English

תפארת נשגבים, מנחם אב תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 85:
דרוש בכתב יד קודש היד יוסף - רבי יוסף צרפתי
דרוש בכתב יד קודש היד יוסף - רבי יוסף צרפתי תגלית – כתב יד קדשו של רבי יוסף צרפתי מאנדרינפולי, מחבר ספר הדרשות הנודע "יד יוסף" – דרוש לשמיני עצרת בנוסח שונה מעט מהנדפס בספרו – חמשה עמודים בכתב יד קדשו – אנדרינפולי (טורקיה) – תחילת המאה ה-17 – לפני שנת שע"ו – כתיבה מזרחית   

מחיר פתיחה:

800

פריט 86:
נדיר! פסק הלכה ומעשה בית דין בכתב יד המקובל האלוקי 'הרמ"ז' רבי משה זכות
נדיר! פסק הלכה ומעשה בית דין בכתב יד המקובל האלוקי 'הרמ"ז' רבי משה זכות נדיר! פסק הלכה ומעשה בית דין אודות כשרות עובר וייחוסו, בכתב יד המקובל האלוקי 'הרמ"ז' רבי משה זכות ובחתימת ידו הטהורה. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 87:
כתב יד מהמקובל רבי שלמה מיכאל יונה מטורינו, איטליה.
כתב יד מהמקובל רבי שלמה מיכאל יונה מטורינו, איטליה. כתב-יד, "תפלה על חולי אבעבועות" בכתב ידו של הגאון המקובל רבי שלמה שמעון מיכאל יונה אב"ד טורינו – המאה ה-18 – כתיבה איטלקית

מחיר פתיחה:

500

פריט 88:
קונטרס בכתב יד תלמיד החיד"א ובנו הגאון רבי רפאל ישעי' אזולאי. טריאסט, איטליה. תקס"ד
קונטרס בכתב יד תלמיד החיד"א ובנו הגאון רבי רפאל ישעי' אזולאי. טריאסט, איטליה. תקס"ד קונטרס כתב-יד, תשובה הלכתית, שיצרה בזמנו פולמוס גדול בין גדולי ישראל, בעניין הפקעת קידושין ו"הפקר בית דין הפקר", בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי אברהם אליעזר הלוי אב"ד טריאסט, תלמיד החיד"א – עם שורה בכתב יד קדשו של הגאון רבי רפאל ישעיה אזולאי, בן החיד"א – טריאסט, תקס"ד – כתיבה איטלקית

מחיר פתיחה:

10000

פריט 90:
תשובה ארוכה מאוד בהלכה - כולה בכתב יד הגאון הראשון לציון רבי עובדיה יוסף מאורה ופארה של יהדות המזרח
תשובה ארוכה מאוד בהלכה - כולה בכתב יד הגאון הראשון לציון רבי עובדיה יוסף מאורה ופארה של יהדות המזרח תשובה ארוכה מאוד בעניין חולה ביום הכיפורים - כולה בכתב יד הגאון הראשון לציון רבי עובדיה יוסף מאורה ופארה של יהדות המזרח. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 91:
איגרת בכתי"ק הדברי שמואל מסלאנימא ובחתימתו
איגרת בכתי"ק הדברי שמואל מסלאנימא ובחתימתו מכתב בכתיבת וחתימת יד קדשו של כקש"ת אדמו"ר הרה"ק רבי שמואל ויינברג מסלונים, בעל ה"דברי שמואל" – נכתב לחסידי סלונים בעניין אסיפת "מעות ארץ הקודש" עבור בני החבורה שבטבריה – מיר, לפני תרע"ה - לא נדפס

מחיר פתיחה:

1500

פריט 92:
איגרת ב' האחים הצדיקים רבי ישכר לייב והבית אברהם מסלונים
איגרת ב' האחים הצדיקים רבי ישכר לייב והבית אברהם מסלונים . מכתב בכתיבת וחתימת יד קדשם של האחים הקדושים האדמו"רים ה"בית אברהם" ורבי ישכר ליב וינברג מסלונים – נכתב בחיי אביהם ה"דברי שמואל" מסלונים – ברכות מה"בית אברהם" ל"פרנסה טובה בהרחבה" ו"לדור ישרים יבורך" – סלונים, בין השנים תרס"ד-תרע"ה – לא נדפס

מחיר פתיחה:

500

פריט 93:
מכתב מרגש מלא אמונה מהנתיבות שלום לחותנו הברכת אברהם
מכתב מרגש מלא אמונה מהנתיבות שלום לחותנו הברכת אברהם מכתב ארוך וחשוב, מלא אמונה וטללי תחי, עם תיאור מצב האימה בירושלים, שכתב הרה"ק הנתיבות שלום מסלונים אל חותנו הרה"ק הברכת אברהם מסלונים ששהה בטברי'. תש"ח לערך. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 94:
עותק הגה"ק רבי שמואל העליר מצפת. מנחת אליהו לבעל שבט מוסר, מהדו"ר
עותק הגה"ק רבי שמואל העליר מצפת. מנחת אליהו לבעל שבט מוסר, מהדו"ר ספר מנחת אליהו, מאת בעל "שבט המוסר" – שאלוניקי תקפ"ד – מהדורה ראשונה – העותק של הגה"צ רבי שמואל הלר רבה האשכנזי של צפת

מחיר פתיחה:

500

פריט 95:
'כמדומה שפעם ראשונה שנתביישתי משמים' מכתב נורא הוד בכתי"ק השומר אמונים
'כמדומה שפעם ראשונה שנתביישתי משמים' מכתב נורא הוד בכתי"ק השומר אמונים מכתב ניחומים נורא הוד שכתב הרה"ק רבי אהרן ראטה בעל 'שומר אמונים' וטהרת הקודש. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 96:
'אבי יתומים ירחם על עמו ישראל' הרה"ק מתולדות אהרון באיגרת מדבר בצדקה
'אבי יתומים ירחם על עמו ישראל' הרה"ק מתולדות אהרון באיגרת מדבר בצדקה מכתב בכתב יד קודש הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן בענייני צדקה לאלמנה וליתומים.

מחיר פתיחה:

200

פריט 97:
אבן משה, ווארשא תרי""ט, עם ההסכמה היחידה מהרה"ק מקאצק
אבן משה, ווארשא תרי""ט, עם ההסכמה היחידה מהרה"ק מקאצק אבן משה. הספר היחידי עם הסכמתו של הרה"ק השרף מקוצק. ניתנה בשנה האחרונה לימי חיותו. ווארשא, תרי"ט - 1859. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 98:
סביביו נשערה מאוד! איגרת ברכות קודש נדירה ומופלאה מהרה"ק רבי דוד מקאצק אל מחותנו צדיק עושה פלאות רבי יעקב ארי' מראדזימין
סביביו נשערה מאוד! איגרת ברכות קודש נדירה ומופלאה מהרה"ק רבי דוד מקאצק אל מחותנו צדיק עושה פלאות רבי יעקב ארי' מראדזימין סביביו נשערה מאוד! איגרת ברכות קודש, בברכת השנים, נדירה ומופלאה מהרה"ק רבי דוד מקאצק בן השרף הקדוש, אל מחותנו צדיק עושה פלאות הרה"ק רבי יעקב ארי' מראדזימין. קאצק תרכ"ח. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 99:
ובלכתך בדרך! גמרא מסכת חגיגה, פורמט כיס, אמשטרדם תק"ד, עמה למד והגה מסעות ודרכיו - הרה"ק רבי דוד מקאצק
ובלכתך בדרך! גמרא מסכת חגיגה, פורמט כיס, אמשטרדם תק"ד, עמה למד והגה מסעות ודרכיו - הרה"ק רבי דוד מקאצק כרך גמרא מהדורת כיס, מסכת חגיגה, דפוס פרופס באמשטרדם תק"ד. עותק הרה"ק בוצינא קדישא רבי דוד מקאצק בן הרה"ק מקאצק 'השרף' ובניו אחריו. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 100:
ספר יראים, זאלקווא תקס"ד. עותק מיוחס מהרה"ק רבי בנימין מקאצק
ספר יראים, זאלקווא תקס"ד. עותק מיוחס מהרה"ק רבי בנימין מקאצק מקודש! ספר יראים, לרבינו אליעזר ממיץ. זאלקווא, תקס"ד [1804]. רשימת פרענומעראנטן מגדולי צדיקי החסידות בדורות הראשונים. העותק שהיה שייך להרה"ק רבי בנימין בן השרף מקאצק.

