English

פריט 132:

כתב סמיכה והיתר הוראה מהגאון בעל 'שפת הים' רבי יחיאל מיכל וולפסון

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $700 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב סמיכה והיתר הוראה מהגאון בעל 'שפת הים' רבי יחיאל מיכל וולפסון, שנת תרל"ט. 


כתב סמיכה והיתר יורה יורה ידין, כולו בכתב ידו וחתימתו של הגאון הגדול מגדולי פארי ליטא בימיו רבי יחיאל מיכל וולפסון בעל 'שפת הים', ניתנה בשנת תרל"ט להגאון רבי שרגא מאיר בן הגאון רבי ראובן צבי מקעלעם. 

כתב הסמיכה כתוב באופן נלהב ובשפה נמלצת. 


רבי יחיאל מיכל וולפסון [תר"ח – תר"ס], מגאוני דורו בליטא בתקופתו. חתן גאב"ד מינסק ורבן של הערים סעלץ, פאריטש ויאנישק. תלמיד מובהק של הבית הלוי מבריסק שכתב הסכמה חשובה על ספרו 'שפת הים', כמו כן גם המלבי"ם הקדיש לו הסכמה נלהבת.

בספרו השני 'זכר לשביעית' יוצא בתקיפות נגד היתר המכירה. הרה"ק מסאטמאר השתמש בספרו זה פעמים רבות, מבין חתניו הג"ר נחום בצלאל דזימיטרובסקי. 

[1] ניר עם פגיעות המודבק לקרטון. ניכרים סימני הקיפול והקרעים שהודבקו על גבי הקרטון. מצב טוב. 

מידות: 18 x 23 CM

מידות: 18 x 23 CM