English

פריט 120:

גלוית איגרת, כולה בכתי"ק מרן הדעת סופר מפרעשבורג

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גלוית איגרת בחידושי תורה ששלח הגה"ק רבי עקיבא סופר לרב הגאון רבי שמואל מאיר הכהן הולנדר בשנת תשי"ד.


כתובה משני עבריה, למעלה מ20 שורות בסה"כ. כולם בעצם כתב יד קדשו. חתומה בחותמתו ובחתימת ידו.

הגאון האדיר רבי עקיבא סופר מפרעשבורג בעל 'דעת סופר' [תרל"ח – תש"ך] בעל מחבר 'דעת סופר', מגדולי ומנהיגי דורו. נינו של מרנא בעל חת"ם סופר, וממשיך דרך אבותיו הכתב סופר והשבט סופר בהנהגת הקהילה וראשות הישיבה הרמה בפרעשבורג. עמד בנשיאות הקהילות האורתודוכסיות בהונגריה. עלה לארץ ישראל סמוך לפרוץ מלחמת העולם השניה, כונן מחדש את ישיבת פרשבורג בירושלים, התמנה לכהן כחבר מועצת גדולי התורה והיה בין חבריה הבולטים והחשובים, כאשר גדולי הדור תלו עיניהם בו בהכרעות רבות והוא, באצילות חכמת תורתו ובטהרת לבו, השיב והכריע כמסורת הנהגת אבותיו רועי ארץ מדור דור.

[1] גלוית דואר. חתימת ידו וחותמתו. כתם ובלאי קלילים. מצב טוב מאוד.

מידות: 15 x 10 CM

מידות: 15 x 10 CM