מחיר פתיחה:

700

פריט 101:
ספר סגולה! שו"ת הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. יוזעפאף תרכ"ז.
ספר סגולה! שו"ת הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. יוזעפאף תרכ"ז. סגולה להצלחה ולעצירת מגפה! שו"ת הרי"מ להרה"ק החידושי הרי"מ מגור. יאזעפאף תרכ"ז 1867. יצא לאור כשנה אחרי פטירתו. עותק מרשים. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 102:
מסכת נדה מן תלמוד בבלי. של שר התורה הגה"ק מרן החידושי הרי"מ מגור
מסכת נדה מן תלמוד בבלי. של שר התורה הגה"ק מרן החידושי הרי"מ מגור מסכת נדה מן תלמוד בבלי דפוס פראג, תר"ג. בעותק זה הגה ולמד שר התורה רשכבה"ג החידושי הרי"מ מגור בימי שבתו בווארשא.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 103:
שפת אמת על התורה. מהדורה ראשונה. עם דפי שער מוזהבים.
שפת אמת על התורה. מהדורה ראשונה. עם דפי שער מוזהבים. שפת אמת להרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור, מהדורה ראשונה, פיעטרקוב - קראקא, תרס"ה - תרס"ח 1905-1908. דפי שער מוזהבים ודפי כרומו מיוחדים. נדיר. כאלו הודפסו בפולין כמה עשרות עותקים בלבד. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 104:
רבינו בחיי, ווארשא תר"ל. עותק הגה"ק רבי יעקב מאיר בידערמאן מגור
רבינו בחיי, ווארשא תר"ל. עותק הגה"ק רבי יעקב מאיר בידערמאן מגור ספר רבינו בחיי על התורה, לרבינו בחיי ב"ר אשר, ב' חלקים בכרך אחד. דפוס גולדמן, ווארשא, תר"ל - 1870. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 105:
סידור רבי יעקב עמדין, ב' חלקים, קארעץ תרכ"ג. של הרה"צ רבי לייבל אלטער נכד השפת אמת מגור
סידור רבי יעקב עמדין, ב' חלקים, קארעץ תרכ"ג. של הרה"צ רבי לייבל אלטער נכד השפת אמת מגור סידור 'בית יעקב' של הרב הצדיק רבי יהודא ארי' לייבל אלטער בן הרה"ק רבי נחמיה אלטער מגור ונכד הרה"ק השפת אמת. ב' חלקים. מיוחס! קארעץ - לעמבערג תרכ"ג. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 106:
ספר אוהב ישראל, בחתימת יד קודש כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א
ספר אוהב ישראל, בחתימת יד קודש כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א ספר חסידות שניתן במתנה מכ"ק אדמו"ר מגור שליט"א שכתב בכתב ידו הקדשת המתנתו.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 107:
דברי חיים. עותק האישי של בנו הגה"ק האמרי בינה
דברי חיים. עותק האישי של בנו הגה"ק האמרי בינה ספר דברי חיים (אויערבאך) – קורוטושין [תרי"א/תרי"ב] – מהדורה ראשונה - העותק האישי של בן המחבר, הגאון האדיר המפורסם רבי מאיר אויערבאך אב"ד קאליש בעל ה"אמרי בינה", המו"ל והעורך של הספר

