English

פריט 1:

ישמח משה בראשית, דפוס ראשון העותק של הגה"ק רבי יודא גרינוואלד אב"ד סאטמאר

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $1,000 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מספרי היסוד בחסידות, מהדו"ר! ישמח משה מהגה"ק בוצינא קדישא אור ישראל רבי משה טייטעלבוים מאוהעל. מהדורה ראשונה, תר"ט. עותק הגאון הקדוש רבי יודא גרינוואלד מסאטמאר, בו הגה ולמד בהדרת קודש. 


ספר ישמח משה, ערך והביא לדפוס נכדו הגה"ק הייטב לב, בסיוע נכדו הרה"ק רבי מרדכי דוד מלאפיש.


בדף הפורזאץ חתימת ידו 'הק' יודא גרינוואלד'. תחתיה כתב מקום קניית הספר 'באדרקערסטיר' היא העיר קערעסטיר הנודעת לשם ולתהילה. יתכן שביקר בה בצל קורת הצדיק המפורסם מופת הדור רבי ישעיהלי'. 

חתימות ורישומי בעלות רבים בכל דפי הפורזאץ, כולל שירים ואקוסטירוכנים. רישומים רבים בלועזית.

הק' אברהם ווינשטאק. הק' דוד אדלער. רישומי לידת כל הילדים, כפי הנהוג, בדף הפורזאץ בספר. 

הגאון הצדיק רבי יהודה [יודא] גרינוואלד אב"ד סאטמאר וראש הישיבה הרמה בה [תר"כ-תר"פ] מגדולי צדיקי הונגריה, תלמיד בעל 'גורן דוד' ותלמידו הוותיק והחביב של מרן הכתב סופר וחתן אחיו הרבני רבי יוזפא סופר. כיהן ברבנות בכמה ערים חשובות ובראשן 'סאטמאר' בה הקים את ישיבתו המפורסמת שבשיאה הייתה מהחשובות והגדולות בכל הונגריה. רבים מתלמידיו היו לפוסקי יהדות הונגריה ורבניה.

[1] קיז דף. דפים בלויים וקמוטים. כתמים. נקבי עש. שיירי חותמת שעווה בדף הפורזאץ האחורי. כריכה מקורית חלקית פגועה.