English

פריט 133:

כתב יד ארוך מהגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ בעל 'שערי טהר' מגדולי ליטא

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד ארוך מהגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ, מגדולי הרבנים בליטא בדור האחרון לפני המלחמה, הקדמת ספרו שערי טוהר על יורה דעה. 

דפים מלאים בחידושיו באגדה ובהלכה, הקדמת ספרו הגדול שערי טוהר על יורה דעה. כולל הגהה, אף היא בכתב ידו הנאה, בה מזכיר דברי מרנא החתם סופר.

הגאון רבי זאב וואלף טורבאוויץ [תר"ו-תרפ"ה] גאון מופלא ומופלג. איש הלכה מחשובי הרבנים בליטא. בן הגאון רבי אהרן יהוע. מגיל עשרים רבה של סלאוויטש ומשם כיהן פאר גם בקלעצק וארבעים שנה שפט את ישראל בעיר קראז. חיבר ספרים יקרים וחשובים. 'שערי טוהר' על יורה דעה, זיו משנה על הרמב"ם ועוד. 

[2] דפים, הכוללים 4 עמודים מלאים בהקדמת ספרו. בלאי. ניר יבש מעט. מצב טוב. 

מידות: 17 x 21 CM

מידות: 17 x 21 CM