English

תפארת נשגבים, מנחם אב תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ישמח משה בראשית, דפוס ראשון העותק של הגה"ק רבי יודא גרינוואלד אב"ד סאטמאר
ישמח משה בראשית, דפוס ראשון העותק של הגה"ק רבי יודא גרינוואלד אב"ד סאטמאר מספרי היסוד בחסידות, מהדו"ר! ישמח משה מהגה"ק בוצינא קדישא אור ישראל רבי משה טייטעלבוים מאוהעל. מהדורה ראשונה, תר"ט. עותק הגאון הקדוש רבי יודא גרינוואלד מסאטמאר, בו הגה ולמד בהדרת קודש. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 2:
ספר חסידות וקבלה במהדורה ראשונה. אור עינים קאמארנא. פרעמישלא, תרמ"ב.
ספר חסידות וקבלה במהדורה ראשונה. אור עינים קאמארנא. פרעמישלא, תרמ"ב. ספר חסידות וקבלה במהדורה ראשונה: אור עינים על חלק ראשון של חמשה חומשי תורה. פרעמישלא, תרמ"ב [1882]

מחיר פתיחה:

300

פריט 3:
דפוס ראדויל הנדיר! חק לישראל, דברים, ראדוויל תקע"ט.
דפוס ראדויל הנדיר! חק לישראל, דברים, ראדוויל תקע"ט. נדיר ומקודש! חק לישראל, חלק חמישי - דברים, ראדוויל, תקע"ט - 1819.

מחיר פתיחה:

500

פריט 4:
'מקדש מלך' על הזהר הקדוש. סדילקאב, תק"פ-תקפ"א
'מקדש מלך' על הזהר הקדוש. סדילקאב, תק"פ-תקפ"א מקדש מלך, ביאור על הזוהר הקדוש מרבי שלום בוזגלו, חלק שני ושלישי על חומשים ויקרא, במדבר דברים. דפוס סדילקאב תק"פ - תקפ"א 1820-1821. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 5:
הזהר, חלק ויקרא- דברים. דפוס תלמיד בעל התניא, המדפיס מקאפוסט תקס"ט
הזהר, חלק ויקרא- דברים. דפוס תלמיד בעל התניא, המדפיס מקאפוסט תקס"ט ספר הזהר, חלק שלישי, ויקרא-דברים – קאפוסט תקס"ט – דפוס רבי ישראל יפה המדפיס מקאפוסט, מחשובי תלמידי בעל התניא

מחיר פתיחה:

200

פריט 6:
ספרי קבלה סגוליים בדפוסים ראשונים ומיוחסים! שער היחודים/ לימודי אצילות.
ספרי קבלה סגוליים בדפוסים ראשונים ומיוחסים! שער היחודים/ לימודי אצילות. סגולה בדוקה להגנה משריפות ומגפות! ספר הקבלה שער היחודים מרבינו האר"י הקדוש. לעמברג תרט"ז, 1855. נדפס במצוות הרה"ק האדמו"ר הזקן מסאדיגורה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 7:
ספר חסד לאברהם, מאת הרה"ק רבי אברהם המלאך - טשרנוביץ, תרי"א - מהדורה ראשונה –...
ספר חסד לאברהם, מאת הרה"ק רבי אברהם המלאך - טשרנוביץ, תרי"א - מהדורה ראשונה –... ספר חסד לאברהם, מאת הרה"ק רבי אברהם המלאך - טשרנוביץ, תרי"א - מהדורה ראשונה – עם הסכמת נכד המחבר הס"ק מרוז'ין שכתבה בחודש האחרון לחייו – שוליים רחבים - כרוך עם: ספר קדושת לוי, מהדורת למברג תרל"ג

מחיר פתיחה:

500

פריט 8:
שו"ע יורה דעה. זיטאמיר תרי"ב. הגהות תימניות רבות. כריכת עור מקורית
שו"ע יורה דעה. זיטאמיר תרי"ב. הגהות תימניות רבות. כריכת עור מקורית שלחן ערוך יורה דעה חלק א', עם באר היטב ופתחי תשובה – זיטומיר תרי"ב – כריכת עור מקורית – הגהות בכתיבה תימנית

