English

פריט 119:

אוטוגרף נדיר! סוגיה שלימה, קטעים שלא נדפסו! ארבעה עמודי חידושי תורה בכתי"ק רבי שמעון סופר בעל מכתב סופר מקראקא

מחיר פתיחה: $15,000

הערכת מחיר: $25,000 - $30,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ארבעה עמודים, סוגיה שלימה, חלקם לא נדפסו מעולם, בחידושי תורה בהלכות חמורות שבאבן העזר, כולם בעצם כתב יד קודש מרן הגאון הנודע רבי שמעון סופר רבה ותפארתה של עיר ואם 'קראקא' ובנו של מרנא ורבנא 'חתם סופר'. 

בתוך המאמר, חלקים רבים שנדפסו אך גם חלקים מרכזיים שלא נדפסו מעולם, כפי שמציין על גבי הגיליונות, בעצם כתב ידו  – חתן בנו הגאון הצדיק רבי יוסף נפתלי שטרן, שהוציא לאור כתבי זקנו מרנא החתם סופר והגיה גם את המאמרים שלפנינו. 

הדפים כולם שמורים בשלמות מיוחדת. 

מרן הגאון הקדוש רבי שמעון סופר בעל 'מכתב סופר' [תקפ"א -תרמ"ג] בנו חביבו ויקירו של מרנא רבינו החתם סופר. אחר פטירת אביו רשכבה"ג, התמנה כרבה של קרולה ואחר כך שימש ברבנות העיר הגדולה מטרסדורף קרוב לעשרים שנה. משם עלה והתעלה לרבנות עיר ואם בישראל קראקא המעטירה ובה כיהן למעלה מעשרים שנה. מגדולי דורו ומהלוחמים הכבירים שעמדו לעם ישראל למען חיזוק הדת, שמירת טהרת כרם בית ישראל והרבצת תורה בקרבם. ייסד עם מרן הרה"ק רשכבה"ג מהר"י מבעלזא את הארגון 'מחזיקי הדת' שעמד בפרץ ושמר על חומת בית יהודה. עמד בראש כולל גאליציה ותיקן תקנות חשובות למען כלל ישראל. שימש כחבר הסנאט בגאליציה והיה מדברנא דאומתיה ברוב הדר וקידוש השם.

2 דפים, [4] עמו', כתובים בסך הכל [4] עמו'. בכל עמו' כ-25 שורות. כתמי זמן קלים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 17 x 22 CM

מידות: 17 x 22 CM