מחיר פתיחה:

500

פריט 108:
עותק מרן מהר"ם שפירא מלובלין. ספר עמק אברהם על יורה דעה. בילגורייא, תרע"ז.
עותק מרן מהר"ם שפירא מלובלין. ספר עמק אברהם על יורה דעה. בילגורייא, תרע"ז. ספר עמק אברהם על כל חלק יורה דעה, ועל הלכות שחיטה וטריפות בפרט. מאת הגאון רבי אברהם ירחמיאל בראמבערג מלענטשנא. בילגורייא, תרע"ז. עותק אישי של הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא מלובלין, ובחתימת אוצר הספרים של ישיבת חכמי לובלין. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 109:
'השי"ת יושיעך בטח ובקרוב'! איגרת ביטחון וברכות בכתי"ק הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא מלובלין
'השי"ת יושיעך בטח ובקרוב'! איגרת ביטחון וברכות בכתי"ק הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא מלובלין איגרת אמונה, ביטחון וברכות, על גבי ב' עמודים, כתובה כולה בעצם כתב יד קדשו של הגאון האדיר הנודע רבי מאיר שפירא ראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל הדף היומי העולמי, ובה מפורטים חלק ממאמציו למען בניית והחזקת ישיבת חכמי לובלין המעטירה. אלול תרצ"ב. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 110:
גבעת שאול - להגה"ק מקאשוי. דפוס ראשון. עותק הרב הקדוש מפיאסצנה ה'חובת התלמידים'
גבעת שאול - להגה"ק מקאשוי. דפוס ראשון. עותק הרב הקדוש מפיאסצנה ה'חובת התלמידים' ספר גבעת שאול, חידושים על חודש אלול של מרן הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי. דפוס ראשון מחיי המחבר. עותק הרב הקדוש המפורסם רבי קלונימוס קלמן מפיאסצנא בעל 'חובת התלמידים' 'הכשרת האברכים' מצדיקי פולין בדור האחרון. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 111:
מספרי היסוד בחסידות: בית אהרן. מהדורה ראשונה, בראדי תרל"ה
מספרי היסוד בחסידות: בית אהרן. מהדורה ראשונה, בראדי תרל"ה ספר הק' בית אהרן לרבי אהרן מקארלין. דפוס ראשון. בראדי תרל"ה - 1875. עותק נאה.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 112:
שלוש שורות תוספת בעצם כתי"ק - איגרת ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין
שלוש שורות תוספת בעצם כתי"ק - איגרת ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין איגרת ברכות נדירה לבריאות שלמה ולנחת מכל הצאצאים. רבי אברהם אלימלך מקרלין בתוספת שלוש שורות ברכה בכתי"ק. נדיר ביותר. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 113:
איגרת ברכות לרפואה ולהצלחה רבה מהרה"ק רבי משה מסטאלין
איגרת ברכות לרפואה ולהצלחה רבה מהרה"ק רבי משה מסטאלין איגרת ארוכה מלאה ברכות לרפואה ולהצלחה רבה כולה בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי משה מסטאלין ובחתימתו, נשלחו לחסיד רבי יהושע יצחק פזראמוסקי. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 114:
ביראת השם! מגדל הבשמים של צדיקא קדישא הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב
ביראת השם! מגדל הבשמים של צדיקא קדישא הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב שְׂפוּנֵי טְמוּנֵי קֹדֶשׁ! מגדל הבשמים מכסף טהור של הצדיק הנשגב פועל ישועות רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב, בו הריח ביראת ה' ועליו בירך את ברכת הבשמים בהבדלה במוצאי שבת קודש. פריט קודש מיוחס ומקודש !