מחיר פתיחה:

150

פריט 9:
שאלה בהלכות מקוואות בכתב יד הגה"צ מהעלמאץ
שאלה בהלכות מקוואות בכתב יד הגה"צ מהעלמאץ מכתב שאלה בהלכות מקוואות בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש אב"ד העלמעץ, בעל "טהרת יום טוב" – שאלה שהופנתה לרבו הגה"ק מהרי"ט מסאטמר – מלבורן (אוסטרליה), אלול תשכ"ג – לא נדפס

מחיר פתיחה:

800

פריט 10:
פולמוס כולל פולין ! טיוטת מכתבים אנונימיים, ירושלים תר"צ
פולמוס כולל פולין ! טיוטת מכתבים אנונימיים, ירושלים תר"צ טיוטות מכתבים אנונימיים בקשר לפולמוס שהתעורר על האדמו"ר רבי אהרן מנחם מנדל מראדז'ימין נשיא כולל פולין בארץ הקודש – [ירושלים, שנות התר"צ]

מחיר פתיחה:

200

פריט 11:
כתב יד פלאי של המקובל רבי יחזקיה פיש מהאדאס-מאטיסאלקה הי"ד
כתב יד פלאי של המקובל רבי יחזקיה פיש מהאדאס-מאטיסאלקה הי"ד מכתב מסתורי ומרתק בכתב יד קדשו של הרה"ק המקובל, איש הפלא, רבי יחזקיה פיש מהאדאס-מאטיסאלקה הי"ד – נכתב ימים ספורים לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, והוא מבקש עזרה ביצירת קשרים עם "בני משה" המתגוררים מעבר לנהר הסמבטיון, על מנת להחיש את גאולתם של ישראל – אלול תרצ"ט - נכתב על גבי גלויה

מחיר פתיחה:

200

פריט 12:
מכתב "קול קורא" לטובת "וועד הישיבות" מאת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מסטולין, בחתימת יד קדשו...
מכתב "קול קורא" לטובת "וועד הישיבות" מאת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מסטולין, בחתימת יד קדשו... מכתב "קול קורא" לטובת "וועד הישיבות" מאת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מסטולין, בחתימת יד קדשו וחותמתו – סטולין, אדר א' תרצ"ח

מחיר פתיחה:

800

פריט 13:
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש, עם ברכות קדשו לשנה החדשה - תשל"ג
איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש, עם ברכות קדשו לשנה החדשה - תשל"ג איגרת קודש של הרבי מליובאוויטש עם תיקונים והוספות בעצם כתב ידו ובחתימתו הטהורה, ימי הסליחות תשל"ב. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 14:
דף עם תשובות בכתב יד ובחתימת השבט הלוי
דף עם תשובות בכתב יד ובחתימת השבט הלוי דף שאלות שהשיב מרן השבט הלוי בעצם כתי"ק לשאלות הגאון רבי דוד צבי מרצבך. עם ברכות השבט הלוי וחתימת יד קדשו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
מסע גבאי כולל אסטרייך בצפת, תרל"ג
מסע גבאי כולל אסטרייך בצפת, תרל"ג מכתב מאת שד"רי וגבאי כולל אוסטרייך בצפת, בהם רבי מרדכי וייס ממונקאטש, אל מנהלי הכולל בצפת, במסע שליחותם – תרל"ג

מחיר פתיחה:

150

פריט 16:
פולמוס מוסדות עץ חיים וחיי עולם בירושלים. תרנ"ז
פולמוס מוסדות עץ חיים וחיי עולם בירושלים. תרנ"ז חתימות הגאון הצדיק רבי אברהם אליעזר מינצברג (ר' אברומצ'ה) אב"ד יוזעפאף וראש חסידי פולין בירושלים, על גבי מסמך הבהרה העוסק בסכסוכי המוסדות "עץ חיים" ו"חיי עולם" בירושלים – ירושלים, תמוז תרנ"ז

