English

פריט 103:

שפת אמת על התורה. מהדורה ראשונה. עם דפי שער מוזהבים.

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $1,000 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שפת אמת להרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור, מהדורה ראשונה, פיעטרקוב – קראקא, תרס"ה – תרס"ח 1905-1908. דפי שער מוזהבים ודפי כרומו מיוחדים. נדיר. כאלו הודפסו בפולין כמה עשרות עותקים בלבד. 


עותק רבני מפואר ונדיר. כריכות נאות מקוריות ושמורות. שערים באותיות מוזהבות ודפי כרומו. 

הרה"ק רבי יהודה אריה לייב מגור [תר"ז – תרס"ה. 1847 – 1905]. מגדולי צדיקי החסידות. ספרו הק' שפת אמת, מספרי היסוד החשובים ביותר בעולם החסידות. בילדותו התייתם מאביו הרה"צ אברהם מרדכי בנו של הרה"ק החידושי הרי"ם, וגדל בבית זקנו הגדול. בפטירת זקנו החידושי הרי"מ, תלתה העדה את עיניה בו, אולם הוא סירב להתמנות לרבי ואדמו"ר והסתופף בצל הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר. בשנת תר"ל החל להנהיג את עדת חסידי גור. את תורותיו על פרשיות השבוע והמועדים, נהג לכתוב בעצמו ביום ראשון בבוקר, עטור תפילין של רבינו תם. הם כונסו אחר פטירתו לספר העמוק והיסודי, מהספרים החשובים ביותר בעולם החסידות : שפת אמת. 

 ספר בראשית. קמב דף. פיעטרקוב תרס"ה, דפוס ר' שלמה בעלכטאווסקי. כתמים. שדרה מפורקת מעט. 

ספר שמות. קכ דף. פיעטרקוב תרס"ו. דפוס ר' שלמה בעלכטאווסקי. שער באותיות זהב. שער מוזהב. דפי כרומו משובחים. 

ספר ויקרא: קז דף. פיעטרקוב תרס"ו, דפוס הנ"ל. נקבי עש. כתמים קלים. 

ספר במדבר. [1] קראקא, בדפוס של שאול חנני' דייטשער בפאדגורזע אצל קראקא שנת תרס"ז.קא דף. דפים חלקים, מעין דפי כרומו. נקבי עש. כתמים קלים. 

ספר דברים. [1] קכ דף. בדפוס ר' שאול דייטשער, תרס"ח. כתמי זמן. שער מוזהב. דפים משובחים מעין דפי כרומו. כתמים קלים. נקבי עש. 

כריכות מקוריות שלמות עם פגיעות עש ניכרות. כתמי זמן ומעט נזקי עש. רישומים וחתימות בעלות שונות. מצב כללי טוב.

מידות: 26 CM