English

פריט 117:

אוטוגרף חתום גדול תשובה בהלכות יורה דעה ובענייני כשרות מצות מצווה מרבינו הגאון רבי שלמה איגר

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר: $5,000 - $7,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובה יסודית בהלכות יורה דעה, כ-50 שורות, בעצם כתב יד גאונו של הגאון רבי שלמה אייגר, בנו וממלא מקומו של רשכבה"ג רבי עקיבא איגר,   בענייני כשרות מצות מצווה וההשגחה עליהם. ובענייני יורה דעה.

התשובה נדפסה בשינויים ושגיאות מהותיים וחסרון שורות, בתשובות ר"ש אייגר סי' יט יורה דעה. 

בתוך הדברים, כותב בחריפות נגד מאפיות מצות מצווה שמניחים בחורים לעבוד יומם וליל ולא ישבותו, והדבר גורם למניעות ופגם בכשרות המצות. 
'
א' – שיהיו ב' משגיחים א' אצל התנור וא' אצל הלישה וגלגול, ב' – שלא נבחרו המשגיחים מהאופים כי אם מהרב אב"ד..
כל התשובה עוסקת בענייני בשר בחלב וביטול בשישים. 
על גבי דף התשובה, תיקונים אוטוגרפיים של רבי שלמה איגר. 


חתומה בחתימת ידו הק' 'שלמה אייגר ובלועזית'. ממוספרת בסופה בסימול N174-611

הגאון האדיר רבי שלמה אייגר [תקמ"ז-תרי"ב] רבן של קאליש ופוזנן, בנו ותלמידו וממלא מקום אביו הגדול. לוחם במלחמתה של תורה מגדולי הדורות. בנו אחריו הגה"ק רבי יהודה אייגר מייסד שושלת לובלין, זאת למרות היות אביו מהמתנגדים לחסידות. חיבר את הספר גליון מהרש"א ועוד חיבורים רבים. 

[1] דף נייר מכתבים, מקופל לשניים, כתוב בשלושה עמודים. סימני קיפול עם פגיעות בסימני הקיפול בלא פגיעה בטקסט. כתמי מים כולל על החתימה. מצב טוב. 

מידות: 13 x 20 CM

מידות: 13 x 20 CM