מחיר פתיחה:

100

פריט 17:
תחכמוני לרבי יהודה אל חריזי, מגדולי משוררי ספרד – קושטא, של"ח – מהדורה ראשונה 450 שנה
תחכמוני לרבי יהודה אל חריזי, מגדולי משוררי ספרד – קושטא, של"ח – מהדורה ראשונה 450 שנה ספר תחכמוני לרבי יהודה אל חריזי, מגדולי משוררי ספרד – קושטא, של"ח – מהדורה ראשונה – חתימות ורישומים עתיקים - עותק חסר

מחיר פתיחה:

200

פריט 18:
שמן הטוב זקן אהרן. מהדורה יחידה. ונציא תי"ז. נדיר. עותק רבי רפאל אבן צור אב"ד פאס מרוקו
שמן הטוב זקן אהרן. מהדורה יחידה. ונציא תי"ז. נדיר. עותק רבי רפאל אבן צור אב"ד פאס מרוקו ספר שמן הטוב על הראש שיורד על הזקן זקן אהרן. וינציאה, תי"ז - מהדורה יחידה. עותק רבה של פאס, מרוקו, רבי רפאל אבן צור.

מחיר פתיחה:

250

פריט 19:
מהדורה יחידה! בית הלוי, ונציה תכ"ו
מהדורה יחידה! בית הלוי, ונציה תכ"ו ספר בית הלוי על ענייני מיגו וחושן משפט, מאת רבי ישעיה הלוי הורוויץ, נכד השל"ה הקדוש – ונציה תכ"ו – מהדורה יחידה - עותק חסר

מחיר פתיחה:

150

פריט 20:
פולמוס! מגדול דוד על מגילת רות. אמשטרדם ת"מ. מהדורה יחידה. עותק מיוחס.
פולמוס! מגדול דוד על מגילת רות. אמשטרדם ת"מ. מהדורה יחידה. עותק מיוחס. ספר מגדול דוד על מגילת רות – אמשטרדם ת"מ – מהדורה יחידה – ספר שמחברו נחשד בגניבה ספרותית ועורר פולמוס רב בשעתו - עותק שניתן במתנה מאת הגה"צ רבי יצחק גליק אב"ד סענפעטער, בעל "חינוך בית יצחק", אל מחותנו הגה"צ רבי ישעיה הכהן רובין אב"ד מיהאליפאלווא, בעל "עטרת ישעיה" – חתימת רבי "נטע סגל מבאסקוויץ" (ממשפחת ה"מחצית השקל" ?)

מחיר פתיחה:

300

פריט 22:
מסכת חגיגה – אמשטרדם תס"ו רישומים עתיקים
מסכת חגיגה – אמשטרדם תס"ו רישומים עתיקים מסכת חגיגה – אמשטרדם תס"ו - חתימות ורישומים עתיקים

מחיר פתיחה:

100

פריט 23:
ספר שמע שלמה – מהדורה תניינא, אמשטרדם ת"ע
ספר שמע שלמה – מהדורה תניינא, אמשטרדם ת"ע ספר שמע שלמה – אמשטרדם ת"ע – חתימות, רשימות בעלות ורישומים עתיקים שונים משנות הת"פ

מחיר פתיחה:

200

פריט 24:
ספר נזר הקדש על בראשית רבה – יעסניץ תע"ט – מהדורה ראשונה – חתימות ורישומים...
ספר נזר הקדש על בראשית רבה – יעסניץ תע"ט – מהדורה ראשונה – חתימות ורישומים... ספר נזר הקדש על בראשית רבה – יעסניץ תע"ט – מהדורה ראשונה – חתימות ורישומים עתיקים

מחיר פתיחה:

200

פריט 25:
שו"ת הרמ"א – אמשטרדם תע"א עותק האסיפת בנימין
שו"ת הרמ"א – אמשטרדם תע"א עותק האסיפת בנימין שו"ת הרמ"א – אמשטרדם תע"א – חתימת רבי בנימין וואלף פולק מאייזנשטט, בעל "אסיפת בנימין" על הסמ"ק

