English

פריט 11:

כתב יד פלאי של המקובל רבי יחזקיה פיש מהאדאס-מאטיסאלקה הי"ד

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב מסתורי ומרתק בכתב יד קדשו של הרה"ק המקובל, איש הפלא, רבי יחזקיה פיש מהאדאס-מאטיסאלקה הי"ד – נכתב ימים ספורים לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, והוא מבקש עזרה ביצירת קשרים עם "בני משה" המתגוררים מעבר לנהר הסמבטיון, על מנת להחיש את גאולתם של ישראל – אלול תרצ"ט – נכתב על גבי גלויה


ברכות מופלגות לפרנסה בהרחבה ובנחת דקדושה

הגלויה נכתבה לשני תלמידיו שבבודפסט, לרבי שמואל בן פראדל [גולדשטיין] ולרבי דוב בן צביה.

בתחילת המכתב כותב הרה"ק לתלמידיו שעליהם להודות להשי"ת על רחמיו וחסדיו שעשה עמם, וכן הוא מברכם בברכות מופלגות לפרנסה בהרחבה ובנחת דקדושה.

בהמשך המכתב הוא מביא מקורות שהגאולה העתידה תבוא באמצעות בני משה המתגוררים מעבר לסמבטיון. בהמשך הדברים הוא כותב:
"וכן כתב זקיני בעל בני יששכר זי"ע [חמיו של הרה"ק ממאטיסלקה, רבי ישראל וולדמן מבורשה היה נכדו של ה"בני יששכר"]
בס'[פר]
כלי הרואים שלו אשר על עובדי' ע"פ 'ועלו מושיעים בהר ציון', וז"ל: מקובל בידינו, מושיעים הם בני משה אשר סגורים מעבר לנהר סמבטיון הן המה יעלו בהר ציון, עכ"ל". בהמשך מביא הרה"ק סקירה היסטורית קצרה מספרים ומחברים שמספרים על נסיונות שנעשו להגיע מעבר לסמבטיון, וכן על נסיונות זיהוי הנהר. בהמשך המכתב הוא מבקש מתלמידיו שיקשרו אותו עם אנשים שמעניינים בזה ומסורים לעניין, וכן עם אנשים שבקיאים במפות של יבשת אסיה ומומחים לעניין, ובעיקר הוא מבקש למצוא נדיבים שיממנו את הוצאות המסע הגדול למעבר לסמבטיון. בסיום מכתבו הוא כותב:
"והשי"ת יהא בעוזרנו והוא יגמור בעדינו לטובת כלל ישראל בניו בקרוב בקרוב למען כבוד שמו".

בהמשך המכתב הוא כותב שהוא נמנע בכוונה מלבקש את עזרתו של "
ידידי מנוער מילדי האדעס… ד"ר ראבינער פרענקעל", על אף שהוא יכול לסייע לכך, משום שאין הוא חפץ להתחבר לרשעים אפילו עבור דברים נשגבים שכאלה.

כתובת הנמען על גבי הגלויה: גולדשטיין שמואל, בודפשט.

כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי יחזקיה פיש ממאטיסאלקה (תרמ"ה-תש"ד, אנצי' לחסידות, ב, עמ' קפט) היה בן הרה"ק רבי אהרן ישעיה פיש אב"ד האדאס, וחתנו של רבי ישראל וולדמן מבורשא (מצאצאי ה"בני יששכר" והרה"ק מזידיטשויב). לאחר פטירת אביו בתרפ"ח מילא את מקום אביו ועבר להתגורר במאטיסאלקה. נודע כעובד ה' מופלג בחסידות ופרישות ובהתלהבות עצומה במסירות נפש, מתוך סיגופים ותעניות. עסק רבות בלימוד הקבלה בעמקות גדולה על פי שיטת קאמרנא וזידטשיוב. בשבע שנות חייו האחרונות "היו רובי תורותיו ושיחותיו על ענין מסירות נפש, ועורר שצריך כל איש ישראל להיות מוכן אפילו להשרף באש ולמסור נפשו על קדושת שמו יתברך". מאסרו חג פסח תש"ד שהה בגטו במטיסאלקה כחודש ימים. במשך כל אותו זמן דיבר מענייני ביאת המשיח ומסירות נפש. בכ"ח אייר נרצח על קידוש השם באושוויץ. לאחר הירצחו מצאו באחד מספריו שהשאיר בגטו פתקה ובה "שם ויחוד שצריך לכוין בעת מסירת נפש על קידוש השם" (אלה אזכרה, ד, עמ' 70-75). מכתביו נדפס ספר "לב יחזקיה" על התורה.

גלויה. 15 ס"מ. מצב טוב. סימן קיפול.