English

פריט 100:

ספר יראים, זאלקווא תקס"ד. עותק מיוחס מהרה"ק רבי בנימין מקאצק

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר: $1,000 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מקודש! ספר יראים, לרבינו אליעזר ממיץ. זאלקווא, תקס"ד [1804]. רשימת פרענומעראנטן מגדולי צדיקי החסידות בדורות הראשונים. העותק שהיה שייך להרה"ק רבי בנימין בן השרף מקאצק.

עם דפי הפערנאמראטען הנדירים של גדולי צדיקי החסידות. במרבית העותקים לא נכרכו דפים אלו בשל הזכרת צדיקי החסידות. 

ספר יראים על מצוות התורה, שחיבר רבינו אליעזר ממיץ, מבעלי התוספות. דפוס גרשון ליטעריס, זאלקווא, תקס"ד [1804].

רישום בעלות בדף הפורזאץ האחורי 'ב"ה שייך לה"ה הרב הגאון מו"ה ר' בנימין מקאצק בן הרב הגאון מקאצק'. 
חותמות בעלות ורישומי בעלות של הגאון המקובל רבי מנחם מענדיל טעננבוים – חתנו של הגה"ק הנטע שורק. נספה בשואה.

הסכמות חשובות ובהם הסכמת הגה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד, הרה"ק בעל ה"אוהב ישראל" מאפטא, הרה"ק המגיד מקאזניץ.

ברשימת החתומים כפרענומעראנטן, מופיעים שמותיהם של צדיקי הדורות, מהם נדירים ביותר החותמים על 'נותני מעות קדימה': לפנינו אחת הרשימות המיוחסות והחשובות של נותני דמי קדימה:
מרנן הצדיקים הקדושים:
החוזה מלובלין, הנועם מגדים מטארניגראד, המגיד מקאזניץ, רבי שלמה המגיד מלוצק, רבי אריה לייבוש אבי הדברי חיים מצאנז, רבי נפתלי מראפשיץ, רבי אברהם מרדכי מפינטשוב, הישמח משה מאוהעל, הארי' דביה עילאה, רבי איתמר מקאנסקיוואלי – משמרת איתמר, רבי יהודה לייב מזאוויחוואטש, רבי פייוויל בעל אור החכמה, רבי משה חלפן חותנם של החידושי הרי"מ והשרף מקאצק.


הגה"ק רבי בנימין מורגנשטרן מקוצק [ת"ר-תרכ"ו] בן השרף הקדוש מקאצק, חתן הצדיק רבי אברהם מרדכי בן הרה"ק החידושי הרי"מ מגור. נסתלק צעיר לימים. צדיקים התבטאו אודותיו כי אילו היה מאריך ימים היה מכניע את ישראל לאביהם שבשמים.

[8], פב, כ דף. כתמים, מעט נזקי עש. בלאי עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה מקורית פגועה. מצב בינוני-טוב.

מידות: 21.5 CM