מחיר פתיחה:

150

פריט 26:
שו"ת יד אליהו – אמשטרדם תע"ב – מהדורה ראשונה עותק חשוב ומיוחס
שו"ת יד אליהו – אמשטרדם תע"ב – מהדורה ראשונה עותק חשוב ומיוחס שו"ת יד אליהו – אמשטרדם תע"ב – מהדורה ראשונה – העותק של הגה"ק רבי צבי הירש אב"ד קאמניץ

מחיר פתיחה:

100

פריט 27:
תורת חיים, פרנקפורט דאדר, תצ"ד בן 300 שנה
תורת חיים, פרנקפורט דאדר, תצ"ד בן 300 שנה ספר תורת חיים על המסכתות – פרנקפורט דאודר, תצ"ד – חתימות עתיקות

מחיר פתיחה:

150

פריט 28:
רבינו בחיי. אמשטרדם תפ"ו. מהדורה תניינא. עותק נאה.
רבינו בחיי. אמשטרדם תפ"ו. מהדורה תניינא. עותק נאה. עותק שלם ונאה של רבינו בחיי, מהדורה שניה, דפוס הדיין ר' משה פרנקפורט. אמשטרדם שנת תפ"ו - 1726. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 29:
'שבעה שיטות להרשב"א', קושטא ת"פ
'שבעה שיטות להרשב"א', קושטא ת"פ ספר "שבעה שיטות להרשב"א זלה"ה", חידושי הרשב"א על הש"ס – קושטא ת"פ

מחיר פתיחה:

200

פריט 30:
ספר נדיר! עת קץ, אמשטרדם ת"ע - מהדורה ראשונה.
ספר נדיר! עת קץ, אמשטרדם ת"ע - מהדורה ראשונה. עת קץ, מאת רבי יצחק חיים כהן מהחזנים. אמשטרדם, ת"ע [1710]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 31:
פענח רזא על התורה – אמשטרדם תנ"ח חתימות מהתקופה
פענח רזא על התורה – אמשטרדם תנ"ח חתימות מהתקופה ספר פענח רזא על התורה – אמשטרדם תנ"ח – חתימות עתיקות

מחיר פתיחה:

180

פריט 32:
ספר תקון שובבים [על פי נוסח הרמ"ז] – ונציה תצ"ט – כרוך עם דפים בהם...
ספר תקון שובבים [על פי נוסח הרמ"ז] – ונציה תצ"ט – כרוך עם דפים בהם... ספר תקון שובבים [על פי נוסח הרמ"ז] – ונציה תצ"ט – כרוך עם דפים בהם נוספו בכתב-יד דברי מוסר ותפלות בכתיבה מזרחית

מחיר פתיחה:

300

פריט 33:
רבינו בחיי על התורה, אמשטרדם תפ"ו
רבינו בחיי על התורה, אמשטרדם תפ"ו ספר רבינו בחיי על התורה – אמשטרדם תפ"ו – חתימות עתיקות

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
גיליוני כתב יד, חידושים על תחילת חולין. עם ציטוטים מהאדר"ת ומהר"צ חיות.
גיליוני כתב יד, חידושים על תחילת חולין. עם ציטוטים מהאדר"ת ומהר"צ חיות. כתב-יד, קונטרס חידושים על תחילת מסכת חולין – עם ציטוט התכתבות עם האדר"ת – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 35:
אולי יש ידיעה עם החפץ חיים יהיה בווילנא? מכתב המשגיח הצדיק רבי ליב חסמן
אולי יש ידיעה עם החפץ חיים יהיה בווילנא? מכתב המשגיח הצדיק רבי ליב חסמן איגרת בכתב יד ובחתימת גאון המוסר וההשקפה, רבי לייב חסמן, שנשלחה לווילנא לבית מרן רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי, אל איש ביתו רבי יוסף שוב, ובה פעילות וועד הישיבות בליטא, מסע הגרח"ע מווילנא וביקור אצל החפץ חיים בראדין.

