English

תפארת - 47, מכירת עודפים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 341:
דרבוני זהב, על מסכת שקלים [עם הפנים], מאת רבי משה ב"ר פייס. דפוס איצק ב"ב,...
דרבוני זהב, על מסכת שקלים [עם הפנים], מאת רבי משה ב"ר פייס. דפוס איצק ב"ב,... דרבוני זהב, על מסכת שקלים [עם הפנים], מאת רבי משה ב"ר פייס. דפוס איצק ב"ב, פיורדא, תקמ"ה [1785]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 342:
שלחן ערוך, אבן העזר, עם באר הגולה ועם באר היטב. דפוס האחים יוסף ויעקב פרופס...
שלחן ערוך, אבן העזר, עם באר הגולה ועם באר היטב. דפוס האחים יוסף ויעקב פרופס... שלחן ערוך, אבן העזר, עם באר הגולה ועם באר היטב. דפוס האחים יוסף ויעקב פרופס כ"ץ, אמשטרדם, תקי"ג [1753]. כרוך עם סדר גיטין וסדר חליצה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 343:
ספר רבינו בחיי לרבינו בחיי ב"ר אשר, על חמשה חומשי תורה. קארעץ [סדילקוב תקפ"ד 1824].
ספר רבינו בחיי לרבינו בחיי ב"ר אשר, על חמשה חומשי תורה. קארעץ [סדילקוב תקפ"ד 1824]. ספר רבינו בחיי לרבינו בחיי ב"ר אשר, על חמשה חומשי תורה. קארעץ [סדילקוב תקפ"ד 1824].

מחיר פתיחה:

50

פריט 344:
בינה לעתים, א-ב, דרושים, מאת רבי עזריה פיג'ו מחכמי איטליה. [רוסיה-פולין], תקס"ז [1807].
בינה לעתים, א-ב, דרושים, מאת רבי עזריה פיג'ו מחכמי איטליה. [רוסיה-פולין], תקס"ז [1807]. בינה לעתים, א-ב, דרושים, מאת רבי עזריה פיג'ו מחכמי איטליה. [רוסיה-פולין], תקס"ז [1807].

מחיר פתיחה:

50

פריט 345:
מים עמוקים, שו"ת מאת רבינו אליהו מזרחי ומאת רבי אליהו ן' חיים. ברלין, תקל"ח [1778].
מים עמוקים, שו"ת מאת רבינו אליהו מזרחי ומאת רבי אליהו ן' חיים. ברלין, תקל"ח [1778]. מים עמוקים, שו"ת מאת רבינו אליהו מזרחי ומאת רבי אליהו ן' חיים. ברלין, תקל"ח [1778].

מחיר פתיחה:

80

פריט 346:
מהרש"א, חידושי הלכות. דפוס יוסף מייא, דיהרנפורט, תקס"ו [1806].
מהרש"א, חידושי הלכות. דפוס יוסף מייא, דיהרנפורט, תקס"ו [1806]. מהרש"א, חידושי הלכות. דפוס יוסף מייא, דיהרנפורט, תקס"ו [1806].

מחיר פתיחה:

50

פריט 347:
כנסת הגדולה, חושן משפט, מאת רבי חיים בנבנשתי. פיורדא, תנ"ב [1692]. מהדורה שניה. נדיר.
כנסת הגדולה, חושן משפט, מאת רבי חיים בנבנשתי. פיורדא, תנ"ב [1692]. מהדורה שניה. נדיר. כנסת הגדולה, חושן משפט, מאת רבי חיים בנבנשתי. פיורדא, תנ"ב [1692]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 348:
נתיבות עולם, קיצור ספר מצות גדול, מאת רבי שמואל הלוי גלאנטי. לבוב, תקס"ז [1807].
נתיבות עולם, קיצור ספר מצות גדול, מאת רבי שמואל הלוי גלאנטי. לבוב, תקס"ז [1807]. נתיבות עולם, קיצור ספר מצות גדול, מאת רבי שמואל הלוי גלאנטי. לבוב, תקס"ז [1807].

מחיר פתיחה:

50

פריט 349:
קרית מלך רב, [א], על סדר הלכות משנה תורה, מאת רבי יהודה נבון. קושטא, תקי"א....
קרית מלך רב, [א], על סדר הלכות משנה תורה, מאת רבי יהודה נבון. קושטא, תקי"א.... קרית מלך רב, [א], על סדר הלכות משנה תורה, מאת רבי יהודה נבון. קושטא, תקי"א. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 350:
תפארת הקודש, ב, מאת רבי שלמה ב"ר ישראל מזאלקווי. פראג, תע"ג [1713]. מהדורה יחידה, נדיר.
תפארת הקודש, ב, מאת רבי שלמה ב"ר ישראל מזאלקווי. פראג, תע"ג [1713]. מהדורה יחידה, נדיר. תפארת הקודש, ב, מאת רבי שלמה ב"ר ישראל מזאלקווי. פראג, תע"ג [1713]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