מחיר פתיחה:

2500

פריט 115:
עותק הנשר הגדול רבי נתן הכהן אדלר 'מראות הצובאות', אופיבאך תע"ט. נדיר.
עותק הנשר הגדול רבי נתן הכהן אדלר 'מראות הצובאות', אופיבאך תע"ט. נדיר. מראות הצובאות, מאת רבי משה אלשיך. אופי באך, תע"ט [1719]. נדיר. עם רישום מאת הגאון רבי נתן אדלר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 116:
'הרופאים הכריעו להוציאני מחדר הספרים' התשובה האחרונה בעצם כתי"ק מרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר - אוטוגרף מיוחד!
'הרופאים הכריעו להוציאני מחדר הספרים' התשובה האחרונה בעצם כתי"ק מרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר - אוטוגרף מיוחד! 'יען הכריעוני לפנות מחדר הספרים למדור התחתון לבל אמשך אחר העיון'. התשובה האחרונה בעצם כתב יד קדשו של מרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר בן רשכבה"ג מרן הגרע"א - זמן קצר לפני פטירתו, בענייני טריפות. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 117:
אוטוגרף חתום גדול תשובה בהלכות יורה דעה ובענייני כשרות מצות מצווה מרבינו הגאון רבי שלמה איגר
אוטוגרף חתום גדול תשובה בהלכות יורה דעה ובענייני כשרות מצות מצווה מרבינו הגאון רבי שלמה איגר תשובה יסודית בהלכות יורה דעה, כ-50 שורות, בעצם כתב יד גאונו של הגאון רבי שלמה אייגר, בנו וממלא מקומו של רשכבה"ג רבי עקיבא איגר,   בענייני כשרות מצות מצווה וההשגחה עליהם. ובענייני יורה דעה.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 118:
מקודש ! מה שחנני הש"י בסוגיא דפסחים גיליון גדול בכתב יד קודש מרנא החתם סופר מפרעשבורג
מקודש ! מה שחנני הש"י בסוגיא דפסחים גיליון גדול בכתב יד קודש מרנא החתם סופר מפרעשבורג כתב יד קדשו! מה שחנני הש"י בסוגיא דפסחים ! גיליון גדול בכתב יד קודש מרנא החתם סופר מפרעשבורג. נדפסה בספרו הקדוש על מסכת פסחים, בשינויי לשון מסויימים.

מחיר פתיחה:

25000

פריט 119:
אוטוגרף נדיר! סוגיה שלימה, קטעים שלא נדפסו! ארבעה עמודי חידושי תורה בכתי"ק רבי שמעון סופר בעל מכתב סופר מקראקא
אוטוגרף נדיר! סוגיה שלימה, קטעים שלא נדפסו! ארבעה עמודי חידושי תורה בכתי"ק רבי שמעון סופר בעל מכתב סופר מקראקא ארבעה עמודים, סוגיה שלימה, חלקם לא נדפסו מעולם, בחידושי תורה בהלכות חמורות שבאבן העזר, כולם בעצם כתב יד קודש מרן הגאון הנודע רבי שמעון סופר רבה ותפארתה של עיר ואם 'קראקא' ובנו של מרנא ורבנא 'חתם סופר'. 

מחיר פתיחה:

15000

פריט 120:
גלוית איגרת, כולה בכתי"ק מרן הדעת סופר מפרעשבורג
גלוית איגרת, כולה בכתי"ק מרן הדעת סופר מפרעשבורג גלוית איגרת בחידושי תורה ששלח הגה"ק רבי עקיבא סופר לרב הגאון רבי שמואל מאיר הכהן הולנדר בשנת תשי"ד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 121:
אור החיים הקדוש - מהדורה ראשונה, ונציה תק"ב. עותק הערוגות הבושם וצאצאיו
אור החיים הקדוש - מהדורה ראשונה, ונציה תק"ב. עותק הערוגות הבושם וצאצאיו חומש ויקרא עם פירוש "אור החיים" הקדוש – ונציה תק"ב – המהדורה הראשונה שהדפיס המחבר הקדוש זי"ע בדרכו לארץ ישראל – עותק מיוחס שלמדו בו רבני משפחת  גרינוואלד, עם חתימותיהם: ה"ערוגות הבושם", ה"ויגד יעקב" וה"ויחי יוסף"