מחיר פתיחה:

600

פריט 36:
אור שמח, מהדורה ראשונה, ווארשה תרס"ב.
אור שמח, מהדורה ראשונה, ווארשה תרס"ב. ספר אור שמח על הרמב"ם, על ספר נשים וקדושה – ווארשא תרס"ב – מהדורה ראשונה – הכרך הראשון בסדרה שנדפס בחיי המחבר – עם הקדשת רבי ברוך שלום טריינין אב"ד פליינפילד, תלמיד המחבר

מחיר פתיחה:

200

פריט 37:
אור שמח, ורשה, תר"ע מהדורה ראשונה.
אור שמח, ורשה, תר"ע מהדורה ראשונה. אור שמח, ג, מאת רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. ורשה, תר"ע 1910. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 38:
כרוז מהגה"צ רבי מרדכי רוטנברג, אנטווערפען למען ישיבת הגאון האדיר רבי ברוך בער מקמניץ
כרוז מהגה"צ רבי מרדכי רוטנברג, אנטווערפען למען ישיבת הגאון האדיר רבי ברוך בער מקמניץ כרוז מהגה"צ רבי מרדכי רוטנברג רב אבד"ק אנטוורפן, ומיתר רבני אנטווערפען למען ישיבת הגאון האדיר רבי ברוך בער מקמניץ.

מחיר פתיחה:

500

פריט 39:
שמונה עמודים בכתב יד הגאון הצדיק רבי אהרן כהן ראש ישיבת חברון, בסוגיא דגנב והקדיש. לא נדפס.
שמונה עמודים בכתב יד הגאון הצדיק רבי אהרן כהן ראש ישיבת חברון, בסוגיא דגנב והקדיש. לא נדפס. שמונה עמודי מחברת מלאים וגדושים בכתב ידו של הגאון הגדול רבי אהרן כהן ראש ישיבת חברון, בסוגיות במסכת בבא קמא וחידושי פלפולי אורייתא.

מחיר פתיחה:

400

פריט 40:
'ועל זה דוה לבנו שאין ביכלתנו בעוה"ר למנוע מעשה החפשים שפרקו עול, השי"ת ירחם' פסק הלכה ארוך בעניין השתתפות במפקד אוכלוסין בכתי"ק הסטייפלר ובחתימתו
'ועל זה דוה לבנו שאין ביכלתנו בעוה"ר למנוע מעשה החפשים שפרקו עול, השי"ת ירחם' פסק הלכה ארוך בעניין השתתפות במפקד אוכלוסין בכתי"ק הסטייפלר ובחתימתו 'ויטיב להודיעני מה השיבו הגאונים מטשעבין שליט"א והחזון יחזקאל שליט"א'. פסק הלכה, בשני עמודים, בכתי"ק הסטייפלר ובחתימת ידו, באיסור השתתפות במפקד אוכלוסין. בני ברק, תשכ"א. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 41:
מכתב ברכות מרבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר
מכתב ברכות מרבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר 'תזכו בקרוב להיות בין מקבלי פני משיח צדקנו'. איגרת ברכות ותמיכה מיוחדת בחתימת מרן הגאון רבי אליעזר יהודא פינקל ראש ישיבת מיר ומכוננה בארץ ישראל. המכתב הוא הראשון הקיים עם בואו לארץ ישראל, שבט תש"א. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 42:
כתב הסכמה נדיר מאוד - כולו בכתב יד עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב
כתב הסכמה נדיר מאוד - כולו בכתב יד עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב כתב היתר והסכמה נדיר ומיוחד שכתב במו ידיו הגאון האדיר עמוד ההוראה רבי יוסף שלום אלישיב לתלמידו הגאון רבי מאיר וינשטוק. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 43:
הסכמה נדירה ומיוחדת מהגאון רבי דוד סאלווייצ'יק מבריסק אודות הגאון רבי שריאל רוזנברג אב"ד בני ברק
הסכמה נדירה ומיוחדת מהגאון רבי דוד סאלווייצ'יק מבריסק אודות הגאון רבי שריאל רוזנברג אב"ד בני ברק הסכמה נדירה ומיוחדת שכתב זקן ראשי הישיבות הגאון רבי משולם דוד סאלאווייצ'יק בנו של מרן הגרי"ז מבריסק אודות הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג, לימים ראב"ד בד"ץ בני ברק ומחשובי פוסקי ההלכה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 44:
שבט מוסר – ירושלם תרכ"ג 'מספרי ירושלם הראשונים'
שבט מוסר – ירושלם תרכ"ג 'מספרי ירושלם הראשונים' ספר שבט מוסר – ירושלם תרכ"ג

