English

פריט 127:

שו"ת בשמים ראש. קראקא תרמ"א. העותק האישי של דער הייליגער שאמלויער רב

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'זה הספר קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני ביומא דהילולא של הצדיק הקדוש מליסקא'. שו"ת בשמים ראש. קראקא תרמ"א. העותק האישי של מרן הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך 'דער הייליגער השאמלויער רב'

כרוך עם הלכות קטנות. קראקא תרנ"ז.


'זה הספר שאלות ותשובות בשמים ראש, קניתי מהוני לכבוד צורי וקורני ביומא דהילולא של הרב הצדיק הקדוש אבד"ק ליסקא.. בעד 1800 צ'. שלמה זלמן עהרנרייך'. 

הספר 'בשמים ראש' של הגאון רבי יצחק די מולינא עם ביאור כסא דהרנא מהגאון רבי שאול בן רבי צבי הירש מבערלין. נדפס במהדורה שניה ע"י הרב יוסף לעזער מטארנאוו, בעיר קראקא בדפוס החשוב של השותפים ר' יוסף פישער ור' שאול דייטשער. בשנת תרמ"א – 1881. 

רישומי בעלות חשובים נוספים של ההייליגער שאמלויער רב ושל בניו אחריו בקודש. 

מעניין לציין, שבדף הפורזאץ כתב הבן הגה"צ רבי חיים עהרנרייך 'זה הספר הקדוש שייך לאאמו"ר הרה"ק אבד"פה ומעליו רשם הנכד הרב אברהם יודא פויגעל מסיגוט וציטט משו"ת פרשת מרדכי (באנעהט) על הפולמוס על הספר. 

רישומי בעלות חשובים רבניים נוספים. 

הספר כרוך עם 'הלכות קטנות'. קראקא, דפוס ר' יוסף פישער, תרנ"ז.

הספר הלכות קטנות למהר"י חאגיז, ב' חלקי התשובות. ביניהם מופיע 'לקט הקמח' תשובות מרבי משה חאגיז.

חסר ב' דפים ראשונים. על הספר השני חותמות רבניות של הרב מנחם מענדיל בהגאון רא"מ. 

הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן עהרנרייך 'דער הייליגער שאמלויער רב' [תרכ"ג–תש"ד], אב"ד שאמלוי. מגדולי פוסקי דורו וצדיק נשגב. בעל מחבר שו"ת 'לחם שלמה' וכארבעים חיבורים נוספים. נכדו של הגה"ק בעל 'קול אריה' שהתגדל על ברכיו וקנה הימנו חכמה. מגדולי תלמידי הרה"ק בעל "קדושת יום טוב" מסיגעט, וחסידו של בנו הרה"ק רבי יואל טיטלבוים מסאטמר. נעקד"ה בשואה האיומה עם בני קהילתו. הנהיג את העדה בעוז ותעצומות, תיקן תקנות בעניינים שונים תוך שהוא עומד בפרץ, הקים ישיבה ותלמוד תורה. השאיר אחריו ברכה בספריו הרבים: לחם ושלמה, בית שלמה, אם לבינה ועוד רבים.

קיא, [2] מד דף. דפים סה-סו חסרים בדפוס והם כרוכים כדפים ריקים. דף השער קרוע, חלקו מודבק בדבק ניר ישן וכן דפים אחדים נוספים מודבקים בדבק ישן. בהלכות קטנות, חסרים 2 דפים בהתחלה. נקבי עש קלים. כתמי זמן. דפים כהים. כריכה מאוחרת ישנה, שלמה. מצב טוב. 

מידות: 38 CM