English

פריט 110:

גבעת שאול - להגה"ק מקאשוי. דפוס ראשון. עותק הרב הקדוש מפיאסצנה ה'חובת התלמידים'

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,500 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר גבעת שאול, חידושים על חודש אלול של מרן הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי. דפוס ראשון מחיי המחבר. עותק הרב הקדוש המפורסם רבי קלונימוס קלמן מפיאסצנא בעל 'חובת התלמידים' 'הכשרת האברכים' מצדיקי פולין בדור האחרון. 

ספר גבעת שאול חדושים על חודש אלול, חברתי בעזרת צור ישועתי הק' שאול בראך מנייטרא אב"ד בקה"י קאשוי ומלפנים אב"ד בקה"י קראלי ומאגענדארף. דפוס ווראנוב תרצ"ד. 

בדף השער, חתימת ידו הקדושה של הרה"ק מפיאסצנא, באופן ברור. בעיפרון.


הגאון הקדוש רבי שאול בראך מנייטרא אב"ד קאשוי [תרכ"ה -ת"ש] מגדולי גאוני וצדיקי הונגריה ומאבירי הדעת וההשקפה הטהורה בישראל. מגדולי מרביצי התורה שהעמיד תלמידים לאלפים בישיבתו הרמה. לוחם מלחמת ד' בגיבורים, תלמיד מובהק של הגה"ק המהר"ם שיק והחתן סופר וחסידם הנלהב של מרנן הרה"ק הייטב לב ומהר"י משינאווא ושל הרה"ק מהר"י מבעלזא ומהרי"ד מבעלזא, הקדושת ציון מבאבוב ועוד מצדיקי דורו.

הרה"ק רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנה [תרע"ד – תש"ד] מגדולי ומאורי פולין. בן הרה"ק רבי אלימלך מגראדז'יסק ונכד מאורי הדורות רבי אלימלך מליז'ענסק והמגיד הקדוש מקאז'ניץ. חתן הרה"ק רבי ירחמיאל משה מקוז'ניץ. עסק רבות בקירוב בני הנוער ורבבות נמשכו אחריו כבמטה קסם. זכה להשיב לבבות רבים ולקרבם לאביהן שבשמים. הקים ישיבתו 'דעת משה' בווארשא ובימים הנוראים התפלל בעירו – פיאסצנה. חיבר את ספריו חובת התלמידים, הכשרת האברכים, בני מחשבה טובה, שכולם ספרי יסוד להנחלת החינוך וההשקפה הטהורה בלבות ישראל ובני הנעורים בפרט.

לאחר השואה נמצאו דרשות שנשא בימי הזעם לחזק את יהודי הגטו והם נדפסו תחת השם "אש קודש".

עו דף. דפים כהים. מעט יבשות בדפים. כתמי זמן קלים. כריכה לא מקורית ישנה. מצב טוב מאוד. 

מידות: 25 CM