מחיר פתיחה:

200

פריט 45:
שדי חמד. עם הקדשת המחבר להגאון המקובל רבי רפאל מאיר פאניז'ל הראשון לציון
שדי חמד. עם הקדשת המחבר להגאון המקובל רבי רפאל מאיר פאניז'ל הראשון לציון ספר שדי חמד חלק ראשון, על אותיות א.ב.ג. כללי הש"ס והפוסקים. מאת הגאון הגדול רבי חיים חזקיהו מדיני רבה של חברון. עותק הגאון רבי רפאל מאיר פנז'יל הראשון לציון שקיבלו עם הקדשת המחבר מרן השדי חמד. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 46:
ספר אשל אברהם על התורה – ליוורנו תקע"ט – מהדורה ראשונה – חתימת יד קדשו...
ספר אשל אברהם על התורה – ליוורנו תקע"ט – מהדורה ראשונה – חתימת יד קדשו... ספר אשל אברהם על התורה – ליוורנו תקע"ט – מהדורה ראשונה – חתימת יד קדשו של מרא דארעא דישראל הגה"צ רבי יוסף חיים זוננפלד

מחיר פתיחה:

200

פריט 47:
'ישים עינו עליו לטובה' מאחרוני המכתבים של הראי"ה קוק
'ישים עינו עליו לטובה' מאחרוני המכתבים של הראי"ה קוק מכתב שכתב הגראי"ה קוק להגרב"צ עוזיאל, בהמלצה חמה על הגאון רבי פישל הכהן מחשובי רבני תל אביב. קיץ תרצ"ה -1935

מחיר פתיחה:

200

פריט 48:
כל התנ"ך, פרנקפורט, 1712.
כל התנ"ך, פרנקפורט, 1712. תנ"ך בלשון הקודש עם הקדמה בלטינית

מחיר פתיחה:

300

פריט 49:
שו"ת הרשב"א, עם ביאור רבי חיים פלאג'י. ליוורנו תקפ"ה עותק רבני צפת
שו"ת הרשב"א, עם ביאור רבי חיים פלאג'י. ליוורנו תקפ"ה עותק רבני צפת שו"ת הרשב"א, ה, עם קונטרס רחמים לחיים מאת רבי חיים פלאג'י. ליוורנו, תקפ"ה [1825]. מהדורה ראשונה. העותק של רבי רפאל רב הקהילה האשכנזית בצפת ונכדו רבי אברהם ליב זילברמן אב"ד צפת.

מחיר פתיחה:

120

פריט 50:
מדרש אליהו, מבעל 'שבט מוסר', מהדורה ראשונה, איזמיר תקי"ט
מדרש אליהו, מבעל 'שבט מוסר', מהדורה ראשונה, איזמיר תקי"ט ספר מדרש אליהו, מאת בעל ה"שבט מוסר" – איזמיר תקי"ט – מהדורה ראשונה – הגהה ספרדית עתיקה

מחיר פתיחה:

200

פריט 51:
כתב-יד, שלשה עמודים, מחידושי תורתו של הגאון המפורסם רבי זרח איידליץ מפראג – בעניין זימון...
כתב-יד, שלשה עמודים, מחידושי תורתו של הגאון המפורסם רבי זרח איידליץ מפראג – בעניין זימון... כתב-יד, שלשה עמודים, מחידושי תורתו של הגאון המפורסם רבי זרח איידליץ מפראג – בעניין זימון בקטן – לפני תקמ"ו – לא נדפס

מחיר פתיחה:

200