English

פריט 118:

מקודש ! מה שחנני הש"י בסוגיא דפסחים גיליון גדול בכתב יד קודש מרנא החתם סופר מפרעשבורג

מחיר פתיחה: $25,000

הערכת מחיר: $35,000 - $40,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד קדשו! מה שחנני הש"י בסוגיא דפסחים ! גיליון גדול בכתב יד קודש מרנא החתם סופר מפרעשבורג. נדפסה בספרו הקדוש על מסכת פסחים, בשינויי לשון מסויימים.

חידושים על מסכת פסחים בעצם כתב גלילי ידיו הטהורות של רבא דעמיה מדברנא דאומתיה, קדוש ונשגב רועה אבן ישראל מרן רבי משה סופר מפרעשבורג. על כל עמוד, הגהה בעצם כתב יד קדשו

החידושים נדפסו בספרו על מסכת פסחים והוגהו מחדש על פי כתב יד קודש זה, בהדפסה המחודשת. 

גודל מעלת כתב יד קדשו: 

מפאת גודל קדושת חידושי תורת מרנא החתם סופר, מקובל מגדולי הדורות, כי עצם גוף כתב יד קדשו, סגולה הוא ליראת שמים ולישועה בכל העניינים. צדיקים ראו בכתבי קדשו סגולה גם להינצל משרפות בבתי ישראל.


בנו הגה"ק רבי שמעון סופר, בטרם ניצב לעמוד לימין אחיו בפארלמענט, היה מביט בצורת כתב יד קדשו של אביו ומשפיע רחמים וחסדים, השקפה טהורה ונאמנה וישועות. 

בשם כמה צדיקים, ומטו משמיה דהגה"ק מהר"י ט"ב מסאטמאר – כי עצם הראיה בכתב ידו הקדושה של מרנא חתם סופר, הוא מסוגל ליראת שמים. 

בדורות הקודמים אמר כדברים הללו, הגה"ק מהר"ם בנעט, כי כתב ידו של החתם סופר, וההבטה בו, מסוגל ליראת שמים. 

הגה"ק אב"ד שאמלויא, התבטא כי כל דבריו יוצאים בקדושה ובטהרה, ועל כן כתב ידו הקדושה מסוגל לכל השמירות.

מרן הגה"ק הדעת סופר מפרעשבורג – נינו ממשיך דרכו בטהרת אמונים – היה מניח כתב יד קודש – נרתיק בתוך נרתיק – סמוך למראשותיו של חולים שהיו זקוקים לישועה ובכך היו מתרפאים בחסדי שמיים בכוח סגולת כתב יד תורתו של צדיק וקדוש ישראל.

גם בשו"ת שבט הלוי, דן בדברי סגולה אלו ומזכיר בחשיבות עילאה, את סגולת כתב ידו הק' של חתם סופר, לרפואה בכל הנצרך במיוחד למקשה לילד.  

[1] דף כתוב משני עבריו. סך הכל [2] עמו' כתובים. עם הגהות ארוכות, אף הן בעצם כתב יד מרנא חתם סופר. שיקום אמנותי קל בשוליים, מעבר לכתב. 

מידות: 20 x 23 CM

מידות: 20 x 23 CM