English

פריט 107:

דברי חיים. עותק האישי של בנו הגה"ק האמרי בינה

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר דברי חיים (אויערבאך) – קורוטושין [תרי"א/תרי"ב] – מהדורה ראשונה – העותק האישי של בן המחבר, הגאון האדיר המפורסם רבי מאיר אויערבאך אב"ד קאליש בעל ה"אמרי בינה", המו"ל והעורך של הספר


בדף השער רישום בעלות של ה"אמרי בינה": "שייך להרב המהא"ג חריף ובקי, צנא מלא ספרא, שלשלת היוחסין כקש"ת מו"ה מאיר אוירבאך אב"ד דק"ק קאליש יע"א".

הגאון החריף המפורסם רבי מאיר אויערבאך (תקע"ה-תרל"ח), בעל ה"אמרי בינה", מגדולי דו. כיהן בפולין כאב"ד בכמה קהילות חשובות, בקויל (משנת תר"ו), ובקאליש (משנת תרט"ו). עלה לארץ ישראל בשנת תרי"ט והיה מראשי מנהיגי הציבור והרבנים. לימים, מינהו הגאון רבי שמואל סלנט לראב"ד עיר הקודש. כיהן בנשיאות מוסדות עץ חיים. לאחר שראה את הסכסוכים, המחלוקות והעוולות שנעשו בחלק מהכוללים בירושלים וכספי החלוקות שחולקו בצורה בלתי הוגנת לעתים, עמל וטרח וייסד את הוועד הכללי – כנסת ישראל שאיחד את כל הכוללים.

בשנת תרי"א/תרי"ב האמרי בינה" הוציא לאור את ספרו של אביו – הגאון רבי יצחק אויערבאך אב"ד דוברי – "דברי חיים". ספר אותו ערך בטוב טעם, כתב לו הקדמה מפורטת, וכן הגהות והערות רבות לאורך הספר. לפנינו הספר, פרי עמלו ויגיעתו של ה"אמרי בינה", בו למד בשקידה ואהבה.

בדפי הספר חותמות של כולל ווארשא בירושלים.

בסוף הספר חותמות של: "וואלף הכהן מזאלשין" (כנראה נכדו של הגאון רבי זאב וואלף הכהן מזאלשין אב"ד לאסק [נפטר בתקצ"ח]).

[2], קלח; קל, [10] דף. 38 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים וסימני עש וכתמי רטיבות בדף השער, ובדפים שלאחריו ובדפים שבסוף הספר. כריכה מקורית פגומה עם שדרת עור פגומה.