English

פריט 12:

מכתב "קול קורא" לטובת "וועד הישיבות" מאת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מסטולין, בחתימת יד קדשו...

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב "קול קורא" לטובת "וועד הישיבות" מאת האדמו"ר הרה"ק רבי משה מסטולין, בחתימת יד קדשו וחותמתו – סטולין, אדר א' תרצ"ח


המכתב בכתיבת יד סופר, ובחתימת יד קדשו.

בתחילת המכתב מספר האדמו"ר: "ידוע לכל טיב המוסד ועד הישיבות בוילנה שנוסד על פי יזמת
הגאון הצדיק קדוש ישראל מוהרי"מ הכהן בעל החפץ חיים זצ"ל ועמו יבל"ח הגאון המפורסם פאר הדור הר"ר חיים עוזר שליט"א. ועיקר המכוון היה שכל בר ישראל בגלילותינו יהיה לו חלק בתוך כלל הישיבות בהפרישו תרומה כללית תשעה זהובים בכל חצי שנה. והנה לדאבונינו הגדול לא נתקיימה התקנה במלואה… ".

הרה"ק רבי משה מסטולין [תרמ"ט-תש"ב] בנו הרביעי של הרה"ק המפורסם רבי ישראל מקרלין [האור ישראל, מכונה גם 'הפרנקפורטר' או 'הינוקא'] כיהן כאדמו"ר בעיר סטולין אחר פטירת אביו הק', אז גם הקים ישיבה גדולה והרביץ תורה לצעירי הצאן. רבים העריצוהו ושיחרו פניו. ידוע בשליטתו הרחבה בכל מכמני התורה, ולהבדיל, בחכמות העמים, באמנות ובתחומים ושטחים רחבים. עלה על המוקד בשנות חורבן יהדות אירופה.

[1] דף. 20 ס"מ. מצב טוב. נקבי תיוק. סימן קיפול.