מחיר פתיחה:

5000

פריט 122:
כתב-יד, חיבור על מסכת חולין בכתב-יד קדשו של הגה"ק רבי אברהם שאג-צוובנר אב"ד קוברסדורף, בעל...
כתב-יד, חיבור על מסכת חולין בכתב-יד קדשו של הגה"ק רבי אברהם שאג-צוובנר אב"ד קוברסדורף, בעל... כתב-יד, חיבור על מסכת חולין בכתב-יד קדשו של הגה"ק רבי אברהם שאג-צוובנר אב"ד קוברסדורף, בעל "אהל אברהם" ו"דרשות הרא"ש" – שטלסדורף, תר"ג

מחיר פתיחה:

6000

פריט 123:
עותק הגה"ק המחנה חיים ממונקאטש
עותק הגה"ק המחנה חיים ממונקאטש ספר קהלת יעקב, בקבלת האר"י מהגה"ק המלא הרועים רבי יעקב צבי יאליש. דפוס ראשון. לעמבערג תר"ל. עותק אישי של הגאון האדיר רבי חיים סופר ממונקאטש בעל 'מחנה חיים'. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 124:
ע"י הבחור ישעי' שטיינער מליסקא ! שו"ת אריה דבי עילאי. פרעמישלא, תרל"ד. עותק הקול אריה ממאד בניו ונכדו השאמלויער רב
ע"י הבחור ישעי' שטיינער מליסקא ! שו"ת אריה דבי עילאי. פרעמישלא, תרל"ד. עותק הקול אריה ממאד בניו ונכדו השאמלויער רב מיוחס ביותר! שו"ת אריה דבי עילאי, של הגה"ק ממאד רבי אברהם יהודא הכהן שווארטץ בעל 'קול אריה', בנו הגה"צ רבי נפתלי ממאד בעל 'שער נפתלי' ובית נפתלי, ונכדו הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משאמלוי.

מחיר פתיחה:

800

פריט 125:
מכתב מיוחד מהגה"ק משאמלויא אל הגאון האדיר מראגאטשוב, תרפ"ט.
מכתב מיוחד מהגה"ק משאמלויא אל הגאון האדיר מראגאטשוב, תרפ"ט. מכתב מיוחד כולו בכתב יד הגאון הצדיק הקדוש משאמלויא רבי שלמה זלמן עהרנרייך אל הגאון האדיר הנודע רבי יוסף ראזין מדווינסק 'הראגאטשובער'. תרפ"ט. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 126:
גמרא מסכת קידושין עותקו האישי של הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משמאלוי עם הגהות ארוכות בכתי"ק
גמרא מסכת קידושין עותקו האישי של הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משמאלוי עם הגהות ארוכות בכתי"ק גמרא מסכת קידושין בדפוס וווילנא, תרפ"ג. עותקו האישי של מרן הגה"ק משאמלוי רבי שלמה זלמןעהרנרייך 'דער הייליגער שאמלויער רב', עם הגהות ארוכות וחשובות ועם סימני שימוש רבים, שהגה בה ולמד עמה בעיון. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 127:
שו"ת בשמים ראש. קראקא תרמ"א. העותק האישי של דער הייליגער שאמלויער רב
שו"ת בשמים ראש. קראקא תרמ"א. העותק האישי של דער הייליגער שאמלויער רב 'זה הספר קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני ביומא דהילולא של הצדיק הקדוש מליסקא'. שו"ת בשמים ראש. קראקא תרמ"א. העותק האישי של מרן הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך 'דער הייליגער השאמלויער רב'

