English

פריט 104:

רבינו בחיי, ווארשא תר"ל. עותק הגה"ק רבי יעקב מאיר בידערמאן מגור

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר רבינו בחיי על התורה, לרבינו בחיי ב"ר אשר, ב' חלקים בכרך אחד. דפוס גולדמן, ווארשא, תר"ל – 1870. 


בדף הפורזאץ הראשון חתימת יד קדשו הק' יעקב מאיר בהגר"י מווישגראד. גם בדף השער חתימת שמו. בדף הפורזאץ האחורי רישומי שמו. רישומי בעלות רבים אחרים, כולל בלועזית. חותמות בעלות. 


ב' חלקים על חמשה חומשי תורה. דף שער מיוחד לכל חלק וחלק. 

הגאון הקדוש רבי יעקב מאיר בידרמן [תר"ל-תש"א] חתנו של מרן הרה"ק השפת אמת מגור וחותנם של גיסו הגדול מרן הרה"ק האמרי אמת מגור (בזיוו"ש) ושל הרה"ק הבית ישראל מגור. גאון עצום שערך את ספרי השפת אמת. הגה בתורה והיה בקיא בה בעיון נפלא. בן למשפחת רבנים חשובים בפולין. חבר מועצת גדולי התורה וממנהיגי אגודת ישראל. עמד בראש כולל פולין והנהיג פעולות רבות למען הכלל. בן בתו היחיד שנותר לפליטה, מרן הרה"ק הפני מנחם מגור. 

חלק ראשון: בראשית שמות.

[1] פ, עט. דף. 

חלק שני ויקרא, במדבר, דברים. 

מג, מט, נד, דף. 

כתמי זמן. בלאי. קרעים קלילים. כריכת עור מפוארת מהודרת. מצב טוב מאוד.

מידות: 23 CM