220

פריט 351:
שו"ת פני יהושע, א. מאת הגאון רבי יהושע אב"ד קראקא. אמשטרדם, תע"ה [1715]. מהדורה ראשונה,...
שו"ת פני יהושע, א. מאת הגאון רבי יהושע אב"ד קראקא. אמשטרדם, תע"ה [1715]. מהדורה ראשונה,... שו"ת פני יהושע, א. מאת הגאון רבי יהושע אב"ד קראקא. אמשטרדם, תע"ה [1715]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 352:
מכלל יופי, על קהלת, מאת הרב המקובל רבי אליהו בעל שם. ברלין, תקל"ה [1775]. מהדורה...
מכלל יופי, על קהלת, מאת הרב המקובל רבי אליהו בעל שם. ברלין, תקל"ה [1775]. מהדורה... מכלל יופי, על קהלת, מאת הרב המקובל רבי אליהו בעל שם. ברלין, תקל"ה [1775]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 353:
מגילת תענית. דיהרנפורט, תק"ע 1810. מהדורה ראשונה.
מגילת תענית. דיהרנפורט, תק"ע 1810. מהדורה ראשונה. מגילת תענית. דיהרנפורט, תק"ע 1810. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

120

פריט 354:
חידושי הריטב"א על מסכת עבודה זרה. אפען, תקפ"ד [1824] עם הסכמות חשובות.
חידושי הריטב"א על מסכת עבודה זרה. אפען, תקפ"ד [1824] עם הסכמות חשובות. חידושי הריטב"א על מסכת עבודה זרה. אפען, תקפ"ד [1824] עם הסכמות חשובות.

מחיר פתיחה:

50

פריט 355:
חכמת אדם, יו"ד, עם בינת אדם, מאת רבי אברהם דאנציג. ווילנא והוראדנא, תקפ"ח 1828.
חכמת אדם, יו"ד, עם בינת אדם, מאת רבי אברהם דאנציג. ווילנא והוראדנא, תקפ"ח 1828. חכמת אדם, יו"ד, עם בינת אדם, מאת רבי אברהם דאנציג. ווילנא והוראדנא, תקפ"ח 1828.

מחיר פתיחה:

50

פריט 356:
פרי חדש, על אורח חיים, מאת רבי חזקיה די סילוא, ואבן העוזר, מאת רבי עוזר...
פרי חדש, על אורח חיים, מאת רבי חזקיה די סילוא, ואבן העוזר, מאת רבי עוזר... פרי חדש, על אורח חיים, מאת רבי חזקיה די סילוא, ואבן העוזר, מאת רבי עוזר אב"ד קלימנטוב. פראג, תקמ"ה [1785].

מחיר פתיחה:

80

פריט 357:
חידושי הלכות מהרש"א, פיורדא, תקל"ח [1778].
חידושי הלכות מהרש"א, פיורדא, תקל"ח [1778]. חידושי הלכות מהרש"א, פיורדא, תקל"ח [1778].

מחיר פתיחה:

60

פריט 358:
בית לחם יהודא, יורה דעה, מאת רבי צבי הירש ב"ר עזריאל. פולנאה, תק"ס [1800].
בית לחם יהודא, יורה דעה, מאת רבי צבי הירש ב"ר עזריאל. פולנאה, תק"ס [1800]. בית לחם יהודא, יורה דעה, מאת רבי צבי הירש ב"ר עזריאל. פולנאה, תק"ס [1800].

מחיר פתיחה:

100

פריט 359:
ספר התשבי, מאת רבי אליהו בחור. הוראדנא, תקס"ה 1805. העותק של ר' ישראל צורבא.
ספר התשבי, מאת רבי אליהו בחור. הוראדנא, תקס"ה 1805. העותק של ר' ישראל צורבא. ספר התשבי, מאת רבי אליהו בחור. הוראדנא, תקס"ה 1805. העותק של ר' ישראל צורבא.

מחיר פתיחה:

50

פריט 360:
מחנה אפרים, שו"ת וחידושים מאת רבי אפרים נבון. סדילקאב, 1835.
מחנה אפרים, שו"ת וחידושים מאת רבי אפרים נבון. סדילקאב, 1835. מחנה אפרים, שו"ת וחידושים מאת רבי אפרים נבון. סדילקאב, 1835.

מחיר פתיחה:

50

פריט 361:
חיי אדם, עם נשמת אדם, מאת רבי אברהם דאנציג מווילנה. ווילנא והוראדנא, 1836.
חיי אדם, עם נשמת אדם, מאת רבי אברהם דאנציג מווילנה. ווילנא והוראדנא, 1836. חיי אדם, עם נשמת אדם, מאת רבי אברהם דאנציג מווילנה. ווילנא והוראדנא, 1836.

