English

פריט 108:

עותק מרן מהר"ם שפירא מלובלין. ספר עמק אברהם על יורה דעה. בילגורייא, תרע"ז.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר עמק אברהם על כל חלק יורה דעה, ועל הלכות שחיטה וטריפות בפרט. מאת הגאון רבי אברהם ירחמיאל בראמבערג מלענטשנא. בילגורייא, תרע"ז. עותק אישי של הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא מלובלין, ובחתימת אוצר הספרים של ישיבת חכמי לובלין. 

כרוך עם ספר צבי וחמיד. 

חותמת המחבר בלשה"ק ולועזית על דף השער. 

על דף הפורזאץ ועל דף השער חותמות מאיר שפירא האבד"ק ור"מ פיעטרקוב, וחותם הישיבה הרמה 'בית עקד הספרים בישיבת חכמי לובלין'. בספר צבי וחמיד, רישום בעלות מימי שבתו של הגאון הגדול רבי מאיר שפירא בעיר סאנוק. 

הספר ליווה את הגר"מ שפירא בסאניק, בפיעטרקוב ובלובלין המעטירה. 

הגאון הנערץ רבי מאיר שפירא גאב"ד לובלין [תרמ"ז-תרצ"ד] מייסד ישיבת חכמי לובלין המעטירה, נשיא אגודת ישראל בפולין ומחולל הרעיון הכביר של לימוד הדף היומי בתלמוד בבלי.

בן אחר בן לרבי פנחס מקוריץ, הוסמך לרבנות ולהוראה ע"י זקנו ה'מנחת שי', המחזה אברהם מברודי, רבי מאיר אריק והמהרש"ם מבערז'אן. חסידו המובהק של רבי ישראל מטשורטקוב. רבה של גלינא, סאנוק, פיעטרקוב, ולימים כיהן כגאב"ד לובלין בה ייסד את המגדלור הרוחני המפואר ישיבת חכמי לובלין. 

הגאון לא זכה לצאצאים, ואמר כי שני בנים לו: הישיבה והדף היומי.

[4] מה [1] דף. 

כרוך עם צבי וחמיד על הלכות טריפות. ווילנא.

[4] מח דף.

שדרה מפורקת רבות. נזקי ונקבי עש. בלאי וקרעים. דפים יבשים. כריכת עור מפוארת חדשה. מצב טוב. 

מידות: 32 CM