English

פריט 116:

'הרופאים הכריעו להוציאני מחדר הספרים' התשובה האחרונה בעצם כתי"ק מרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר - אוטוגרף מיוחד!

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר: $5,000 - $7,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'יען הכריעוני לפנות מחדר הספרים למדור התחתון לבל אמשך אחר העיון'. התשובה האחרונה בעצם כתב יד קדשו של מרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר בן רשכבה"ג מרן הגרע"א – זמן קצר לפני פטירתו, בענייני טריפות. 

תשובה ארוכה, ב' עמודים בכתב יד, עם הגהות רבות בעצם כתי"ק מרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר, ועם שורות ארוכות בקטע האחרון בעצם כתב ידו ובחתימת ידו.

זו התשובה האחרונה ששלח מרן הגאון רבי שלמה אייגר ושרדה עד ימינו ונשמרה בקפידה. בתחילת התשובה, מתייחס רבינו שלמה אייגר וכותב אודות מצב בריאותו הלקוי ומציין פרט מאלף: 

'ידי אסורות מהרבות במכתב כי נרפים הם אחרי קומי ממיטתי ורב מהיות עורך שניים או שלושה מכתבים ליום, על כן נתבוששה תשובתי עד עתה, גם כיום לא למעשה אף לא להלכה אני משיב, כי כל לימודים עיוניים עצורים לי מפקודת הרופאים אשר חזקה עלי, גם הכל לפני כספר החתום יען הכריעוני לפנות מחדר הספרים למדור התחתון לבל אמשך אחר העיון, ואך למען בל יפלו פני מעלתו לחשוב כי יוקל בעיני מלעבור על דבריו, ואשא ואתן בהם במשקל [במושכל ] הראשון'. 

התשובה, שנכתבה בפאזען, ברביעי בשבת בשלישי לחודש מרחשון תרי"ב, חדשים קודם פטירתו על גבי דף אחד בשני עמודיו, חתימה אוטוגרפית של מרן הגאון רבי שלמה איגר. על פי המובא בשו"ת רבי שלמה איגר, זוהי התשובה האחרונה הידועה מרבינו – וזו חתימתו האחרונה המצויה בעולם!

הקטע האחרון אף הוא בעצם כתב יד קדשו ובו מסכם את הראיות ומוסיף עוד על מה שהכתיב. כן קיימים הגהות ותיקונים רבים, כולם בעצם כתב ידו. המסמך ממוספר No. 22-612 ונדפס בתשובות רבינו שלמה איגר יורה דעה סימן יב בשינויים. 

הגאון האדיר רבי שלמה איגר [תקמ"ז- תרי"ב] בנו ממשיך דרכו הגדול של אביו מרנא ורבנא רשכבה"ג רבי עקיבא אייגר . רבן של פוזנן וקאליש. ממשיך דרך אביו הגדול ברבנות ובמלחמה במשכילים. אביו החשיב במיוחד את דעתו והרבה להיוועץ בו, סמך עליו בכל העניינים וסמך מחכמתו עליו ומרוחו הגדולה והכבירה. גאון עצום שהעמיד תלמידים רבים. ספריו 'שו"ת רבי שלמה אייגר' 'ספר העיקרים'וגיליון מהרש"א, הינם נכסי צאן ברזל. בנו אחריו היה הגה"ק רבי לייב אייגר תלמיד הרה"ק מאיזביצא וממנו שושלת לובלין.

דף אחד. כולו בכתב יד ובסופו קטע אחרון ארוך בכתב יד רבי שלמה אייגר. הגהות בכתב ידו וחתימת ידו במלואה. שורות מחוקות בידי הגאון רבי שלמה איגר. כיתוב 'הועתק'. בלאי קל. מצב טוב. 

מידות: 20.5 x 25 CM

מידות: 20.5 x 25 CM