מחיר פתיחה:

50

פריט 362:
צילותא דאברהם, מאת רבי משה אברהם אבוש [מרגליות] אב"ד זבנא. [אוסטרהא], תקפ"א [1821]. מהדורה יחידה.
צילותא דאברהם, מאת רבי משה אברהם אבוש [מרגליות] אב"ד זבנא. [אוסטרהא], תקפ"א [1821]. מהדורה יחידה. צילותא דאברהם, מאת רבי משה אברהם אבוש [מרגליות] אב"ד זבנא. [אוסטרהא], תקפ"א [1821]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

250

פריט 363:
נמוקי שמואל, מאת שמואל צרפתי. אמשטרדם, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה.
נמוקי שמואל, מאת שמואל צרפתי. אמשטרדם, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה. נמוקי שמואל, מאת שמואל צרפתי. אמשטרדם, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 364:
מספר צבאם, א, חידושי הלכות על מספר מסכתות, מאת רבי צבי הירש מירלש. ברלין, תקמ"ט...
מספר צבאם, א, חידושי הלכות על מספר מסכתות, מאת רבי צבי הירש מירלש. ברלין, תקמ"ט... מספר צבאם, א, חידושי הלכות על מספר מסכתות, מאת רבי צבי הירש מירלש. ברלין, תקמ"ט [1789]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 365:
ספר הישר לרבינו תם, [חידושים על הש"ס ושו"ת], בהגהת רבי דניאל פרוסטיץ. דפוס געאג הראשאנצקיא,...
ספר הישר לרבינו תם, [חידושים על הש"ס ושו"ת], בהגהת רבי דניאל פרוסטיץ. דפוס געאג הראשאנצקיא,... ספר הישר לרבינו תם, [חידושים על הש"ס ושו"ת], בהגהת רבי דניאל פרוסטיץ. דפוס געאג הראשאנצקיא, וינה, תקע"א [1811]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

80

פריט 366:
מנחם שלמה, א, חידושים על מסכת כריתות ועל התוספתא, מאת רבי מנחם שלמה ב"ר אליהו...
מנחם שלמה, א, חידושים על מסכת כריתות ועל התוספתא, מאת רבי מנחם שלמה ב"ר אליהו... מנחם שלמה, א, חידושים על מסכת כריתות ועל התוספתא, מאת רבי מנחם שלמה ב"ר אליהו גורדין. דפוס גרוסמן ושרנצל, שטעטטין, תר"ך [1860]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 367:
באר יעקב, על השולחן ערוך וחידושי על כללי הסוגיות, מאת רבי יעקב ברלין. דפוס יוסף...
באר יעקב, על השולחן ערוך וחידושי על כללי הסוגיות, מאת רבי יעקב ברלין. דפוס יוסף... באר יעקב, על השולחן ערוך וחידושי על כללי הסוגיות, מאת רבי יעקב ברלין. דפוס יוסף פעטשויא ובנו, פיורדא, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 368:
חמש שיטות להרשב"א, ב: כתובות וקידושין. דפוס Franz Gerzabek, פראג, תקס"ט 1809. מהדורה ראשונה.
חמש שיטות להרשב"א, ב: כתובות וקידושין. דפוס Franz Gerzabek, פראג, תקס"ט 1809. מהדורה ראשונה. חמש שיטות להרשב"א, ב: כתובות וקידושין. דפוס Franz Gerzabek, פראג, תקס"ט 1809. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 369:
יד המלך, א-ב ו-ד, חדושי הלכות פסוקות ובאורים רחבים על משנה תורה לרמב"ם מאת רבי...
יד המלך, א-ב ו-ד, חדושי הלכות פסוקות ובאורים רחבים על משנה תורה לרמב"ם מאת רבי... יד המלך, א-ב ו-ד, חדושי הלכות פסוקות ובאורים רחבים על משנה תורה לרמב"ם מאת רבי אלעזר סג"ל לנדא. לבוב, תקס"ט-תקפ"ו 1809-1826. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 370:
ספר חכמת היד, מאת רבי אליהו משה גאלינה. ורשה, תק"ט 1939.
ספר חכמת היד, מאת רבי אליהו משה גאלינה. ורשה, תק"ט 1939. ספר חכמת היד, מאת רבי אליהו משה גאלינה. ורשה, תק"ט 1939.

