English

פריט 111:

מספרי היסוד בחסידות: בית אהרן. מהדורה ראשונה, בראדי תרל"ה

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הק' בית אהרן לרבי אהרן מקארלין. דפוס ראשון. בראדי תרל"ה – 1875. עותק נאה.

ב' דפי שער. דפוס המשובח של הרבני מהו"ר משה ליב הארמעלין נ"י בבראדי בשנת תרל"ה לפ"ק [1875]. 

"אשר נאמרו ונשנו בלב"ת אש לבא לפומא, פום ממלל רברבן, נאה דורש ונאה מקיים מנעים זמירותיהן של ישראל כבוד אדונינו מורינו ורבינו הרב המפורסם חסידא סבא קדישא קדוש ד' מכובד, אספקלריא המאירה, רבא דעמי' מדברנא דאומתי' פ"ה ע"ה נ"י, כבוד קדושת שמו מו"ר הר"ר אהרן זצוקללה"ה מקארלין…
כולל כל ההוספות, מאמרי תורת זקינו רבי אהרן הגדול ובנו רבי אשר אבי המחבר הבית אהרן. איגרות קודש, הנהגות 'סדר היום ואזהרות הקודש' הזמר 'ק-ה אכסוף', נוסח הוידוי וצוואת רבי אהרן הגדול. הליקוטים, מכתבי הקודש וההשמטות. עמוד 'להתוודע ולהגלות' שיש תחת ידינו הסכמות מצדיקי דורנו המפורסמים שליט"א.

[4] קנח [3] דף. שלם. שני דפי שער. נקבי עש (בדפים הראשונים בלבד ובכריכה). קרעים קלים. גיליונות רחבים. כריכה מקורית פגועה קלות. עותק נאה. מצב טוב – טוב מאוד. 


מידות: 25 CM