English

פריט 102:

מסכת נדה מן תלמוד בבלי. של שר התורה הגה"ק מרן החידושי הרי"מ מגור

מחיר פתיחה: $8,000

הערכת מחיר: $15,000 - $20,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסכת נדה מן תלמוד בבלי דפוס פראג, תר"ג. בעותק זה הגה ולמד שר התורה רשכבה"ג החידושי הרי"מ מגור בימי שבתו בווארשא.

בדף ההגהות מהנודע ביהודה ורבי עקיבא אייגר, חותם הגה"ק החידושי הרי"מ את חתימת ידו 'הק' יצחק מאיר מורשא'. 

העותק הזה נפל בירושה לנכדו הגאון הצדיק רבי נחמיה אלטער בנו של השפת אמת ואחיו של האמרי אמת ולימים גם חותנו של הלב שמחה, החותם בכתב ידו על שער הספר. כמו כן קיימות חותמות נוספות מבני המשפחה הרוממה. 

כל ספרי החידושי הרי"מ נפלו בירושה לנכדו שמילא את מקומו ברבנות העיר גור – הרה"ק השפת אמת, וכנראה דרך זו קיבלם בנו הרה"צ רבי נחמיה. 


הגאון הקדוש שר התורה רבי יצחק מאיר מגור [תקנ"ט – תרכ"ו ] מגדולי צדיקי החסידות, מייסד שושלת בית גור, תלמידם הנאמן של הרה"ק המגיד מקאז'ניץ ובנו הרה"ק רבי משה אליקים בריעה, הרה"ק היהודי הקדוש מפרשיסחא והרה"ק רבי בונים מפרשיסחא. תלמידו הקרוב ורעו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאצק. 

גדולתו וקדושתו עצמו מספר. 

בלאי. כתמים וכתמי מים. כריכה מפוארת. מצב טוב. 

מידות: 22.5 CM