מחיר פתיחה:

80

פריט 371:
קרבן אהרן, [מאת רבי אהרן ב"ר אלעזר ליפמן]. ווילהרמרש דארף, תע"ז [1717]. מהדורה שניה. נדיר.
קרבן אהרן, [מאת רבי אהרן ב"ר אלעזר ליפמן]. ווילהרמרש דארף, תע"ז [1717]. מהדורה שניה. נדיר. קרבן אהרן, [מאת רבי אהרן ב"ר אלעזר ליפמן]. ווילהרמרש דארף, תע"ז [1717]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 372:
ספר כריתות, כללים וסוגיות התלמוד, מאת רבינו שמשון מקינון. זאלקווי, תקנ"ט [1799].
ספר כריתות, כללים וסוגיות התלמוד, מאת רבינו שמשון מקינון. זאלקווי, תקנ"ט [1799]. ספר כריתות, כללים וסוגיות התלמוד, מאת רבינו שמשון מקינון. זאלקווי, תקנ"ט [1799].

מחיר פתיחה:

100

פריט 373:
משפטי שבועות לרבינו האי גאון, מהדורה שניה, המבורג, תקמ"ב [1782]. עותק כ"ק אדמו"ר רבי צבי...
משפטי שבועות לרבינו האי גאון, מהדורה שניה, המבורג, תקמ"ב [1782]. עותק כ"ק אדמו"ר רבי צבי... משפטי שבועות לרבינו האי גאון, מהדורה שניה, המבורג, תקמ"ב [1782]. עותק כ"ק אדמו"ר רבי צבי אריה מאליק [השלישי].

מחיר פתיחה:

100

פריט 374:
פרשת דרכים, דרושים עמוקים בדרך הפלפול, חיברו רבינו יהודה רוזאניס. מהדורה שנייה, ויניציאה, תק"ג - 1743.
פרשת דרכים, דרושים עמוקים בדרך הפלפול, חיברו רבינו יהודה רוזאניס. מהדורה שנייה, ויניציאה, תק"ג - 1743. פרשת דרכים, עשרים ושישה דרושים עמוקים, חיברו רבינו יהודה רוזאניס בעל משנה למלך על הרמב"ם. מהדורה שנייה, ויניציאה, תק"ג - 1743.

מחיר פתיחה:

100

פריט 375:
דברי זכרון, מאת רבי יוסף שטאט הגן. אמשטרדם, תס"ה [1705]. מהדורה ראשונה, נדיר.
דברי זכרון, מאת רבי יוסף שטאט הגן. אמשטרדם, תס"ה [1705]. מהדורה ראשונה, נדיר. דברי זכרון, מאת רבי יוסף שטאט הגן. אמשטרדם, תס"ה [1705]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 376:
עותק מיוחס. שו"ת בית אפרים, אורח חיים, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות. למברג, תקע"ח...
עותק מיוחס. שו"ת בית אפרים, אורח חיים, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות. למברג, תקע"ח... עותק מיוחס. שו"ת בית אפרים, אורח חיים, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות. למברג, תקע"ח 1818. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 377:
מאיר עיני חכמים, חידושים על הש"ס לרבינו המהר"ם מלובלין, זולצבאך, תקמ"ג - 1883.
מאיר עיני חכמים, חידושים על הש"ס לרבינו המהר"ם מלובלין, זולצבאך, תקמ"ג - 1883. מאיר עיני חכמים, חידושים על הש"ס  לרבינו המהר"ם מלובלין, זולצבאך, תקמ"ג - 1883.

מחיר פתיחה:

120

פריט 378:
מי נפתוח ומים טהורים, על ענייני סדר טהרות, חיברו גאון הגאונים רבי יהודה לייב הלוי...
מי נפתוח ומים טהורים, על ענייני סדר טהרות, חיברו גאון הגאונים רבי יהודה לייב הלוי... מי נפתוח ומים טהורים, על ענייני סדר טהרות, חיברו גאון הגאונים רבי יהודה לייב הלוי אדל. מהדורה ראשונה, ביאליסטוק, תקע"ו - תקע"ז. 1816 - 1817.

מחיר פתיחה:

100

פריט 379:
מאמר בחינת עולם, מאת רבי ידעיה הפניני, עם פירוש חביב ופירוש פארנסיש. שקלוב, תקנ"ב [1792].
מאמר בחינת עולם, מאת רבי ידעיה הפניני, עם פירוש חביב ופירוש פארנסיש. שקלוב, תקנ"ב [1792]. מאמר בחינת עולם, מאת רבי ידעיה הפניני, עם פירוש חביב ופירוש פארנסיש. שקלוב, תקנ"ב [1792].

מחיר פתיחה:

100

פריט 380:
גבורת אנשים, מרבינו הש"ך. [סדילקוב], תקע"ט [1819]. מהדורה שניה. העותק האישי של רבי נפתלי הירץ...
גבורת אנשים, מרבינו הש"ך. [סדילקוב], תקע"ט [1819]. מהדורה שניה. העותק האישי של רבי נפתלי הירץ... גבורת אנשים, מרבינו הש"ך. [סדילקוב], תקע"ט [1819]. מהדורה שניה. העותק האישי של רבי נפתלי הירץ קלאצקין.

מחיר פתיחה:

100