English

פריט 134:

כתיבת ספר תורה על שם מרנא החפץ חיים מראדין

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $1,000 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מסמך חשוב מהוועד לכתיבת ספר תורה על שם רבינו הגאון הצדיק רבן של ישראל מרן ישראל מאיר הכהן זצוקללה"ה בעל 'חפץ חיים', באמצעות ועד הישיבות ווילנא, ובו התחייבות רכישת אות בידי אישים חשובים.

בין כתיבת ספר התורה ורכישת האותיות, נמכרו אותיות בעיר אנטווערפן, ושם, בין האישים החשובים שרכשו אותיות, נזכרים בדף שלפנינו: הרב רבי אליהו משה געניחאווסקי, איש הפועל המזרחי ואבי הגאון הנודע רבי אברהם גניחובסקי מראשי ישיבת טשעבין. כן חתומים הרב שלמה בן שמחה פריי והרב יהודא ליב הכהן גוטווירט.

[1] ניר מכתבים רשמי של וועד לכתיבת ספר תורה על שם מרן החפץ חיים. כתמים. קרעים ובלאי. נזקי מים בשולים העליונים ללא פגיעה בטקסט. סימני קיפול. מצב טוב.

מידות: 22 x 34 CM

מידות: 22 x 34 CM