English

פריט 105:

סידור רבי יעקב עמדין, ב' חלקים, קארעץ תרכ"ג. של הרה"צ רבי לייבל אלטער נכד השפת אמת מגור

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סידור 'בית יעקב' של הרב הצדיק רבי יהודא ארי' לייבל אלטער בן הרה"ק רבי נחמיה אלטער מגור ונכד הרה"ק השפת אמת. ב' חלקים. מיוחס! קארעץ – לעמבערג תרכ"ג. 

ב' חלקי סידור בית יעקב, 'פלטין בית אל העומד על שבעה עמודי שמם ונקרא אור שבעת הימים – וחלק שני ארמון עיר האלהים שערי שמים.

בדף השער נכתב שנדפסו בקארעץ שנת תרכ"ג – אולם בלועזית נכתב מקום הדפוס הנכון 'לעמבערג' בשנת תרכ"ג – 1863. 

העותק שייך להרב הצדיק רבי לייבל'י אלטער, בנו חביבו ויקירו של האי צדיקא ופרישא רבי נחמיה'לי אלטער, בנו של מרן הרה"ק השפת אמת מגור זי"ע.

את הסידור קיבל במתנה לנישואיו מידידו ר' יחזקאל ברוין. חתימות ורישומי בעלות של שלוחא דרחמנא רבי חיים יעקב הכהן פיינשטיין שד"ר מעיה"ק. שגר בצפת עיה"ק ובירושלים עיה"'ק. 

חתימות בעלות גם של ר' מרדכי שפיעללמאן ואחרים. 


הרב הצדיק רבי לייבל אלטער – בן הרה"ק רבי נחמיה אלטער בנו חביבו של בעל השפת אמת, עלה לירושלים עיר הקודש עם אביו, בירושלים נישא בחתונה גדולה בהשתתפות צדיקי וגדולי ירושלים. שקד על התורה ועל העבודה כל ימיו. לפני המלחמה שב לפולין עם כל משפחת בית אביו, ונספו שם על קידוש השם. רק בתו של רבי נחמיה, וחתנו הרה"ק הלב שמחה, ניצלו מהשואה עם בתם ובנם יבדל"ח כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א.

שלם. דפים אחרונים משוקמים בשיקום ניר ללא פגיעה בטקסט. בלאי ניכר במיוחד בזמירות למוצאי שבת קודש. כריכה מקורית נאה, מנותקת מעט. מצב טוב. 

מידות: 22 CM