מחיר פתיחה:

500

פריט 128:
ששה עמודים גדולים, בכתב ידוו וחתימתו של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט
ששה עמודים גדולים, בכתב ידוו וחתימתו של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט תשובה ארוכה, ששה עמודים גדולים, בכתב-יד קדשו וחתימת ידו של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט, בעל "בית היוצ"ר" – חוסט, אייר תרמ"ו

מחיר פתיחה:

2000

פריט 129:
תשובה בכתב יד הגה"צ רבי אברהם יצחק מטאלטשאווא היד יצחק
תשובה בכתב יד הגה"צ רבי אברהם יצחק מטאלטשאווא היד יצחק תשובה בכתב-ידו של הגאון הצדיק רבי אברהם יצחק גליק אב"ד טולצ'ווה – נשלח אל הגאון הצדיק רבי חיים צבי עהרנרייך אב"ד מאד – לא נדפס

מחיר פתיחה:

500

פריט 130:
גליונות חידושי תורה בכתי"ק הדיין הצדיק מפאפא רבי משה יוסף הופמאנן - לא נדפס!
גליונות חידושי תורה בכתי"ק הדיין הצדיק מפאפא רבי משה יוסף הופמאנן - לא נדפס! תשעה עמודים גדושים בכתב יד הגאון הק' מפאפא, רבי משה יוסף הופמאנן שעלה לירושלים והוכר בה כאחד מצדיקי הדור וזכה לגילוי אליהו. מקובל כסגולה לשמירה.

מחיר פתיחה:

800

פריט 132:
כתב סמיכה והיתר הוראה מהגאון בעל 'שפת הים' רבי יחיאל מיכל וולפסון
כתב סמיכה והיתר הוראה מהגאון בעל 'שפת הים' רבי יחיאל מיכל וולפסון כתב סמיכה והיתר הוראה מהגאון בעל 'שפת הים' רבי יחיאל מיכל וולפסון, שנת תרל"ט. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 133:
כתב יד ארוך מהגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ בעל 'שערי טהר' מגדולי ליטא
כתב יד ארוך מהגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ בעל 'שערי טהר' מגדולי ליטא כתב יד ארוך מהגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ, מגדולי הרבנים בליטא בדור האחרון לפני המלחמה, הקדמת ספרו שערי טוהר על יורה דעה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 134:
כתיבת ספר תורה על שם מרנא החפץ חיים מראדין
כתיבת ספר תורה על שם מרנא החפץ חיים מראדין מסמך חשוב מהוועד לכתיבת ספר תורה על שם רבינו הגאון הצדיק רבן של ישראל מרן ישראל מאיר הכהן זצוקללה"ה בעל 'חפץ חיים', באמצעות ועד הישיבות ווילנא, ובו התחייבות רכישת אות בידי אישים חשובים.

מחיר פתיחה:

500

פריט 135:
כתב ידה של הרבנית הצדקנית פריידה, אלמנת מרן ה"חפץ חיים" ברכה והצלחה ופרנסה טובה
כתב ידה של הרבנית הצדקנית פריידה, אלמנת מרן ה"חפץ חיים" ברכה והצלחה ופרנסה טובה מכתב ביידיש בכתב ידה של הרבנית הצדקנית פריידה, אלמנת מרן ה"חפץ חיים", על גבי נייר בלאנק של בעלה הגדול זצוק"ל – "ברכה והצלחה ופרנסה טובה" – ראדין, מוצאי ראש השנה תרצ"ו

מחיר פתיחה:

2000

פריט 136:
'יברכהו העליון בכל מילי דמיטב' איגרת הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ
'יברכהו העליון בכל מילי דמיטב' איגרת הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ איגרת הגאון האדיר רבי שמעון יהודא הכהן שקאפ מגרודנה, על מצבה הקשה של ישיבתו עם ברכות פיו. גרודנה, תרצ"ד.

מחיר פתיחה:

1500