א על מסכת חולין. דפוס J. LEBENSOHN, ורשה, תר"כ 1859.

מחיר פתיחה:

50

פריט 175:
צמח צדק, שו"ת משלחן ערוך אורח חיים, מאת הרה"ק רבי מנחם מענדל מליובאוויטש. דפוס האלמנה...
צמח צדק, שו"ת משלחן ערוך אורח חיים, מאת הרה"ק רבי מנחם מענדל מליובאוויטש. דפוס האלמנה... צמח צדק, שו"ת משלחן ערוך אורח חיים, מאת הרה"ק רבי מנחם מענדל מליובאוויטש. דפוס האלמנה והאחים ראם, וילנה, תרמ"ד 1884. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

70

פריט 176:
בית ישראל, חידושים ודרושים על התורה והמועדים, מאת רבי ישראל מסדילקוב, עם אמרות מרבי ישראל...
בית ישראל, חידושים ודרושים על התורה והמועדים, מאת רבי ישראל מסדילקוב, עם אמרות מרבי ישראל... בית ישראל, חידושים ודרושים על התורה והמועדים, מאת רבי ישראל מסדילקוב, עם אמרות מרבי ישראל בעש"ט, רבי ישראל מרוז'ין ועוד. בהוצאת הרב ביאסי, רבי שלום גוטמאן. דפוס אליעזר ראבינאוויטש, יאסי, תרס"ח [1908]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 177:
מחצית השקל, ב, מאת הגאון רבי שמואל הלוי קעלין. דפוס בבית המנוח חנינא [ליבוביטש], [פוריצק],...
מחצית השקל, ב, מאת הגאון רבי שמואל הלוי קעלין. דפוס בבית המנוח חנינא [ליבוביטש], [פוריצק],... מחצית השקל, ב, מאת הגאון רבי שמואל הלוי קעלין. דפוס בבית המנוח חנינא [ליבוביטש], [פוריצק], תקע"ו [1816]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

70

פריט 178:
חידושי גור אריה, על שבת עירובין ופסחים, מאת מהר"ל מפראג. דפוס יהודה לייבוש מדובנא ויהושע...
חידושי גור אריה, על שבת עירובין ופסחים, מאת מהר"ל מפראג. דפוס יהודה לייבוש מדובנא ויהושע... חידושי גור אריה, על שבת עירובין ופסחים, מאת מהר"ל מפראג. דפוס יהודה לייבוש מדובנא ויהושע יוסף הורוויץ, לבוב, תרכ"ג 1862. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 179:
גן דוד, עם פרי הגן ועץ הגן, מאת רבי דוד שליססעל ראב"ד מונקאטש, עם הגהות...
גן דוד, עם פרי הגן ועץ הגן, מאת רבי דוד שליססעל ראב"ד מונקאטש, עם הגהות... גן דוד, עם פרי הגן ועץ הגן, מאת רבי דוד שליססעל ראב"ד מונקאטש, עם הגהות פרי נטעי שלמה בתוך הגן, מאת בנו רבי נטע שלמה שליססעל. דפוס אלעזר יחיאל קאלליש, מונקאטש, ת"ש [1940]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 180:
כלי חמדה על התורה, א-ב, מאת הגאון רבי מאיר דן פלאצקי, מגאוני פולין. דפוס נתן...
כלי חמדה על התורה, א-ב, מאת הגאון רבי מאיר דן פלאצקי, מגאוני פולין. דפוס נתן... כלי חמדה על התורה, א-ב, מאת הגאון רבי מאיר דן פלאצקי, מגאוני פולין. דפוס נתן נטע קראנענבערג, פיעטרקוב, תרס"ו [1906]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

80

פריט 181:
לבוש האורה, ביאור על רש"י על התורה, מאת רבי מרדכי יפה. [קניגסברג? ברסלא?], תר"ך [1860]....
לבוש האורה, ביאור על רש"י על התורה, מאת רבי מרדכי יפה. [קניגסברג? ברסלא?], תר"ך [1860].... לבוש האורה, ביאור על רש"י על התורה, מאת רבי מרדכי יפה. [קניגסברג? ברסלא?], תר"ך [1860]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 182:
מגיני ארץ, שלחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה, סי' פט-קכז [עם הפנים]. דפוס שבתי קאהן,...
מגיני ארץ, שלחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה, סי' פט-קכז [עם הפנים]. דפוס שבתי קאהן,... מגיני ארץ, שלחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה, סי' פט-קכז [עם הפנים]. דפוס שבתי קאהן, סעקעלהיד, [תש"ב? 1942?].

