English

פריט 13:

איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש, עם ברכות קדשו לשנה החדשה - תשל"ג

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת קודש של הרבי מליובאוויטש עם תיקונים והוספות בעצם כתב ידו ובחתימתו הטהורה, ימי הסליחות תשל"ב. 

הרבי כותב 'לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות'. 

הרבי מוסיף על המכתב 'מכתבו נתקבל'.

בראש המכתב, ניתן לראות את דאגת הרבי לכבוד כל אחד ואחד ממקבלי המכתבים והאגרות, כאשר נכתב על הרב 'הוו"ח – שהוא ראשי תיבות 'הוותיק וחסיד' – והרבי הוסיף ושינה מטעמיו הוא – הרב החסיד'. הרה"ח. נדיר ביותר אצל הרבי. 

[1] איגרת קודש על גבי ניר רשמי של הרבי. נשלחה לר' מאיר חרלאוו מרמת גן. תוספת בכתב יד ותיקון מהרבי. חתימת יד קדשו במלואה. כתמים קלים. מצב טוב מאוד.

מידות: 14 x 21.5 CM

מידות: 14 x 21.5 CM