מחיר פתיחה:

50

פריט 183:
מעשה השם, מעשיות וסיפורים. לבוב, תרי"א 1851. יידיש. מהדורה יחידה.
מעשה השם, מעשיות וסיפורים. לבוב, תרי"א 1851. יידיש. מהדורה יחידה. מעשה השם, מעשיות וסיפורים. לבוב, תרי"א 1851. יידיש. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 184:
דברי אמת, שו"ת קונטרסים ודרושים, מאת רבי יצחק בכר דוד. דפוס ירוחם פישל ב"ר צבי...
דברי אמת, שו"ת קונטרסים ודרושים, מאת רבי יצחק בכר דוד. דפוס ירוחם פישל ב"ר צבי... דברי אמת, שו"ת קונטרסים ודרושים, מאת רבי יצחק בכר דוד. דפוס ירוחם פישל ב"ר צבי הירש, הלברשטט, [תרכ"א 1861?].

מחיר פתיחה:

80

פריט 185:
שמן ראש, שו"ת פלפול דרשות והספדים, מאת רבי אשר אנשיל אשכנזי. דפוס שמואל זנויל כהנא...
שמן ראש, שו"ת פלפול דרשות והספדים, מאת רבי אשר אנשיל אשכנזי. דפוס שמואל זנויל כהנא... שמן ראש, שו"ת פלפול דרשות והספדים, מאת רבי אשר אנשיל אשכנזי. דפוס שמואל זנויל כהנא ועוזר הכהן פריעד, מונקאטש, תרס"ג [1903]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 186:
שו"ת מור ואהלות, מהדורא קמא, מאת רבי אליהו פוסק. דפוס A. Wajdowicz, למברג, תרמ"ו 1886.
שו"ת מור ואהלות, מהדורא קמא, מאת רבי אליהו פוסק. דפוס A. Wajdowicz, למברג, תרמ"ו 1886. שו"ת מור ואהלות, מהדורא קמא, מאת רבי אליהו פוסק. דפוס A. Wajdowicz, למברג, תרמ"ו 1886.

מחיר פתיחה:

80

פריט 187:
ספר הים התלמוד, על מסכת בבא קמא, מאת הגאון רבי משה יהושע העשיל אורנשטיין, עם...
ספר הים התלמוד, על מסכת בבא קמא, מאת הגאון רבי משה יהושע העשיל אורנשטיין, עם... ספר הים התלמוד, על מסכת בבא קמא, מאת הגאון רבי משה יהושע העשיל אורנשטיין, עם הערות וביאורים 'מפרשי הים' מאת אחייני המחבר, רבי יוסף שאול נתנזון אב"ד למבערג ובעל ה'שואל ומשיב' והגאון רבי מרדכי זאב איטינגא. דפוס ירוחם פישל ב"ר צבי הירש, הלברשטט, [תרי"ט 1859?]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 188:
שו"ת הפרי מגדים, מאת הגאון רבי יוסף תאומים, עם פירוש מנחת אפרים, מאת רבי אפרים...
שו"ת הפרי מגדים, מאת הגאון רבי יוסף תאומים, עם פירוש מנחת אפרים, מאת רבי אפרים... שו"ת הפרי מגדים, מאת הגאון רבי יוסף תאומים, עם פירוש מנחת אפרים, מאת רבי אפרים לייכטאג. דפוס אברהם יצחק קליין, קליינווארדיין, תרצ"ה [1935].

מחיר פתיחה:

50

פריט 189:
שו"ת אבני זכרון, בסופו דרשות 'אבן פנה', [א], מאת רבי אלטר שאול פפר. דפוס קויפמן...
שו"ת אבני זכרון, בסופו דרשות 'אבן פנה', [א], מאת רבי אלטר שאול פפר. דפוס קויפמן... שו"ת אבני זכרון, בסופו דרשות 'אבן פנה', [א], מאת רבי אלטר שאול פפר. דפוס קויפמן ובנו, מארמרוש-סיגט, תרפ"ג 1923.

מחיר פתיחה:

50

פריט 190:
ילקוט הרועים, מאת רבי שמעון בצלאל ניימאן. דפוס אסתר סאלאט, למברג, תרס"ח 1908. עותק מיוחס.
ילקוט הרועים, מאת רבי שמעון בצלאל ניימאן. דפוס אסתר סאלאט, למברג, תרס"ח 1908. עותק מיוחס. ילקוט הרועים, מאת רבי שמעון בצלאל ניימאן. דפוס אסתר סאלאט, למברג, תרס"ח 1908. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

50

פריט 191:
שו"ת הר המור, כולל גדולת מרדכי מאת רבי מרדכי בנעט וחכמה שלמה מאת תלמידו, רבי...
שו"ת הר המור, כולל גדולת מרדכי מאת רבי מרדכי בנעט וחכמה שלמה מאת תלמידו, רבי... שו"ת הר המור, כולל גדולת מרדכי מאת רבי מרדכי בנעט וחכמה שלמה מאת תלמידו, רבי שלמה קוועטש. הוצאת יוסף שלזינגר, וינה, [דפוס S. Freund, פראג], תרכ"ב [1861]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

50